Aktywność naukowo-badawcza pracowników katedry koncentruje się wokół zagadnień dotyczących technologii ochrony środowiska, w szczególności zagadnienia oczyszczania wód i ścieków, gospodarki osadowej jak również gospodarki odpadami.

Prowadzone badania poświęcone są ocenie zagrożeń środowiska wynikających z dopływu zanieczyszczeń ze źródeł punktowych (zanieczyszczonych wód i ścieków) i powierzchniowych (wód opadowych) oraz ich usuwaniem z wykorzystaniem konwencjonalnych i naturalnych metod biologicznych (z użyciem reaktorów osadu czynnego, złóż biologicznych i systemów hydrofitowych) a także  z wykorzystaniem wybranych procesów fizyczno-chemicznych (głównie dezynfekcji). Prowadzone prace dotyczą badań związanych z przemianami m.in. materii organicznej, związków azotu i fosforu w celu ograniczenia eutrofizacji wód powierzchniowych i zużycia energii a także usuwania czynników toksycznych m. in. metali ciężkich i farmaceutyków.

 

           

Fotografie: Alina Wargin

 

Badania związane z oceną jakości wody i jej oczyszczaniem:

 • zastosowanie technik membranowych w uzdatnianiu barwnych wód podziemnych

 • usuwanie arsenu  z wód podziemnych

 • wykorzystanie technik membranowych oraz układów hybrydowych w oczyszczaniu wód zużytych oraz wód opadowych, w celu ich ponownego wykorzystania, w tym w uzyskaniu wody o jakości spełniającej wymagania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

 • występowanie form przetrwalnych bakterii w wodach podziemnych

 • stabilność mikrobiologiczna wód przeznaczonych do spożycia

 • oczyszczanie wód podziemnych

 • oczyszczanie wód powierzchniowych zasilanych wodami opadowymi z wykorzystaniem metody hydrofitowej

 • funkcjonowanie stref ochronnych ujęć wody pitnej

 • bioróżnorodność bakterioplanktonu występującego w wodach zachodniego Spitsbergenu

 

             

Źródło: GIWK

 

Badania związane z oceną jakości ścieków i ich oczyszczaniem:

 • wpływ ścieków przemysłowych na efektywność usuwania związków fosforu w komunalnych oczyszczalniach ścieków

 • przemiany frakcji azotu organicznego w trakcie fermentacji osadów wydzielonych w osadniku wstępnym

 • przemiany, kinetyka oraz warunki usuwania azotu i fosforu z odcieków powstających podczas odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych

 • występowanie rozpuszczonego azotu organicznego w odciekach z odwadniania osadów w komunalnych oczyszczalniach ścieków

 • kinetyka usuwania zanieczyszczeń ze ścieków bytowych w jednostopniowych i wielostopniowych w systemach hydrofitowych

 • doczyszczanie ścieków w systemach hydrofitowych po konwencjonalnych oczyszczalniach w celu uzyskania stabilnej efektywności usuwania związków azotu i fosforu oraz ksenobiotyków

 • stabilizacja osadów ściekowych metodą hydrofitową z uwzględnieniem wpływu warunków zimowych

 • intensyfikacja usuwania związków biogennych metodami biologicznymi z tzw. trudnych ścieków

 • jakość mikrobiologiczna ścieków oczyszczonych w aspekcie wpływu na odbiornik

 • zasadność zastosowania dezynfekcji ścieków oczyszczonych

 • zróżnicowanie filogenetyczne szczepów Escherichia coli izolowanych z różnych środowisk

 • analiza rozpowszechnienia genów związanych z enteropatogennością Escherichia coli izolowanych z różnych środowisk

 • statystyczna analiza występowania lekooporności wśród bakterii Enterobacteriaceae i Enterococcus spp. izolowanych z różnych środowisk


 

Badania prowadzone są w skali laboratoryjnej, pilotowej i technicznej w celu określenia wpływu parametrów technologicznych oraz obliczeniowych na stężenie charakterystycznych zanieczyszczeń.

W ostatnich latach w katedrze zrealizowano kilkanaście projektów badawczych, finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych (fundusze europejskie, Norweski Mechanizm Finansowy, NCN, NCBR).