Artykuły


Poniżej zaprezentowane zostały artykuły przygotowane przez studentów KOMBO. Są to zarówno autorskie opracowania członków Koła jak i pełne wersje referatów konferencyjnych.
 

Analiza dynamiczna kładki dla pieszych w Malborku

Autor: Joanna Pawelec
Źródło: I Studencka Konferencja "Mosty i Tunele" 2017
Data: 5-7 kwietnia 2017
Streszczenie: Poniższa praca skupia się na ocenie niezawodności użytkowej kładki dla pieszych w Malborku. Jej zakres obejmuje analizę stworzonego modelu obliczeniowego pod kątem odpowiedzi dynamicznej konstrukcji na zadane obciążenie pieszym. Do stworzenia modelu obliczeniowego wykorzystano program SOFiSTiK. W ramach obliczeń przeprowadzono zarówno analizę modalną jak i analizę odpowiedzi dynamicznej obiektu dla różnych wariantów obciążenia pieszym.
 

Zastosowanie metody wibracyjnej do wyznaczania sił w kablach mostu podwieszonego nad rzeką Wisłok w Rzeszowie

Autor: Patrycja Piętka
Źródło: I Studencka Konferencja "Mosty i Tunele" 2017
Data: 5-7 kwietnia 2017
Streszczenie: Celem pracy jest przedstawienie metody wibracyjnej służącej do wyznaczania sił w elementach cięgnowych na przykładzie mostu w Rzeszowie. W referacie przedstawiono podstawy teoretyczne tej metody. Wyprowadzono zależność między siłą, a częstotliwością drgań swobodnych cięgna i na tej podstawie obliczono siły w wybranych wieszakach obiektu.
 

Odpowiedź dynamiczna kładki dla pieszych pod obciążeniem pieszym

Autor: Joanna Pawelec
Źródło: KOMBOferencja 2016 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa wyKOMBinuj mOst 2016
Data: 5 maja 2016
Streszczenie: W obliczu ciągłego rozwoju infrastruktury drogowej, kładki dla pieszych stają się coraz bardziej popularne ze względu na swoją funkcjonalność oraz niski koszt budowy. Ich konstrukcja nie jest tak skomplikowana jak ma to miejsce w przypadku innych obiektów mostowych. Stosunkowo niewielkie przekroje poprzeczne, znaczące rozpiętości przęseł oraz niewielki ciężar konstrukcji czynią z kładek obiekty podatne na szkodliwe efekty dynamiczne. Jednym z wymuszeń dynamicznych mogących oddziaływać na kładki jest obciążenie konstrukcji przejściem pieszego bądź tłumu pieszych. Zagadnienie to jest jednym z najbardziej skomplikowanych i najmniej zbadanych obciążeń działających na kładki. Wynika to z faktu, że praktycznie niemożliwe jest opisanie kroku pieszego za pomocą funkcji. Parametry charakteryzujące chód człowieka mają bardzo indywidualny charakter i zależą od wielu czynników zewnętrznych. Wiek, waga, płeć, ale również warunki pogodowe czy atrakcyjność otoczenia wpływają na sposób w jaki porusza się konkretna osoba. Przedmiotem referatu jest analiza odpowiedzi dynamicznej konkretnej kładki na zadane obciążenie pieszym. W tym celu wykonano model obiektu w programie SOFiSTiK i obciążono go przejściem jednego bądź kilku pieszych. Założono dwie możliwe formy ruchu człowieka: chód oraz bieg. W ramach analizy dynamicznej przeanalizowano przyspieszenia powstałe wskutek ruchu
 

Zastosowanie metody wibracyjnej do wyznaczania sił w kablach mostu podwieszonego nad rzeką Wisłok w Rzeszowie

Autor: Patrycja Piętka
Źródło: KOMBOferencja 2016 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa wyKOMBinuj mOst 2016
Data: 5 maja 2016
Streszczenie: Celem pracy jest przedstawienie metody wibracyjnej służącej do wyznaczania sił w elementach cięgnowych na przykładzie mostu podwieszonego nad rzeką Wisłok w Rzeszowie. Most wantowy w Rzeszowie powstał w ramach budowy krótkiego odcinka obwodnicy północnej pomiędzy ulicami Załęską a Lubelską. Jest to 5 przęsłowy obiekt o rozpiętościach teoretycznych 3x30 + 150 + 240 m, oparty na 6 podporach, w tym na pylonie o wysokości ok. 108,5 m ponad poziom terenu. Stalowo betonowe przęsło mostu zostało podwieszone do pylonu za pomocą want w rozstawie co 12 m. Obiekt zaprojektowano na klasę obciążenia A wg PN-85/S-10030 oraz STANAG 2021 klasy 150 wg Dz. U. Nr. 63. Most został wyposażony w system monitoringu technicznego konstrukcji. Moduł pomiarowy składa się z segmentu akcelerometrycznego, inklinometrycznego, ekstensometrycznego, meteorologicznego oraz modułu pomiaru sił w wantach. Monitoring sił w wieszakach wykonywany jest za pomocą metody wibracyjnej.
 

Nowe systemy kontroli zagęszczania w drogowych robotach ziemnych i nawierzchniowych

Autor: Laura Wenta
Źródło: KOMBOferencja 2016 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa wyKOMBinuj mOst 2016
Data: 5 maja 2016
Streszczenie: Tematem niniejszej pracy jest przegląd nowych systemów zagęszczania w robotach drogowych i nawierzchniowych. W monografii zajęto się omówieniem systemu inteligentnego zagęszczania, którego zadaniem jest ułatwianie procesu zagęszczania poprzez możliwość bieżącej jego kontroli. Praca swoim zakresem obejmuje: przegląd stosowanych metod pomiaru zagęszczenia warstw gruntu, podbudowy i warstw asfaltowych, przegląd stosowanych urządzeń, opomiarowania maszyn oraz porównanie metod nowoczesnych z tradycyjnymi. Na wstępie omówiono niezbędne podstawy, które pomogą w zrozumieniu idei systemu, między innymi istotę procesu zagęszczania. W kolejnych rozdziałach przedstawiono tradycyjne metody kontroli, by pokazać na czym polega innowacyjność systemu inteligentnego zagęszczania. Po tym krótkim wprowadzeniu przystąpiono do charakterystyki systemu. Na początku omówiono czym ten system jest, jakie są jego zasady działania, a następnie przystąpiono do opisu używanego sprzętu i oprogramowania. Bardzo istotną rzeczą w systemie IC jest korelacja pomierzonych przez ten system wskaźników ze wskaźnikami pochodzącymi z tradycyjnych badań. W obecnych czasach w pracach budowlanych bardzo ważna jest wysoka jakość produktów wyjściowych oraz krótki czas ich realizacji, dlatego wraz z postępem technologicznym inżynierowie starają się wdrażać nowe systemy, które umożliwią spełnienie tych warunków. Właśnie jednym z tych systemów jest inteligentne zagęszczanie. Głównym czynnikiem przemawiającym za stosowaniem tej technologii jest możliwość kontroli zagęszczenia na całym obszarze budowy w czasie przebiegającego procesu. Ta cecha gwarantuje nam uzyskanie wysokiej jakości nawierzchni, a także skraca czas samego procesu zagęszczania.
 

Identyfikacja liczby tłumienia na przykładzie belki wspornikowej

Autor: Olga Własów
Źródło: KOMBOferencja 2016 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa wyKOMBinuj mOst 2016
Data: 5 maja 2016
Streszczenie: Ze względu na rosnącą potrzebę ekonomicznego wykorzystywania powierzchni, szczególnie w dużych miastach, zaobserwowano znaczący wzrost liczby budynków smukłych i wysokich. Rosnący popyt na rozbudowę infrastruktury drogowej powoduje, natomiast, wzrost ilości realizacji obiektów mostowych. Konstrukcje takie, tj. wieżowce, kładki, mosty na etapie projektowym wymagają uwzględnienia wpływu szkodliwych efektów dynamicznych, które bezpośrednio wpływają na komfort oraz bezpieczeństwo użytkowania konstrukcji. Niezmiernie istotną rolę pełni uwzględnienie tłumienia. Można je określić jako rozpraszanie energii mechanicznej układu pochodzącej od cyklicznie zmiennych przemieszczeń. Opracowanie zawiera opis identyfikacji liczby tłumienia stalowej belki wspornikowej dla czterech różnych wariantów długości. Tłumienie wyznaczono na podstawie analizy przemieszczeń wspornika wywoływanym obciążeniem impulsowym uzyskanym poprzez uderzenia młotkiem modalnym. Do wyznaczenia liczb tłumienia posłużono się metodą logarytmicznego dekrementu oraz połowy mocy. Wyniki obliczeń wykonanych dla modelu eksperymentalnego porównano z uzyskanymi na drodze analizy numerycznej.
 

Doświadczalny i matematyczny model zakładkowego połączenia klejonego

Autor: Erwin Wojtczak
Źródło: KOMBOferencja 2016 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa wyKOMBinuj mOst 2016
Data: 5 maja 2016
Streszczenie: Połączenia klejone w budownictwie wykorzystuje się przede wszystkim w konstrukcjach z drewna. W przypadku konstrukcji metalowych, technika łączenia elementów na klej nie zyskała istotnej popularności, gdyż praktyka inżynierska doprowadziła do upowszechnienia złączy spawanych oraz trzpieniowych (nitowanych, śrubowych, sworzniowych). Fakt ten nie wyklucza jednak stosowania tworzyw adhezyjnych również i w tej dziedzinie budownictwa. Przedmiotem referatu jest analiza połączenia klejonego elementów metalowych. Badaniom poddano złącze zakładkowe pojedyncze płaskowników aluminiowych. Przygotowane próbki poddano próbie rozciągania do zniszczenia, wywołując w spoinie stan ścinania. Badania eksperymentalne pozwoliły na określenie nośności połączenia. Dodatkowo, przy zastosowaniu rozwiązań analitycznych, wyznaczono rozkład naprężeń stycznych w złączu. Na podstawie analizy modeli teoretycznych określono przydatność wytycznych projektowych do wyznaczania nośności złącz zakładkowych.
 

Wykrywanie uszkodzeń na podstawie analizy zmian parametrów modalnych

Autor: Olga Własów
Źródło: Budmika 2015 - II Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana
Data: 22-24 kwietnia 2015
Streszczenie: -
 

Analiza dynamiczna modelu stalowej konstrukcji mostowej

Autor: Erwin Wojtczak
Źródło: Budmika 2015 - II Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana
Data: 22-24 kwietnia 2015
Streszczenie: Przedmiotem referatu jest analiza modalna mostu stalowego. Badania dynamiczne mają ogromne znaczenie, szczególnie w przypadku nowoprojektowanych konstrukcji inżynierskich. Dzięki nim można zaprojektować budowle w taki sposób, aby zredukować ich wrażliwość na szkodliwe efekty dynamiczne. Analizowany w pracy obiekt został zaprojektowany i wykonany przez reprezentację studentów Politechniki Gdańskiej na potrzeby „Studenckiego Konkursu Mostów Stalowych 2014”. Jest to wykonany ze stali most kratowy o rozpiętości 6 metrów. Badania zostały przeprowadzone kolejno w dwóch schematach obciążenia. W pierwszym przypadku na obiekt działał jedynie ciężar własny, natomiast w drugim – pomost konstrukcji dociążono ciężarem 9 osób. Podczas badań, przy użyciu młotka modalnego, w konstrukcji wzbudzano drgania swobodne. Odpowiedź dynamiczna konstrukcji była odbierana przez zestaw akcelerometrów, a komplet danych rejestrowano przy pomocy analizatora drgań. Do analizy sygnałów wykorzystano program MATLAB®, zastosowano przetwarzanie sygnałów przy pomocy transformaty Fouriera. Na podstawie analizy danych wyznaczono częstotliwości drgań własnych konstrukcji i współczynniki tłumienia
 

Modelowanie propagacji fal sprężystych w węzłach spawanych konstrukcji stalowych

Autor: Rafał Kędra
Źródło: Budmika 2014 - I Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana
Data: 23-25 kwietnia 2014
Streszczenie: -
 

Zastosowanie metody georadarowej do badań konstrukcji żelbetowych

Autor: Jacek Lachowicz
Źródło: Budmika 2014 - I Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana
Data: 23-25 kwietnia 2014
Streszczenie: -
 

Propagacja fal w kotwach gruntowych: zastosowanie w wykrywaniu uszkodzeń

Autor: Beata Zima
Źródło: Budmika 2014 - I Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana
Data: 23-25 kwietnia 2014
Streszczenie: -
 

Czas inżynierów

Autor: Magdalena Rucka, Rafał Lechociński
Źródło: Pismo PG, nr 9/2013
Data: 2013
Streszczenie: W artykule opisany został konkurs pt. Zapuść Żurawia, który odbył się na Politechnice Lubelskiej w ramach Ogólnopolskiego Seminarium Studentów Budownictwa o nazwie Czas Inżynierów.
 

Charakterystyki geometryczne trójkąta o dowolnych wierzchołkach

Autor: Stanisław Burzyński
Źródło: opracowanie własne
Data: 16 marca 2009
Streszczenie: W artykule przedstawiono wyprowadzenie wzorów na momenty bezwładności dla trójkąta o dowolnych wierzchołkach. Wykorzystano w tym celu współrzędne barycentryczne (powierzchniowe).