Udział pracowników w sieciach i konsorcjach naukowych:

  • Gajewska M., Koordynator dla Regionu Europy w IWA Specialist Group on Wetland Systems for Control Water Pollution Control

  • Jankowska K. WILiŚ, Polkowska Ż. WCh od dnia 21 października 2014 r. przedstawiciele PG w Polskim Konsorcjum Polarnym (PKPol)

  • Czerwionka K., Łuczkiewicz A.: DEZMETAN - „Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji” (współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.2 "Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, nr POIR.04.01.02-00-0022/17-00)

  • Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Czerwionka K.: BARITECH, Współpraca naukowa i wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju zintegrowanej technologii poprawiającej bilans energii I redukującej emisję gazów cieplarnianych w komunalnych oczyszczalniach ścieków. Jednostki wchodzące w skład: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Aquateam COWI AS (Norwegia)

  • Czerwionka K.: CARBALA, Współpraca naukowa i wymiana doświadczeń w zakresie nowych technologii oczyszczania ścieków. Jednostki wchodzące w skład: University of Florence (Italy), Gdansk University of Technology, University of Pisa (Italy), University of Manitoba (Canada), Instituto Potosino de Investigacion Cientifica Y Tecnologica A.C. (Mexico), University of Sao Paulo (Brazil), University of Tongji (China), University of California, Irvine (USA)

  • Jankowska K.: Przedstawiciel do Rady Konsorcjum