Historia Katedry Transporu Szynowego

Wraz z powstaniem w 1904 roku politechniki w Gdańsku na Wydziale Budownictwa została utworzona Katedra Kolejnictwa. Jej pracownicy odegrali istotną rolę w rozwoju nowopowstałej uczelni, m.in. prof. Gerhard de Jonge, specjalista z budownictwa kolejowego, pełnił funkcje dziekana i rektora.

 

W Politechnice Gdańskiej, która jako polska uczelnia państwowa rozpoczęła działalność w październiku 1945 roku, funkcjonowały początkowo dwie katedry zajmujące się problematyką kolejową: Katedra Budowy Kolei Żelaznych oraz Katedra Kolejnictwa. Ich połączenie nastąpiło w 1965 roku, a obecna nazwa Katedry obowiązuje od 1994 roku. Katedra Inżynierii Kolejowej od wielu lat realizuje działalność naukową i dydaktyczną w zakresie infrastruktury oraz organizacji transportu szynowego. Prace naukowe prowadzone w Katedrze to przede wszystkim badania eksperymentalne w eksploatowanym torze kolejowym, dotyczące problematyki utrzymania oraz degradacji elementów nawierzchni szynowych. Rezultaty wykonywanych tematów badawczych wielokrotnie znajdowały zastosowanie przy opracowywaniu przepisów, zasad oraz wytycznych dla jednostek wykonawczych. Podejmowano także problematykę projektową, opracowując koncepcje modernizacji linii kolejowych, obejmujące dostosowanie tych linii do nowych warunków eksploatacyjnych.

 

Przez wiele lat Katedra współpracowała ściśle z podstawowym przewoźnikiem i zarządcą infrastruktury kolejowej – Polskimi Kolejami Państwowymi. Nowa sytuacja gospodarcza i przeobrażenia na rynku pracy doprowadziły do tego, że obecnie oprócz tradycyjnej tematyki utrzymania nawierzchni kolejowej (szczególnie toru bezstykowego) podejmuje się zagadnienia organizacji i funkcjonowania transportu regionalnego, projektowania, funkcjonowania i utrzymania szynowej komunikacji w miastach (tramwaj, SKM), optymalizacji układów geometrycznych toru.

 

Absolwenci Katedry kierują wieloma przedsiębiorstwami i firmami, zajmują wysokie stanowiska w hierarchii zarządów infrastruktury kolejowej i tramwajowej. W ostatnich kilku latach nasi absolwenci znajdują z powodzeniem pracę za granicą, w krajach Unii Europejskiej. Lista osób, które od 1945 roku wykonały w Katedrze swoje prace dyplomowe, obejmuje ponad 840 nazwisk.