Oferta Zespołu Transportu Szynowego

Pomiary i badania

 • pomiary nierówności w torach kolejowych i tramwajowych,
 • pomiary układu geometrycznego torów i rozjazdów,
 • pomiary stanu elementów konstrukcji nawierzchni,
 • pomiary żywotności i niezawodności nawierzchni,
 • pomiary sił podłużnych w szynach dla toru bezstykowego,
 • badania efektów napraw oraz jakości nawierzchni,
 • badania trwałości i żywotności nawierzchni,
 • badania efektywności organizacji ruchu,
 • badania procesów technologicznych stacji kolejowych,
 • badania procesów przewozów kombinowanych.

Prace studialne

 • studia stanu infrastruktury tramwajowej i kolejowej,
 • studia podatności modernizacyjnej linii kolejowych,
 • określanie potrzeb naprawczych przy utrzymaniu nawierzchni i wariantów rozdziału potencjału naprawczego,
 • studia w zakresie obsługi transportem szynowym obszarów zurbanizowanych, turystycznych i innych,
 • studia możliwości rehabilitacyjnych zamkniętych linii kolejowych,
 • studia organizacji procesu eksploatacji linii kolejowych.

Ekspertyzy

 • w zakresie uszkodzeń elementów nawierzchni, stateczności toru bezstykowego, jakości nawierzchni, bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych, procesów technologicznych, organizacji ruchu, przewozów kombinowanych i innych zagadnień transportu szynowego.

Projektowanie

 • konstrukcji nawierzchni szynowych,
 • układów torowych kolejowych i tramwajowych,
 • regulacji osi torów,
 • modernizacji układów torowych stacji,
 • małych obiektów inżynierskich,
 • procesów technologicznych robót utrzymaniowych i napraw nawierzchni szynowych,
 • regulacji sił podłużnych w torach bezstykowych,
 • organizacji ruchu pociągów,
 • technologii pracy stacji.

Inne

 • opracowania z zakresu projektowania, budowy i użytkowania urządzeń torowych w portach,
 • opracowania z zakresu projektowania, budowy i użytkowania urządzeń torowych w komunikacji miejskiej.