Kursy zdalne dla studentów

sem. letni 20/21

Studia stacjonarne

Semestr IV studia I stopnia:

CAD z elementami BIM

Semestr I studia II stopnia

Obiekty Mostowe

Semestr III studia II stopnia

Seminarium dyplomowe mgr mosty

Analiza konstrukcji mostowych

Studia niestacjonarne

Semestr II studia II stopnia

Mosty

Katedra Transportu Szynowego i Mostów powstała 01.09.2014 r. w wyniku połączenia Katedry Transportu Szynowego z Zespołem Mostowym będącym w latach 2006-2014 w Katedrze Mechaniki Budowli i Mostów. Kierownikiem nowo powstałej katedry pozostał dotychczasowy kierownik Katedry Transportu Szynowego Prof.dr hab.inż. Władysław Koc. Obecnie funcję kierownika katedry sprawuje dr hab.inż. Krzysztof Żółtowski prof.nadzw.PG.

Powstanie nowej Katedry wiąże się również z oficjalnym usankcjonowaniem Laboratorium Badań Terenowych - LBT - istniejącego już od lat 50-tych XX w. przy ówczesnej Katedrze Mostów. W nowej Katedrze łączy ono działalność naukowo-badawczą obu zespołów: Mostowego i Transportu Szynowego.

Wczoraj 12.05.2020 roku w wieku 95 lat odszedł od nas Profesor Kazimierz Wysiatycki

PROF. KAZIMIERZ WYSIATYCKI urodził się w Sędziszowie Małopolskim w 1925 roku. W roku 1946 rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Gdańskiej. W roku 1950 rozpoczął pracę w Katedrze Mechaniki Budowli u profesora Nowackiego. Po otrzymaniu dyplomu w 1951 roku, przeniósł się do Katedry Teorii Mostów i Budowy Mostów Stalowych kierowanej przez profesora Błaszkowiaka. W roku 1957 uzyskał stopień doktora na Politechnice Gdańskiej a w roku 1965 stopień doktora habilitowanego na Politechnice Krakowskiej. Tytuł profesora uzyskał w 1975 roku. W latach 1965-1971 był prodziekanem, w latach 1981-1984 dziekanem na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. W okresie 1979-1986 był dyrektorem Instytutu Inżynierii Komunikacyjnej. W latach 1977-1979 oraz 1986-1996 był kierownikiem Katedry Mostów. W końcu lat sześćdziesiątych był opiekunem Katedry Kolejnictwa z ramienia Rady Wydziału.
Obszarem działalności naukowej Profesora były zagadnienia mechaniki budowli w dziedzinie mostownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w dziedzinie numerystyki i wprowadzenie tych osiągnięć w praktykę inżynierską. Oprócz prac teoretycznych z teorii sprężystości, był współautorem kilku norm mostowych. Ściśle współpracował z przedsiębiorstwami wykonawczymi przy realizacji całego szeregu mostów w Polsce. W szczególności współpracował z Pracownią Badań Terenowych Katedry Mostów w dziedzinie pomiarów tensometrycznych, co doprowadziło do wprowadzenia najnowszych technologii w zagadnieniach dotyczących betonów sprężonych i dźwigarów powierzchniowych.
Profesor Wysiatycki wykształcił wiele pokoleń inżynierów mostownictwa. Był promotorem sześciu prac doktorskich. Recenzował wnioski o nadanie tytułu profesora i doktora honoris causa. W latach 1974-1979 był członkiem Komitetu Inżynierii PAN. W latach 1991 - 1996 był ekspertem Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski.

Odszedł nasz Profesor. Cześć Jego Pamięci!

Pogrzeb odbędzie się w dniu 16.05.2020 (sobota) o godzinie 11:00 na cmentarzu Srebrzysto

Modlitwa pożegnalna w nowej kaplicy cmentarza. Z tego miejsca ruszy kondukt żałobny.

Msza św. za Profesora odbędzie tego samego dnia o godzinie 8:30 w kościele  pw. Stanisława Biskupa Męczennika w Gdańsku Wrzeszczu al. Legionów 13

 

Kierownik Katedry Sekretariat Laboratorium Badań Terenowych Adres korespondencyjny:
       
dr hab.inż. Krzysztof Żółtowski prof.nadzw.PG Katarzyna Michewicz-Józwiak Maciej Malinowski Katedra Transportu Szynowego i Mostów
213A / Żelbet pokój 213 / Żelbet pokój 214 / Żelbet Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Tel. (0 58) 347 18 40 Tel. (0 58) 347 14 38 Tel. (0 58) 347 16 13 ul. Narutowicza 11/12
e-mail: zoltowk@pg.edu.pl e-mail: katarzyna.jozwiak@pg.edu.pl e-mail: lbt.wilis@pg.edu.pl 80-233 Gdańsk