Tytuł Data publikacji Autor
Metoda hydrofitowa wykorzystująca złoża trzcinowych do unieszkodliwiania osadów ściekowych zyskuje na popularności. Osady ściekowe w wyniku odwadniania i stabilizacji uzyskują skład chemiczny zbliżony do substancji humusowej, co umożliwia ich rolnicze wykorzystanie. Pojawia się jednak problem obecności metali ciężkich, które mogą być niebezpieczne dla środowiska przyrodniczego. W Polsce pojawiły się jedynie pilotowe obiekty trzcinowe unieszkodliwiające osady ściekowe. Natomiast w Danii są one eksploatowane w pełnej skali w dużych oczyszczalniach ścieków. Materiał badawczy pobrano z czterech duńskich obiektów o długim czasie eksploatacji wynoszącym od 7 do 15 lat. Obiekty te zlokalizowane były na terenie oczyszczalni: Rudkobing, Vallo, Naskov i Helsinge koło Kopenhagi obsługujących od 9 000 do 40 000 mieszkańców. Przeprowadzono badania zmian zawartości suchej masy, materii organicznej oraz sześciu metali ciężkich: Cd, Cu, Cr, Zn, Ni, Pb wzdłuż profilu podłużnego warstwy osadów ściekowych zgromadzonych w oprzyrządowanych kwaterach analizowanych obiektówNa podstawie uzyskanych wyników wykazano, że zawartość suchej masy ulegało zwiększeniu, natomiast zawartość materii organicznej uległo obniżeniu wraz z głębokością. Stwierdzono również, że zawartości analizowanych metali ciężkich w osadach ściekowych były poniżej wartości dopuszczalnych, co umożliwia ich wykorzystanie w rolnictwie.
0
Hanna Obarska-Pempkowiak,
Katarzyna Kołecka
Nanomaterials and assemblies of the aforementioned into complex architectures constitute an opportunity to design efficient and selective solutions to wide spread and emerging environmental issues. The limited disposal of organic matter in modern landfills generates extremely concentrated leachates characterised by high concentrations of refractory compounds. Conventional biochemical treatment methods are unsuitable, while advanced treatment, such coagulation, reverse osmosis and ultrafiltration can be very costly and generate additional waste. Electrochemical oxidation is an established technique to efficiently mineralise a plethora of recalcitrant pollutants, however the selectivity and efficiency of the process are strongly related to the anode material. For this reason, a nanoarchitectured carbon material has been designed and synthesised to improve the capability of the anode towards the adsorption and decomposition of pollutants. Instead of simple nanostructures, intelligently engineered nanomaterials can come in handy for more efficient advanced treatment techniques. In this study, a carbon nanoarchitecture comprising boron-doped vertically aligned graphene walls (BCNWs) were grown on a boron-doped diamond (BDD) interfacial layer. The results show how the peculiar maze-like morphology and the concurrence of different carbon hybridisations resulted in a higher current exchange density. The BDD performed better for the removal of NH4+ while the BCNW-only sample exhibited a faster deactivation. The BDD/BCNW nanoarchitecture resulted in an enhanced COD removal and a NH4+ removal similar to that of BDD, without the intermediate production of NO2− and NO3−.
2021
Mattia Pierpaoli,
Paweł Jakóbczyk,
Mirosław Sawczak,
Aneta Łuczkiewicz,
Sylwia Fudala-Książek,
Robert Bogdanowicz
The aim of the study was to evaluate the nitrogen removal and its effects on the plant’s growth and leaves morphology. using two subsurface vertical flow (VF bed), with different depths (0.24 m2 × 0.70 m; 0.24 m2 × 0.35 m) and nitrogen load increments. The VF bed were planted with Vetiveria zizanioides, filled with light expanded clay aggregates (Leca®NR 10/20) and fed in parallel mode with synthetic wastewater. High ammonium nitrogen concentration ([NH4+–N] from 68 ± 3 to 290 ± 8 mg L−1) was used without toxicity symptoms in plants, although the effects of ammonium nitrogen load were stopped the growth of the plants. Significant differences between ammonium nitrogen removed in each VF bed obtained for total nitrogen (TNinfl.) ≥ 27 ± 0.8 g m−2 d−1. The nitrification was contributed to ammonium nitrogen removal because was found higher values of nitrate and nitrite in the effluent. These values were more higher in VF bed 1 than in the VF bed 2, since ammonium nitrogen removal were also more higher in VF bed 1 than in the VF bed 2. Total nitrogen mass balance was carried out and the results show that the nitrification/denitrification process occurred with nitrogen plants uptake. It was observed that the VF bed depth has an influence on all nitrogen removal processes. As higher the depth root system it is seemed to favour the creation of zones with different oxidations conditions that allow the nitrogen compounds to be removed intensively.
2020
Adelaide Almeida,
Krzysztof Jóźwiakowski,
Alina Kowalczyk-Juśko,
Piotr Bugajski,
Karolina Kurek,
Fátima Carvalho,
Anabela Durao,
Carlos Ribeiro,
Magdalena Gajewska
The occurrence of clarithromycin in wastewater samples and of the activated sludge bacteria possibly resistant to this pharmaceutical was the object of the study. Samples of wastewater or activated sludge were taken from a municipal wastewater treatment plant in summer and winter and characterised regarding their clarithromycin concentrations and the presence of nucleic acid fragments (Cla-sequences) known to be responsible for clarithromycin resistance in Helicobacter pylori. The concentrations of clarithromycin in raw wastewater were about 1086-2271 ng/L. Around 50-60% less of the pharmaceutical was found in treated wastewater. The concentrations were much higher in winter samples, as compared to summer samples. The clarithromycin resistance markers in H. pylori were detected by fluorescence in situ hybridisation in activated sludge bacterial cells. Cla-sequences were found in all the detected Proteobacteria, independently of the sampling season. Among nitrifying or phosphate or glycogen accumulating bacteria only Nitrosomonas spp. revealed presence of the clarithromycin sequences.
2020
Anna Gnida,
Ewa Felis,
Aleksandra Ziembińska-Buczyńska,
Aneta Łuczkiewicz,
Joanna Surmacz-Górska,
Krystyna Olańczuk-Neyman
Theoretical considerations devoted to the variation of UV radiation doses in flow disinfection reactors are presented. The minimal time required by the fluid to pass the reactor was determined and combined with the radiation intensity. The active zones of the reactor were determined.
2020
Wojciech Artichowicz,
Aneta Łuczkiewicz,
Jerzy Sawicki
Wyświetlanie 1 - 5 z 703 rezultatów.
z 141
RSS (otwiera nowe okno)

2017

ARTYKUŁY W CZASOPIŚMIE WYRÓŻNIONYM W JCR

Wojciechowska E., Gajewska M., Ostojski A.: Reliability of nitrogen removal processes in multistage treatment wetlands receiving high-strength wastewater// ECOLOGICAL ENGINEERING. -Vol. 98, (2017), s.365-371

Jóźwiakowski K., Marzec M., Fiedurek J., Kamińska A., Gajewska M., Wojciechowska E., Wu S., Dach J., Marczuk A., Kowlaczyk-Juśko A.: Application of H2O2 to optimize ammonium removal from domestic wastewater// SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY. -Vol. 173, (2017), s.357-363

2016

ARTYKUŁY W CZASOPIŚMIE WYRÓŻNIONYM W JCR

Remiszewska-Skwarek A., Fudala-Książek S., Łuczkiewicz A.: Wpływ ścieków przemysłowych na energochłonność i efektywność procesów technologicznych w komunalnej oczyszczalni ścieków// Rocznik Ochrona Środowiska. -Vol. 18, (2016), s.110-121

Fudala-Książek S., Łuczkiewicz A., Kulbat E., Remiszewska-Skwarek A.: Charakterystyka odcieków powstających w aspekcie wyboru metody ich oczyszcania// Rocznik Ochrona Środowiska. -Vol. 18, nr. 2 (2016), s.952-963

Yin Z., Santos C., Vilaplana J., Sobotka D., Czerwionka K., Damianovic M., Xie L., Morales F., Mąkinia J.: Importance of the combined effects of dissolved oxygen and pH on optimization of nitrogen removal in anammox-enriched granular sludge// PROCESS BIOCHEMISTRY. -Vol. 51, iss. 9 (2016), s.1274-1282

Sobotka D., Czerwionka K., Mąkinia J.: Influence of temperature on the activity of anammox granular biomass.// WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY. -Vol. 73, iss. 10 (2016), s.2518-2525

Bray R., Fitobór K.: Wykorzystanie PIX 112 do usuwania jonów arsenu z wody podziemnej w procesie koagulacji powierzchniowej w złożu filtru piaskowo-piroluzytowego// Ochrona Środowiska. -Vol. 38, nr. 2 (2016), s.45-48

Górniak D., Marszałek H., Jankowska K., : Bacterial community succession in an Arctic lake–stream system (Brattegg Valley, SW Spitsbergen)// BOREAL ENVIRONMENT RESEARCH. -Vol. 21, nr. 1-2 (2016), s.115-133

Fudala-Książek S., Pierpaoli M., Kulbat E., Łuczkiewicz A.: A modern solid waste management strategy – the generation of new by-products// WASTE MANAGEMENT. -Vol. 49, (2016), s.516-529

Hu X., Wiśniewski K., Czerwionka K., Zhou Q., Xie L., Mąkinia J.: Modeling the Effect of External Carbon Source Addition under Different Electron Acceptor Conditions in Biological Nutrient Removal Activated Sludge Systems// ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY. -Vol. 50, iss. 4 (2016), s.1887-1896

MONOGRAFIE

Matej-Łukowicz K., Wojciechowska E., Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M.: Ochrona wód powierzchniowych przed dopływem zanieczyszczeń ze źródeł punktowych i obszarowych na przykładzie Potoku Oliwskiego// Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód/ ed. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż -Walkowiak, Andrzej Urbaniak Poznań, Kudowa Zdrój: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, 2016, s.433-444

2015

ARTYKUŁY W CZASOPIŚMIE WYRÓŻNIONYM W JCR

 

 

Gajewska M.: Preliminary evaluation of selected mineral adsorbents used to remove phosphorus from domestic wastewater = Wstępna ocena przydatności wybranych adsorbentów mineralnych do usuwania fosforu ze ścieków bytowych// PRZEMYSL CHEMICZNY. -, nr. 10 (2015), s.1000-1004

Jankowska E., Jankowska K., Włodarska-Kowalczuk M.: Seagrass vegetation and meiofauna enhance the bacterial abundance in the Baltic Sea sediments (Puck Bay)// ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH. -Vol. 22, iss. 18 (2015), s.14372-14378

Sokołowska A., Jankowska K., Kulbat E., Olańczuk-Neyman K.: Badania stabilności biologicznej wody w wybranych systemach wodociągowych// Ochrona Srodowiska. -Vol. 37, nr. 4 (2015), s.31-37

Obarska-Pempkowiak H., Kołecka K., Buchholtz K., Gajewska M.: Ekoinżynieria w zintegrowanym odwadnianiu i stabilizacji osadów ściekowych w systemach trzcinowych// PRZEMYSL CHEMICZNY. -, iss. 12 (2015), s.249-253

Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Wojciechowska E., Kołecka K.: Sewage gardens - constructed wetlands for single family households// Environment Protection Engineering. -Vol. 41, nr. 4 (2015), s.71-82

Gajewska M.: Znaczenie złóż hydrofitowych z pionowym i poziomym przepływem ścieków w przemianach frakcji azotu // Annual Set The Environment Protection. -Vol. 17, nr. 2 (2015), s.880-900

Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Kołecka K., Wojciechowska E., Ostojski A.: Zrównoważone gospodarowanie ściekami na przykładzie obszarów wiejskich// Annual Set The Environment Protection. -Vol. 17, (2015), s.585-603

Gajewska M.: Influence of composition of raw wastewater on removal of nitrogen compounds in multistage treatment wetlands // Environment Protection Engineering. -Vol. 41, nr. 3 (2015), s.19-31

Łuczkiewicz A., Kotlarska E., Artichowicz W., Tarasewicz K., Fudala-Książek S.: Antimicrobial resistance of Pseudomonas spp. isolated from wastewater and wastewater-impacted marine coastal zone// ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH. -Vol. 22, iss. 24 (2015), s.1-12

Sobotka D., Czerwionka K., Mąkinia J.: The effects of different aeration modes on ammonia removal from sludge digester liquors in the nitritation–anammox proces// WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY. -Vol. 71, iss. 7 (2015), s.986-995

Kotlarska E., Łuczkiewicz A., Pisowacka M., Burzyński A.: Antibiotic resistance and prevalence of class 1 and 2 integrons in Escherichia coli isolated from two wastewater treatment plants, and their receiving waters (Gulf of Gdansk, Baltic Sea, Poland)// ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH. -Vol. 22, iss. 3 (2015), s.2018-2030

Gajewska M., Jóźwiakowski K., Ghrabi A., Masi F.: Impact of influent wastewater quality on nitrogen removal rates in multistage treatment wetlands// ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH. -Vol. 22, iss. 17 (2015), s.1-9

MONOGRAFIE

Obarska-Pempkowiak H., Wojciechowska E., Gajewska M., Kołecka K., Ostojski A.: Ograniczenie zanieczyszczeń odprowadzanych do Bałtyku przez rozwiązania zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich// Aspekty ochrony środowiska morskiego i nadmorskiego/ ed. J.F. Lemański, S. Zabawa Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych , 2015, s.135-146

 

Fitobór K., Bray R.: Analiza wybranych parametrów wód deszczowych w kontekście ich gospodarczego wykorzystania na terenach niezurbanizowanych// W : DIAGNOZOWANIE STANU ŚRODOWISKA. METODY BADAWCZE - PROGNOZY : Kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego. - Tom IX/ ed. Jerzy K. Garbacz Bydgoszcz: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2015, s.57-68

 

2014

ARTYKUŁY W CZASOPIŚMIE WYRÓŻNIONYM W JCR

 

 

Gnida A., Kunda K., Ziembińska A., Łuczkiewicz A., Felis E., Surmacz-Górska J.: Detection of sulfonamide resistance genes via in situ PCR-FISH// Polish Journal of Microbiology. -Vol. 63, nr. 2 (2014), s.167-173

Sadowy E., Łuczkiewicz A.: Drug-resistant and hospital-associated Enterococcus faecium from wastewater, riverine estuary and anthropogenically impacted marine catchment basin.// BMC MICROBIOLOGY. -Vol. 14, iss. 1 (2014)

Czerwionka K., Mąkinia J.: Dissolved and colloidal organic nitrogen removal from WWTP effluents and reject waters using physical-chemical processes// WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY. -Vol. 70, iss. 3 (2014), s.561-569

Czerwionka K., Łuczkiewicz A., Majtacz J., Kowal P., Jankowska K., Ciesielski S., Pagilla K., Mąkinia J.: Acclimation of denitrifying activated sludge to a single vs. complex external carbon source during a start-up of sequencing batch reactors treating ammonium-rich anaerobic sludge digester liquors// BIODEGRADATION. -Vol. 25, nr. 6 (2014), s.881-892

Bray R., Fitobór K.: Zawartość wapnia i magnezu oraz twardość wody w małych wiejskich wodociągach w województwie pomorskim// Journal of Elementology. -Vol. 19, nr. 2 (Supplement) (2014), s.103-104

Fudala-Książek S., Łuczkiewicz A., Fitobór K., Olańczuk-Neyman K.: Nitrogen removal via the nitrite pathway during wastewater co-treatment with ammonia-rich landfill leachates in a sequencing batch reactor// ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH. -Vol. 21, (2014), s.7307-7318

Mąkinia J., Czerwionka K., Kaszubowska M., Majtacz J.: Distillery Fusel Oil as an Alternative Carbon Source for Denitrification – from Laboratory Experiments to Full-Scale Applications// WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY. -Vol. 69, iss. 8 (2014), s.1626-1633

MONOGRAFIE

Kołecka K., Obarska-Pempkowiak H.: Sposoby zrównoważonej sanitacji na obszarach niezurbanizowanych// W : Praktyczne aspekty ochrony środowiska morskiego/ ed. Sergiusz Zabawa Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2014, s.117-126

Tarasewicz K.: Adaptacja inwazyjnych gatunków ichtiofauny w wodach Zatoki Gdańskiej na przykładzie Neogobius melanostomus// INTERDYSCYPLINARNE ZAGADNIENIA W INŻYNIERII I OCHRONIE ŚRODOWISKA. T. 4/ ed. Teodora M. Traczewska, Bartosz Kaźmierczak Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014, s.895-903

2013

ARTYKUŁY W CZASOPIŚMIE WYRÓŻNIONYM W JCR

 

 

Łuczkiewicz A., Felis E., Ziembińska A., Gnida A., Kotlarska E., Olańczuk-Neyman K., Surmacz-Górska J.: Resistance of Escherichia coli and Enterococcus spp. to selected antimicrobial agents present in municipal // JOURNAL OF WATER AND HEALTH. -Vol. 11, nr. 4 (2013), s.600-612

Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Wojciechowska E.: Efficiency of Wastewater Treatment in Single-Family Constructed Wetlands in Kaszuby Lake District// Annual Set The Environment Protection. -Vol. 15, iss. 1 (2013), s.81-95

Gajewska M., Stosik M., Obarska-Pempkowiak H., Wojciechowska E.: Influence of Wastewater Treatment Technology on Particle Size Distribution in the Effluent// Annual Set The Environment Protection. -Vol. 15, iss. 2 (2013), s.1191-1206

Kołecka K., Obarska-Pempkowiak H.: Potential fertilizing properties of sewage sludge treated in the Sludge Treatment Reed Beds (STRB)// WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY. -Vol. 68, nr. 6 (2013), s.321-328

Gajewska M., Obarska-Pempkowiak H.: Multistage treatment wetland for treatment of reject waters from digested sludge dewatering// WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY. -Vol. 68 , nr. 6 (2013), s.1223-1232

Wojciechowska E., Gajewska M.: Partitioning of heavy metals in sub-surface flow treatment wetlands receiving high-strength wastewater// WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY. -Vol. 68, iss. 2 (2013), s.486-493

Tuszyńska A., Kołecka K., Quant B.: The influence of phosphorus fractions in bottom sediments on phosphate removal in semi-natural systems as the 3rd stage of biological wastewater treatment// ECOLOGICAL ENGINEERING. -Vol. 53, (2013), s.321-328

MONOGRAFIE

Bray R.: Jakość wody w małych wiejskich wodociągach w województwie pomorskim w latach 2000 – 2004// W : Diagnozowanie Stanu Środowiska, Metody Badawcze - Prognozy : Kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego/ ed. zbiór rozpraw pod red. Jerzy K. Garbacza Bydgoszcz: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2013, s.15-23

Kołecka K., Obarska-Pempkowiak H.: Wpływ gospodarki komunalnej obszarów wiejskich na jakość wód Morza Bałtyckiego// Prawne i Organizacyjne Aspekty Ochrony Środowiska w Zlewni Morza Bałtyckiego/ ed. Lemński Jan, Zabawa Sergiusz Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych , 2013, s.81-90

Fitobór K., Łuczkiewicz A., Majtacz J., Jankowska K., Mąkinia J.: Wspomaganie procesu denitryfikacji substancjami odpadowymi z przemysłu gorzelniczego// Podstawy Biotechnologii Środowiskowej-trendy, badania, implementacje. - Tom V/ ed. A. Węgrzyn Gliwice: Katedra Biotechnologii Środowiskowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach , 2013, s.233-240

Tarasewicz K., Łuczkiewicz A., Olańczuk-Neyman K.: Wstępna charakterystyka bakterioplanktonu w ściekach oczyszczonych// Podstawy Biotechnologii Środowiskowej - trendy, badania, implementacje. - tom V/ ed. Praca zbiorowa pod redakcjąA.Węgrzyn Gliwice: Katedra Biotechnologii Środowiskowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 2013, s.309-314

 

2012

ARTYKUŁY W CZASOPIŚMIE WYRÓŻNIONYM W JCR

 

 

Czerwionka K., Mąkinia J., Kaszubowska M., Majtacz J.: Distillery Wastes as External Carbon Sources for Denitrification in Municipal Wastewater Treatment Plants// WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY. -Vol. 65, iss. 9 (2012), s.1583-1590

Swinarski M., Mąkinia J., Stensel H., Czerwionka K., Drewnowski J.: Modeling external carbon addition in combined N-P activated sludge systems with an extension of the IWA Activated Sludge Models // WATER ENVIRONMENT RESEARCH. -Vol. 84, nr. 8 (2012), s.646-655

Zdanowski M., Żmuda-Baranowska M., Borsuk P., Świątecki A., Górniak D., Wolicka D., Jankowska K., Grzesiak J.: Culturable bacteria community development in postglacial soils of Ecology Glacier, King George Island, Antarctica// POLAR BIOLOGY. -Vol. 36, iss. 4 (2012), s.511-527

Swinarski M., Mąkinia J., Stensel H., Czerwionka K., Drewnowski J.: Modeling external carbon addition in combined N-P activated sludge systems with an extension of the IWA Activated Sludge Models// WATER ENVIRONMENT RESEARCH. -Vol. 84, nr. iss. 8 (2012), s.646-655

Czerwionka K., Mąkinia J., Pagilla K., Stensel H.: Characteristics and fate of organic nitrogen in municipal biological nutrient removal wastewater treatment plants// WATER RESEARCH. -Vol. 46, nr. iss. 7 (2012)

Tuszyńska A., Kołecka K., Quant B.: The influence of phosphorus fractions in bottom sediments on phosphate removal in semi-natural systems as the 3rd stage of biological wastewater treatment// ECOLOGICAL ENGINEERING. -Vol. 53, (2012), s.321-328

Gajewska M., Ambroch K.: Pathways of Nitrogen Removal in Hybrid Treatment Wetlands// POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. -Vol. 21, nr. iss. 1 (2012), s.65-7

MONOGRAFIE

Fudala-Książek S., Łuczkiewicz A., Kalka J., Quant B., Olańczuk-Neyman K.: Wpływ dodatku odcieków składowiskowych do oczyszczonych ścieków komunalnych na wielkość frakcji ChZT// Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska. Polska Akademia Nauk.- Tom II/ ed. Marzena R. Dudzińska; Artur Pawłowski Lublin: Komitete Inżynierii Środowiska PAN, 2012, s.151-158

Obarska-Pempkowiak H.: Spotkania na konferencjach i imprezach naukowych z Profesorem Bieniem// Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. - Nr 97/ ed. Red. L. Pawłowski Częstochowa: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2012, s.77-79

Quant B., Remiszewska-Skwarek A., Manini K.: Dezintegracja niskotemperaturowa jako skuteczny sposób kondycjonowania osadów ściekowych// Polska Inżynieria Środowiska.Prace.- Tom I./ ed. pod red. M.R. Dudzińskiej, A. Pawłowskiego. Lublin: , 2012, s.131-146

Fudala-Książek S., Łuczkiewicz A., Kalka J., Quant B., Olańczuk-Neyman K.: Wpływ dodatku odcieków składowiskowych do oczyszczanych ścieków komunalnych na wielkość frakcji ChZT// Polska Inżynieria Środowiska : prace Tom II/ ed. pod red. M.R. Dudzińska, A. Pawłowski Lublin: PAN, 2012, s.151-158

Bray R., Jankowska K., Kulbat E., Łuczkiewicz A., Sokołowska A., Quant B., Olańczuk-Neyman K.: Zastosowanie mikrofiltracji do doczyszczania komunalnych ścieków oczyszczonych// Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska/ Gliwice: , 2012, s.282-293

Bray R.: Uzdatnianie barwnych wód podziemnych w układzie zintegrowanym - koagulacja, mikrofiltracja// Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska. - T. 1/ Gliwice: KIŚ PAN, 2012, s.273-282

Czerwionka K.: Przemiany azotu organicznego w komunalnych oczyszczalniach ścieków// Polska Inżynieria Środowiska : prace. - T. II/ ed. pod red. M. R. Dudzińskiej, A. Pawłowskiego. Politechnika Lubelska. Lublin: KiŚ PAN, 2012, s.101-114

Obarska-Pempkowiak H., Kołecka K., Pempkowiak J.: Wpływ obszarów wiejskich na stężenie związków biogennych w Morzu Bałtyckim// Gospodarka wodno-ściekowa w zlewni Morza Bałtyckiego/ Poznań: , 2012, s.119-136

Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Wojciechowska E.: Zabezpieczenie wód powierzchniowych w strefie nadmorskiej przed dopływem zanieczyszczeń// Społeczne, kulturowe i ekonowmiczne problemy turystyki morskiej i nadmorskiej/ ed. ed. Jan Ożdziński Sopot: Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie, 2012, s.123-131

Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Wojciechowska E.: Wpływ składu granulometrycznego zawiesin w ściekach opadowych na skuteczność usuwania zanieczyszczeń w obiekcie hydrofitowym// Polska Inżynieria Środowiska - prace, T. II/ ed. eds. Marzena R. Dudzińska, A.Pawłowski Lublin: PAN, Politechnika Lubelska, 2012, s.307-315

 

2011

ARTYKUŁY W CZASOPIŚMIE WYRÓŻNIONYM W JCR

Łuczkiewicz A., Jankowska K., Bray R., Kulbat E., Quant B., Sokołowska A., Olańczuk-Neyman K.: Antimicrobial resistance of fecal indicators in disinfected wastewater// WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY. -Vol. 64, nr. iss. 12 (2011), s.2352-2361

Łuczkiewicz A., Jankowska K., Kurlenda J., Olańczuk-Neyman K.: Identification and antimicrobial susceptibility of fecal coliforms isolated from surface water// POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. -Vol. 20, nr. iss. 4 (2011), s.941-950

Mąkinia J., Pagilla K., Czerwionka K., Stensel H.: Modeling organic nitrogen conversions in activated sludge bioreactors// WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY. -Vol. 67, nr. iss. 7 (2011), s.1418-1426

Mąkinia J., Czerwionka K., Oleszkiewicz J., Kulbat E., Fudala-Książek S.: A distillery by-product as an external carbon source for enhancing denitrification in mainstream and sidestream treatment processes// WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY. -Vol. 64, nr. iss. 10 (2011), s.2072-2079

Gajewska M.: Fluctuation of nitrogen fraction during wastewater treatment in a multistage treatment wetland// Environment Protection Engineering. -, nr. nr 3 (2011), s.119-129

Paruch A., Meachlum T., Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Wojciechowska E., Ostojski A.: Rural domestic wastewater treatment in Norway and Poland: experiences, cooperation and concepts on the improvement of constructed wetland technology// WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY. -Vol. 63, nr. iss. 4 (2011), s.776-781

Gajewska M., Kopeć Ł., Obarska-Pempkowiak H.: The operation of a small wastewater treatment facilities in a scattered settlement // Ochrona Srodowiska. -Vol. T. 13, (2011), s.207-226

Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Wojciechowska E., Stosik M.: Constructed wetland systems for aerial runoff treatment in the Gulf of Gdansk region// Ochrona Srodowiska. -Vol. T. 13, (2011), s.173-186

Gajewska M., Obarska-Pempkowiak H.: Efficiency of pollutant removal by five multistage constructed wetlands in a temperate climate// Environment Protection Engineering. -Vol. 37, nr. nr 3 (2011), s.27-36

Gajewska M., Obarska-Pempkowiak H.: The role of SSVF and SSHF beds in concentrated wastewater treatment, design recommendation// WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY. -Vol. 64, nr. iss. 2 (2011), s.431-439

MONOGRAFIE

Jagodziński K.: Integracja systemu zarządzania jakością wg standardu ISO 9001 i systemu zarządzania środowiskowego wg standardu ISO 14001// Jakość i produktywność w doskonaleniu podmiotów gospodarczych/ ed. red. M. Szymańska-Bryłkowska, G. Zieliński. Gdańsk: Wydaw. PG, 2011, s.109-128