Historia Katedry Mostów

We wrześniu 1945 roku organizując ówczesny Wydział Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Gdańskiej kreowano dwie katedry mostowe:

  • Katedrę Teorii Mostów i Budowy Mostów Żelaznych oraz
  • Katedrę Budowy Mostów Żelbetowych.

Pierwsza z nich rozpoczęła działalność w roku akademickim 1946/47 z chwilą powołania Stanisława Błaszkowiaka na kontraktowego profesora zwyczajnego, oraz kierownika tejże katedry. W skład zespołu pracowników dydaktycznych weszli: Leon Danielski oraz w grudniu 1946 - Juliusz Szczygieł. Katedra mieściła się wówczas w pokoju 163 Gmachu Głównego. W latach 1948-1952 skład pomocniczych pracowników dydaktycznych ulegał kilkakrotnym zmianom. Obok doświadczonych praktyków pracowali w zespole katedry wybitnie zdolni absolwenci Wydziału, którzy w tym okresie ukończyli studia. Wymienić należy między innymi Macieja Bieńka, później prof. nadzw. w Katedrze Mechaniki Budowli, czy Sylwestra Kaliskiego, późniejszego Komendanta WAT i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

1 grudnia 1952 roku powstała i rozpoczęła faktyczną działalność druga z katedr mostowych,
a mianowicie Katedra Budowy Mostów Żelbetowych. Powstała ona w wyniku podziału Katedry Teorii i budowy Mostów na Katedrę Mostów Stalowych i Katedrę Mostów Żelbetowych. Jej kierownikiem został Juliusz Szczygieł. W skład zespołu Katedry wszedł miedzy innymi Zygmunt Wrześniowski, późniejszy kierownik Katedry Budowy Dróg. W 1953 roku nastąpił rozdział zespołów pracowników naukowo-dydaktycznych oraz zadań dydaktycznych pomiędzy obie Katedry, które przeniesiono do pomieszczeń
w budynku Żelbetnictwa.

Ponowne połączenie obu mostowych Katedr miało miejsce w marcu 1965 roku, po odejściu na emeryturę prof. S. Błaszkowiaka. Powołano wtedy Katedrę Mostów z dwom zakładami naukowymi: Zakładem Naukowym Mostów Betonowych i Zakładem Naukowym Mostów Stalowych. Kierownikiem Katedry Mostów i pierwszego z Zakładów naukowych został J. Szczygieł. W 1967 roku na kierownika Zakładu Naukowego Mostów Stalowych powołano Kazimierza Wysiatyckiego.

Z chwilą przekształcenia w 1969 roku Wydziału Budownictwa Lądowego w Instytut Budownictwa Lądowego zmieniono Katedrę Mostów w Zakład Mostów, ukierunkowany przede wszystkim na działalność dydaktyczną. Prace naukowe prowadzono natomiast w ramach powołanego Zespołu Mostów. Funkcje i nazwa Zakładu Mostów nie zmieniły się, pomimo ponownej reorganizacji i przejścia w 1975 roku Instytutu Budownictwa Lądowego w strukturę wydziałowo-instytutową. Kierownikiem zakładu i Zespołu Mostów w latach 1969-1977 był J. Szczygieł, zaś w latach 1977-1979 K. Wysiatycki. Po przejściu K. Wysiatyckiego na stanowisko dyrektora Instytutu Inżynierii Komunikacyjnej, kierownictwo objął ponownie J. Szczygieł, sprawując je aż do roku 1981, a następnie 1983 do 1985 r., tj. do przejścia na emeryturę. W międzyczasie w latach 1981-1983, a następnie od 1985 r. do 1996 r. kierownictwo zakładu Mostów, a następnie Katedry Mostów sprawował K. Wysiatycki. W 1992 roku wprowadzono strukturę Wydziałowo-Katedralna i przekształcono Zakład Mostów w Katedrę Mostów
z dwoma zespołami naukowymi, Zespołem Mostów Stalowych i Zespołem Mostów Betonowych. Kolejnymi kierownikami Kadry Mostów byli Z. Mańko – 1996 - 1997 r. oraz J. Chróścielewski
1997 - 2006 r.

W roku 2006 Katedrę Mostów połączono z Katedrą Mechaniki Budowli, tworząc Katedrę Mechaniki Budowli i Mostów. W takiej formie funkcjonowała ona aż do 2014 roku, kiedy Zespół Mostowy pracujący przy Katedrze połączył się z Katedrą Transportu Szynowego tworząc Katedrę Transportu Szynowego i Mostów.

 

Katedry Mostowe prowadziły swoje tzw. Gospodarstwa pomocnicze w postaci odpowiednich zakładów. W ich ramach realizowano liczne prace naukowo-badawcze zlecane przez jednostki gospodarki narodowej, co umożliwiło zorganizowanie i wyposażenie przy katedrach dwóch laboratoriów: Badań Terenowych oraz Badań Modelowych przemianowanych w 1975 roku na Pracownię Badan Terenowych oraz Pracownie Badań Modelowych.

Obecnie w Katedrze Transportu Szynowego i Mostów działa Laboratorium Badań Terenowych, którego początki datują się na rok 1952, kiedy to prof. Błaszkowiak przyjął do pracy w Katedrze Tadeusza Klocka i powierzył mu stworzenie Laboratorium Pomiarowego Konstrukcji Mostowych i Inżynierskich. T. Klocek kierował Laboratorium Badań Terenowych do 2000r., praktycznie do ostatniego dnia swojego życia. Od 2000r do chwili obecnej Laboratorium Badań Terenowych kieruje M. Malinowski.

Cześć opracowania pochodzi z Księgi Jubileuszowej wydanej z okazji Pięćdziesięciolecia Wydziału Budownictwa Lądowego (1945-1995)