Oferta Zespołu Transportu Szynowego

1) Ekspertyzy i analizy z zakresu diagnostyki nawierzchni szynowych, w tym: pomiary diagnostyczne, przyczyny uszkodzeń, degradacji oraz program napraw.

2) Ekspertyzy powypadkowe (tramwajowe i kolejowe).

3) Opracowanie planów eksploatacyjnych dla linii kolejowych, stacji i bocznic.

4) Analizy ruchu kolejowego na sieci kolejowej istniejącej i projektowanej, w tym: prognozowanie ruchu, modelowanie ruchu kolejowego, badanie przepustowości.

5) Inwentaryzacja infrastruktury kolejowej i tramwajowej wraz z określeniem jej stanu technicznego.

5) Projektowanie infrastruktury kolejowej i tramwajowej, w tym: układy torowe liniowe i węzłowe, stacje.

Pomiar hałasu na stanowiskach pracy oraz pomiar hałasu w środowisku

Od 2017 roku, Katedra Transportu Szynowego i Mostów posiada miernik poziomu dźwięku typ 2250L. Jest to modularny miernik poziomu dźwięku klasy 1. Mierzy równocześnie wszystkie wymagane według norm parametry dla pomiarów hałasu na stanowiskach pracy oraz pomiaru hałasu w środowisku. 

Oferta Zespołu Transportu Szynowego

Pomiary i badania

 • pomiary nierówności w torach kolejowych i tramwajowych,
 • pomiary układu geometrycznego torów i rozjazdów,
 • pomiary stanu elementów konstrukcji nawierzchni,
 • pomiary żywotności i niezawodności nawierzchni,
 • pomiary sił podłużnych w szynach dla toru bezstykowego,
 • badania efektów napraw oraz jakości nawierzchni,
 • badania trwałości i żywotności nawierzchni,
 • badania efektywności organizacji ruchu,
 • badania procesów technologicznych stacji kolejowych,
 • badania procesów przewozów kombinowanych.

Prace studialne

 • studia stanu infrastruktury tramwajowej i kolejowej,
 • studia podatności modernizacyjnej linii kolejowych,
 • określanie potrzeb naprawczych przy utrzymaniu nawierzchni i wariantów rozdziału potencjału naprawczego,
 • studia w zakresie obsługi transportem szynowym obszarów zurbanizowanych, turystycznych i innych,
 • studia możliwości rehabilitacyjnych zamkniętych linii kolejowych,
 • studia organizacji procesu eksploatacji linii kolejowych.

Ekspertyzy

 • w zakresie uszkodzeń elementów nawierzchni, stateczności toru bezstykowego, jakości nawierzchni, bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych, procesów technologicznych, organizacji ruchu, przewozów kombinowanych i innych zagadnień transportu szynowego.

Projektowanie

 • konstrukcji nawierzchni szynowych,
 • układów torowych kolejowych i tramwajowych,
 • regulacji osi torów,
 • modernizacji układów torowych stacji,
 • małych obiektów inżynierskich,
 • procesów technologicznych robót utrzymaniowych i napraw nawierzchni szynowych,
 • regulacji sił podłużnych w torach bezstykowych,
 • organizacji ruchu pociągów,
 • technologii pracy stacji.

Inne

 • opracowania z zakresu projektowania, budowy i użytkowania urządzeń torowych w portach,
 • opracowania z zakresu projektowania, budowy i użytkowania urządzeń torowych w komunikacji miejskiej.