Środowiskowe Laboratorium Biotechnologii Wody i Ścieków

W ramach Katedry Technologii Wody i Ścieków funkcjonuje Środowiskowe Laboratorium Biotechnologii Wody i Ścieków, które składa się z czterech nowoczesnych pracowni naukowo-dydaktycznych: prcowni analitycznej, pracowni aparaturowej, pracowni mikrobiologicznej oraz pracowni technologicznej.

 

Kierownik laboratorium: dr inż. Krzysztof Czerwionka prof. uczelni

Asystenci:

  • Ewa Kamińska

  • inż. Krystyna Mierzejewska

  • mgr Katarzyna Tarasewicz

 

W pracowniach prowadzone są badania fizyczno-chemiczne i mikrobiologiczne wody, ścieków, gruntu i osadów, a także badania technologiczne uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów. W tym:

  • badania fizyczno-chemiczne i mikrobiologiczne wód, gruntów, ścieków, osadów ściekowych

  • oczyszczalnie hydrofitowe - oczyszczanie ścieków bytowoych i unieszkodliwianie osadów ściekowych na terenach niezurbanizowanych; ochrona małych cieków przed dopływem zanieczyszczeń

  • oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych - koncepcje technologiczne modernizacji i poprawy efektywności, opinie, projekty rozruchu

  • osady ściekowe - zagospodarowanie i unieszkodliwianie

  • projekty rekultywacji terenów zdegradowanych (technicznie i rolniczo)

  • składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych - koncepcje technologiczne budowy i eksploatacji

Pracownie wyposażone są w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą oraz sprzęt laboratoryjny (między innymi: granulometr Malven Instruments Ltd 2000, UV VIS Analityk Jena SPECORD 200, atomowy spektrofotometr AAS VARIO 6, spektrofotometry firmy Hach-Lange do odczytywania testów kuwetowych, mineralizatory HT2009 oraz BUCHI Digest Automat K-438, urządzenie do pomiaru zużycia tlenu w próbkach wód i ścieków metodą manometryczną Oxi Top, zautomatyzowany system do badań mikrobiologicznych BD Phoenix, komputerowy system analizy obrazu złożony z mikroskopu epifluorescencyjnego oraz kolorowej kamery cyfrowej NIKON DS-5Mc-U2, zestaw do elektroforezy w żelu z gradientem czytnika denaturującego, zamrażarka niskotemperaturowa).