Wybrane publikacje Zespołu Transportu Szynowego

 

Książki, monografie naukowe i skrypty akademickie

 1. Modernizacja dróg kolejowych przy ich elektryfikacji (autor: B. Bogdaniuk). Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1988.
 2. Krzywe przejściowe z nieliniowymi rampami przechyłkowymi w warunkach eksploatacyjnych PKP (rozprawa habilitacyjna W. Koca). Zesz. Nauk. Pol. Gdańskiej 1990, nr 462, seria Budownictwo Lądowe XLVII.
 3. Podstawy transportu kolejowego (autorzy: B. Bogdaniuk, A. Massel). Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 1999.
 4. Elementy teorii projektowania układów torowych (autor: W. Koc). Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 2004.

Artykuły w czasopismach naukowych i autorstwo rozdziałów w książkach

 1. Pomiary nierówności powierzchni tocznych szyn na liniach PKP (autorzy: B. Bogdaniuk, A. Massel). Problemy Kolejnictwa 1995, zeszyt 120, s. 41-53.
 2. Problem bezpieczeństwa ruchu kolejowego przy dużych pochyleniach podłużnych trasy (autorzy: W. Koc, A. Massel). Zesz. Nauk. Pol. Gdańskiej 1995, nr 522, seria Budownictwo Lądowe LI, s. 181-201.
 3. Model eksploatacyjny dróg kolejowych (autor: B. Bogdaniuk). Zesz. Nauk. Pol. Poznańskiej 1995, seria Budownictwo Lądowe, zeszyt 41, s. 85-96.
 4. Zjawisko falistego zużycia szyn w torach PKP (autorzy: B. Bogdaniuk, A. Massel). Zesz. Nauk. Pol. Poznańskiej 1995, seria Budownictwo Lądowe, zeszyt 41, s. 97-102.
 5. Próby eksploatacyjne pociągu na PKP; zagadnienia drogowe (autorzy: J. Cejmer, A. Massel). Zesz. Nauk. Pol. Poznańskiej 1995, seria Budownictwo Lądowe, zeszyt 41, s. 103-110.
 6. Kształtowanie toru w łukach o zmiennej krzywiźnie (autor: W. Koc). Zesz. Nauk. Pol. Poznańskiej 1995, seria Budownictwo Lądowe, zeszyt 41, s. 191-200.
 7. Wyznaczanie sił osiowych w szynach toru kolejowego; założenia projektu badawczego (autorzy: A. Barylski, W. Koc, Cz. Szymczak). Zesz. Nauk. Pol. Poznańskiej 1995, seria Budownictwo Lądowe, zeszyt 41, s. 335-342.
 8. Badania eksploatacyjne połączeń szynowych na odcinku doświadczalnym Centralnej Magistrali Kolejowej (autor: R. Radomski). Zesz. Nauk. Pol. Poznańskiej 1995, seria Budownictwo Lądowe, zeszyt 41, s. 383-390.
 9. Regeneracja rozjazdów kolejowych w Północnej DOKP (autorzy: R. Radomski, J. Lamek, A. Rybak). Zesz. Nauk. Pol. Poznańskiej 1995, seria Budownictwo Lądowe zeszyt 41, s. 391-397.
 10. Graniczne prędkości jazdy taboru z wychylnymi nadwoziami na łukach linii kolejowych (autor: W. Koc). Problemy Kolejnictwa 1997, zeszyt 124, s. 74-87.
 11. Mathematical modelling of railway track geometrical layouts (autorzy: W. Koc, E.Mieloszyk). Archives of Civil Engineering 1998, vol. XLIV, iss. 2, s. 183-198.
 12. System diagnostyczny w utrzymaniu dróg kolejowych (autor: B. Bogdaniuk). Problemy Kolejnictwa 1998, zeszyt 128, s. 43-66.
 13. Faliste zużycie szyn, a warunki eksploatacyjne (autor: A. Massel). Problemy Kolejnictwa 1998, zeszyt 127, s. 76-98.
 14. Zastosowanie metody sztywnych elementów skończonych do analizy dynamicznej układów geometrycznych toru kolejowego (autorzy: W. Koc, J. Lamek, E. Mieloszyk). Zesz. Nauk. Pol. Gdańskiej 1998, nr 570, seria Budownictwo Lądowe LV, s. 61-76.
 15. Power spectrum analysis - modern tool in the study of rail surface corrugations (autor: A. Massel). NDT&E International, Vol. 32, No. 8, Dec. 1999, s. 429-436.
 16. Longitudinal forces in railway track and tamping machine shifting sets (autorzy: A. Barylski, W. Koc, A. Wilk). NDT&E International, Vol. 32, No. 8, Dec. 1999, s. 445-455.
 17. Modelling of the railway track layouts using evolution programming (autorzy: W. Koc, K. Palikowska). Archives of Transport 2000, vol. 12, iss. 3, s. 17-37.
 18. Nowa koncepcja pomiaru sił podłużnych w torze bezstykowym (autorzy: W. Koc, A. Wilk). Zesz. Nauk. Wydz. Elektrotechniki i Automatyki Pol. Gdańskiej nr 14, Gdańsk 2000, s. 75-80.
 19. Elementy inżynierii ruchu (autor rozdziału: A. Massel). Budownictwo komunikacyjne, WAT, Warszawa 2001, s. 17-49.
 20. Nowa metoda projektowania układów geometrycznych toru kolejowego (autorzy: W. Koc, K. Palikowska). Problemy Kolejnictwa 2002, zeszyt 135, s. 100-112
 21. Koncepcja określania charakterystyk mechanicznych toru bezstykowego podczasprocesu regulacji geometrycznej (autor: S. Grulkowski). Zesz. Nauk. Pol. Śląskiej 2002, nr 1559, seria Budownictwo, zeszyt 95, s. 195-205.
 22. Increasing rail life by forecasting fatigue failure (autorzy: B. Bogdaniuk, A. Massel, R. Radomski). NDT&E International 2003, vol. 36, s. 131-134.
 23. Zagadnienia diagnostyki toru kolejowego z wykorzystaniem metody wymuszonych przemieszczeń poprzecznych (autorzy: W. Koc, A. Wilk, S. Grulkowski, G. Kostro, P. Dobrowolski). Zesz. Nauk. Pol. Śląskiej 2003, nr 1605, seria Transport, z. 49, s. 177-187.

Referaty na konferencjach międzynarodowych

 1. Evolution programming applied to the transition curves' elongation (autorzy: W. Koc, K. Palikowska). Proceedings of the Rome Jubilee 2000 Conference "Improving Knowledge and Tools for Transportation and Logistics Development, Rome, Italy, 2000, s. 555-559.
 2. Tolerances in track geometry as a function of axle-box accelerations (autorzy: B. Bogdaniuk, A. Massel). [CD ROM] Conference Papers of The Third International Conference RAILWAY ENGINEERING 2000 "Maintenance and Renewal of Permanent Way, Signalling, Railway Structures and Bridges", London, United Kingdom, 2000, Rail Investigation Section, 4 s.
 3. New prospects in the field of transition curves' elongation (autorzy: W. Koc, K. Palikowska). [CD ROM] Conference Papers of The Third International Conference RAILWAY ENGINEERING 2000 "Maintenance and Renewal of Permanent Way, Signalling, Railway Structures and Bridges, London, United Kingdom, 2000, Rail Track Design Section, 10 s.
 4. Train connections - comparative study (autorzy: B. Bogdaniuk, A. Massel, A. Andrusiewicz). Proceedings of the International Scientific Symposium Traffic Connection Between the Baltic and the Adriatic/Mediterranean, Zagreb 2000, s. 105-109.
 5. Coal trunk line section Bydgoszcz – Gdynia as an object of engineering heritage (autor: A. Massel). Proceedings of the International Conference Preservation of the Engineering Heritage; Gdańsk 2000,Tczew 2000, s. 151-156.
 6. Evolution programming applied to the railway line design in the presence of terrain obstacles (autorzy: W. Koc, K. Palikowska). Proceedings of the 2001 IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems, Oakland (CA), USA, 2001, vol. 3, s. 1084-1089.
 7. Increasing rail life (autorzy: B. Bogdaniuk, A. Massel, R. Radomski). [CD.-ROM] Conference Papers of the Fourth International Conference RAILWAY ENGINEERING- 2001; Maitenance and Renawal of Permanent Way; Power+ Signalling; Structure+Earthworks". London, United Kingdom 2001, Ballast and Trackbed Investiagation Section, 6 s.
 8. Prospects for the tamping machine application in the railway track diagnostics (autorzy: W. Koc, A. Wilk, S. Grulkowski). [CD ROM] Conference Papers of The Fourth International Conference RAILWAY ENGINEERING 2001; Maintenance and Renewal of Permanent Way; Power + Signalling; Structures + Earthworks", London, United Kingdom, 2001, Ballast and Trackbed Investigation Section, s.12
 9. Railway track design using evolution programming (autorzy: W. Koc, K. Palikowska). [CD ROM] Conference Papers of The Fifth International Conference RAILWAY ENGINEERING 2002 "Maintenance & Renewal of Permanent Way; Power & Signalling; Structures & Earthworks", London, United Kingdom, 2002, Railway Design Section,s. 11
 10. Technical requirements for railways served by light vehicles (autor: A. Massel). [CD ROM] Conference Papers of The Fifth International Conference RAILWAY ENGINEERING 2002 "Maintenance & Renewal of Permanent Way; Power & Signalling; Structures & Earthworks", London, United Kingdom, 2002, Railway Design Section, 7 s.
 11. Numerical analysis of the rail mechanics in the process of adjustment of track level (autorzy: W. Koc, A. Wilk, P. Dobrowolski, S. Grulkowski). [CD ROM] Conference Papers of The Fifth International Conference RAILWAY ENGINEERING 2002 Maintenance Renewal of Permanent Way; Power Signalling; Structures Earthworks", London, United Kingdom, 2002, Rail Maintenance Improvement Section, 10 s.
 12. Peculiarity of side wearing of rails in curves of rapid city railway line (autorzy: A. Barylski, W. Koc). [CD ROM] Conference Proceedings of the International Conference on Clean, Efficient Safe Urban Transport;CESURA '03, Gdańsk Jurata 2003, 11 s.
 13. Techniques of advanced design of railway track geometrical layouts (autorzy: W. Koc, E. Mieloszyk). [CD ROM] Conference Papers of The Sixth International Conference RAILWAY ENGINEERING 2003 "Maintenance & Renewal of Permanent Way; Power & Signalling; Structural Earthworks", London, United Kingdom, 2003, Rail Design Section, 13 s.
 14. Determination of longitudinal forces in continuous welded rail track using horizontal curvature measurement of the rail bent (autorzy: W. Koc, A. Wilk, P. Dobrowolski, G. Kostro, S. Grulkowski). [CD ROM] Conference Papers of The Sixth International Conference RAILWAY ENGINEERING 2003 "Maintenance & Renewal of Permanent Way; Poer Signalling; Structures Earthworks, London, United Kingdom, 2003, Rail Design Section, 12 s.
 15. Longitudinal forces in CWR track - another attempt to solve the problem (autorzy: W. Koc, A. Wilk). [CD ROM] Conference Proceedings of the International Conference on Clean, Efficient Safe Urban Transport CESURA '03, Gdańsk Jurata 2003, 15 s.
 16. Structural model of rails side wear in curves (autorzy: W. Koc, E. Mieloszyk). [CD-ROM] Conference Papers of The Seventh International Conference RAILWAY ENGINEERING
 17. Maintenance Renewal of Permanent Way; Power Signalling Earthworks, London, United Kingdom, 2004, Rail Maintenance Section, 11 s.
 18. Determination of CWR track durability characteristics (autorzy: Z. Kędra, W. Koc, A. Wilk). Selected Papers of The International Conference ENVIRONMANTAL ENGINEERING, Vilnius, Lithuania, 2005, vol. II, s. 726-731.
 19. The use of tamping machine for diagnostic of continuous railway rail track (autorzy: W. Koc, A. Wilk, Z. Kędra, P. Dobrowolski, S. Grulkowski, G. Kostro)[CD-ROM]Conference Papers of The Eight International Conference RAILWAY ENGINEERING-2005 ”Maintenance & Renewal of Permanent Way; Power & Signalling; Structures & Earthworks”, London, United Kingdom, 2005, Rail Inspection Section, 17 s.
Tytuł Data publikacji Autor
The paper describes the final technology of launching the steel bridge superstructure. The original technology failed in the first construction stage. Local damage of steel webs caused by plastic buckling stopped the procedure. In the effect of damage a new consulting team was employed to solve the problem and redesign a technology of constructing. The key element of the new solution was developed with great help of non-linear shell FEM model of a span. The paper presents construction methods, applied theoretical analysis and a number of conclusions resulting from the collected experience.
2018
Krzysztof Żółtowski,
Mikołaj Binczyk
The paper deals with a problem of application of shell elements in the models of multiple-row moment end-plate connections. The extended connection of I-section with a cross-section W760x265x220 made of steel S355 was analyzed. Comparison analysis of FEM, complex volume and shell models has been done. Three cases with different end-plate thickness: 14, 18 and 36 mm were analyzed and compared with the reference results. Comparison of the forces in bolts shows that simplification of the model from volume to shell elements does not greatly affect the distribution of forces in bolts. The presented analysis shows that a relatively simple shell model can be sufficient in the design of multiple-row moment end-plate joints.
2018
Krzysztof Żółtowski,
Przemysław Kalitowski
The paper presents the results of numerical stress analysis of the bridge rod hangers. Two types of hangers were taken into account, i.e. the bolted hanger and the welded hanger. A detailed FEM shell models of the connection area between the hanger and the bridge span have been developed. Local stress concentration effects have been investigated in terms of fatigue verification.
2018
Marek Szafrański,
Tymon Galewski,
Robert Łapigrowski
Na linii kolejowej nr 248 eksploatowane są pojazdy o napędzie spalinowym, ocenianymi powszechnie jako nie ekologiczne, mało ekonomiczne, hałaśliwe, i o małym, w porównaniu do trakcyjnych pojazdów elektrycznych, przyśpieszeniu i prędkości na wzniesieniach. W artykule przeanalizowano alternatywę dla budowy infrastruktury trakcji elektrycznej, która jest postrzegana jako kosztowna i zaburzająca walory krajobrazowe.
2017
Natalia Karkosińska-Brzozowska
W pracy przedstawiono metodykę pomiarów i wyniki badań - pomiaru drgań budynku przy ul Mestwina 59 w Juracie podczas prowadzenia prac budowlanych na działce sąsiedniej. Sformułowano wnioski i wydano opinię dotyczącą wpływu zarejestrowanych drgań na zachowanie i bezpieczeństwo badanego obiektu.
2017
Maciej Malinowski,
Roman Rutkowski,
Anna Banaś,
Marcin Jeszka
Wyświetlanie 1 - 5 z 571 rezultatów.
z 115
RSS (otwiera nowe okno)