Artykuły i opracowania naukowe


Poniżej zaprezentowane zostały artykuły przygotowane przez studentów KOMBO. Są to zarówno autorskie opracowania członków Koła jak i pełne wersje referatów konferencyjnych.
 

Analiza dynamiczna kładki dla pieszych w Malborku

Autor: Joanna Pawelec
Źródło: Inżynieria i Budownictwo, nr 10/2017
Data: październik 2017
Streszczenie: Poniższa praca skupia się na ocenie niezawodności użytkowej kładki dla pieszych w Malborku. Jej zakres obejmuje analizę stworzonego modelu obliczeniowego pod kątem odpowiedzi dynamicznej konstrukcji na zadane obciążenie pieszym. Do stworzenia modelu obliczeniowego wykorzystano program SOFiSTiK. W ramach obliczeń przeprowadzono zarówno analizę modalną jak i analizę odpowiedzi dynamicznej obiektu dla różnych wariantów obciążenia pieszym.
 

Lamb wave propagation in a single lap adhesive joint

Autor: Magdalena Rucka, Jacek Lachowicz, Erwin Wojtczak
Źródło: Shell Structures: Theory and Applications Volume 4: Proceedings of the 11th International Conference "Shell Structures: Theory and Applications, (SSTA 2017), October 11-13, 2017, Gdansk, Poland
Data: 25 września 2017
Streszczenie (EN): The aim of the paper is the analysis of Lamb wave propagation in adhesive joints. The research was performed on a single lap adhesive joint of two steel plates. Two types of joints, namely an intact and with defect were considered. In experimental investigations the condition assessment of the joint was performed with the use of antisymmetric Lamb waves excited by a plate piezo actuators and measured by a laser vibrometer. Numerical analysis was carried out using the finite element method in Abaqus/Explicit environment. The results of experimental and numerical investigations indicated the changes in signals collected after passing through the joints with different areas of bonding. 
 

Analiza dynamiczna kładki dla pieszych w Malborku

Autor: Joanna Pawelec
Źródło: I Studencka Konferencja "Mosty i Tunele" 2017
Data: 5-7 kwietnia 2017
Streszczenie: Poniższa praca skupia się na ocenie niezawodności użytkowej kładki dla pieszych w Malborku. Jej zakres obejmuje analizę stworzonego modelu obliczeniowego pod kątem odpowiedzi dynamicznej konstrukcji na zadane obciążenie pieszym. Do stworzenia modelu obliczeniowego wykorzystano program SOFiSTiK. W ramach obliczeń przeprowadzono zarówno analizę modalną jak i analizę odpowiedzi dynamicznej obiektu dla różnych wariantów obciążenia pieszym.
 

Zastosowanie metody wibracyjnej do wyznaczania sił w kablach mostu podwieszonego nad rzeką Wisłok w Rzeszowie

Autor: Patrycja Piętka
Źródło: I Studencka Konferencja "Mosty i Tunele" 2017
Data: 5-7 kwietnia 2017
Streszczenie: Celem pracy jest przedstawienie metody wibracyjnej służącej do wyznaczania sił w elementach cięgnowych na przykładzie mostu w Rzeszowie. W referacie przedstawiono podstawy teoretyczne tej metody. Wyprowadzono zależność między siłą, a częstotliwością drgań swobodnych cięgna i na tej podstawie obliczono siły w wybranych wieszakach obiektu.
 

Odpowiedź dynamiczna kładki dla pieszych pod obciążeniem pieszym

Autor: Joanna Pawelec
Źródło: KOMBOferencja 2016 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa wyKOMBinuj mOst 2016
Data: 5 maja 2016
Streszczenie: W obliczu ciągłego rozwoju infrastruktury drogowej, kładki dla pieszych stają się coraz bardziej popularne ze względu na swoją funkcjonalność oraz niski koszt budowy. Ich konstrukcja nie jest tak skomplikowana jak ma to miejsce w przypadku innych obiektów mostowych. Stosunkowo niewielkie przekroje poprzeczne, znaczące rozpiętości przęseł oraz niewielki ciężar konstrukcji czynią z kładek obiekty podatne na szkodliwe efekty dynamiczne. Jednym z wymuszeń dynamicznych mogących oddziaływać na kładki jest obciążenie konstrukcji przejściem pieszego bądź tłumu pieszych. Zagadnienie to jest jednym z najbardziej skomplikowanych i najmniej zbadanych obciążeń działających na kładki. Wynika to z faktu, że praktycznie niemożliwe jest opisanie kroku pieszego za pomocą funkcji. Parametry charakteryzujące chód człowieka mają bardzo indywidualny charakter i zależą od wielu czynników zewnętrznych. Wiek, waga, płeć, ale również warunki pogodowe czy atrakcyjność otoczenia wpływają na sposób w jaki porusza się konkretna osoba. Przedmiotem referatu jest analiza odpowiedzi dynamicznej konkretnej kładki na zadane obciążenie pieszym. W tym celu wykonano model obiektu w programie SOFiSTiK i obciążono go przejściem jednego bądź kilku pieszych. Założono dwie możliwe formy ruchu człowieka: chód oraz bieg. W ramach analizy dynamicznej przeanalizowano przyspieszenia powstałe wskutek ruchu
 

Zastosowanie metody wibracyjnej do wyznaczania sił w kablach mostu podwieszonego nad rzeką Wisłok w Rzeszowie

Autor: Patrycja Piętka
Źródło: KOMBOferencja 2016 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa wyKOMBinuj mOst 2016
Data: 5 maja 2016
Streszczenie: Celem pracy jest przedstawienie metody wibracyjnej służącej do wyznaczania sił w elementach cięgnowych na przykładzie mostu podwieszonego nad rzeką Wisłok w Rzeszowie. Most wantowy w Rzeszowie powstał w ramach budowy krótkiego odcinka obwodnicy północnej pomiędzy ulicami Załęską a Lubelską. Jest to 5 przęsłowy obiekt o rozpiętościach teoretycznych 3x30 + 150 + 240 m, oparty na 6 podporach, w tym na pylonie o wysokości ok. 108,5 m ponad poziom terenu. Stalowo betonowe przęsło mostu zostało podwieszone do pylonu za pomocą want w rozstawie co 12 m. Obiekt zaprojektowano na klasę obciążenia A wg PN-85/S-10030 oraz STANAG 2021 klasy 150 wg Dz. U. Nr. 63. Most został wyposażony w system monitoringu technicznego konstrukcji. Moduł pomiarowy składa się z segmentu akcelerometrycznego, inklinometrycznego, ekstensometrycznego, meteorologicznego oraz modułu pomiaru sił w wantach. Monitoring sił w wieszakach wykonywany jest za pomocą metody wibracyjnej.
 

Nowe systemy kontroli zagęszczania w drogowych robotach ziemnych i nawierzchniowych

Autor: Laura Wenta
Źródło: KOMBOferencja 2016 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa wyKOMBinuj mOst 2016
Data: 5 maja 2016
Streszczenie: Tematem niniejszej pracy jest przegląd nowych systemów zagęszczania w robotach drogowych i nawierzchniowych. W monografii zajęto się omówieniem systemu inteligentnego zagęszczania, którego zadaniem jest ułatwianie procesu zagęszczania poprzez możliwość bieżącej jego kontroli. Praca swoim zakresem obejmuje: przegląd stosowanych metod pomiaru zagęszczenia warstw gruntu, podbudowy i warstw asfaltowych, przegląd stosowanych urządzeń, opomiarowania maszyn oraz porównanie metod nowoczesnych z tradycyjnymi. Na wstępie omówiono niezbędne podstawy, które pomogą w zrozumieniu idei systemu, między innymi istotę procesu zagęszczania. W kolejnych rozdziałach przedstawiono tradycyjne metody kontroli, by pokazać na czym polega innowacyjność systemu inteligentnego zagęszczania. Po tym krótkim wprowadzeniu przystąpiono do charakterystyki systemu. Na początku omówiono czym ten system jest, jakie są jego zasady działania, a następnie przystąpiono do opisu używanego sprzętu i oprogramowania. Bardzo istotną rzeczą w systemie IC jest korelacja pomierzonych przez ten system wskaźników ze wskaźnikami pochodzącymi z tradycyjnych badań. W obecnych czasach w pracach budowlanych bardzo ważna jest wysoka jakość produktów wyjściowych oraz krótki czas ich realizacji, dlatego wraz z postępem technologicznym inżynierowie starają się wdrażać nowe systemy, które umożliwią spełnienie tych warunków. Właśnie jednym z tych systemów jest inteligentne zagęszczanie. Głównym czynnikiem przemawiającym za stosowaniem tej technologii jest możliwość kontroli zagęszczenia na całym obszarze budowy w czasie przebiegającego procesu. Ta cecha gwarantuje nam uzyskanie wysokiej jakości nawierzchni, a także skraca czas samego procesu zagęszczania.
 

Identyfikacja liczby tłumienia na przykładzie belki wspornikowej

Autor: Olga Własów
Źródło: KOMBOferencja 2016 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa wyKOMBinuj mOst 2016
Data: 5 maja 2016
Streszczenie: Ze względu na rosnącą potrzebę ekonomicznego wykorzystywania powierzchni, szczególnie w dużych miastach, zaobserwowano znaczący wzrost liczby budynków smukłych i wysokich. Rosnący popyt na rozbudowę infrastruktury drogowej powoduje, natomiast, wzrost ilości realizacji obiektów mostowych. Konstrukcje takie, tj. wieżowce, kładki, mosty na etapie projektowym wymagają uwzględnienia wpływu szkodliwych efektów dynamicznych, które bezpośrednio wpływają na komfort oraz bezpieczeństwo użytkowania konstrukcji. Niezmiernie istotną rolę pełni uwzględnienie tłumienia. Można je określić jako rozpraszanie energii mechanicznej układu pochodzącej od cyklicznie zmiennych przemieszczeń. Opracowanie zawiera opis identyfikacji liczby tłumienia stalowej belki wspornikowej dla czterech różnych wariantów długości. Tłumienie wyznaczono na podstawie analizy przemieszczeń wspornika wywoływanym obciążeniem impulsowym uzyskanym poprzez uderzenia młotkiem modalnym. Do wyznaczenia liczb tłumienia posłużono się metodą logarytmicznego dekrementu oraz połowy mocy. Wyniki obliczeń wykonanych dla modelu eksperymentalnego porównano z uzyskanymi na drodze analizy numerycznej.
 

Doświadczalny i matematyczny model zakładkowego połączenia klejonego

Autor: Erwin Wojtczak
Źródło: KOMBOferencja 2016 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa wyKOMBinuj mOst 2016
Data: 5 maja 2016
Streszczenie: Połączenia klejone w budownictwie wykorzystuje się przede wszystkim w konstrukcjach z drewna. W przypadku konstrukcji metalowych, technika łączenia elementów na klej nie zyskała istotnej popularności, gdyż praktyka inżynierska doprowadziła do upowszechnienia złączy spawanych oraz trzpieniowych (nitowanych, śrubowych, sworzniowych). Fakt ten nie wyklucza jednak stosowania tworzyw adhezyjnych również i w tej dziedzinie budownictwa. Przedmiotem referatu jest analiza połączenia klejonego elementów metalowych. Badaniom poddano złącze zakładkowe pojedyncze płaskowników aluminiowych. Przygotowane próbki poddano próbie rozciągania do zniszczenia, wywołując w spoinie stan ścinania. Badania eksperymentalne pozwoliły na określenie nośności połączenia. Dodatkowo, przy zastosowaniu rozwiązań analitycznych, wyznaczono rozkład naprężeń stycznych w złączu. Na podstawie analizy modeli teoretycznych określono przydatność wytycznych projektowych do wyznaczania nośności złącz zakładkowych.
 

Numeryczna i eksperymentalna analiza zakładkowego połączenia śrubowego poddanego wymuszeniu impulsowemu

Autor: Rafał Kędra
Źródło: Budmika 2015 - II Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana
Data: 22-24 kwietnia 2015
Streszczenie: Połączenia śrubowe są szeroko rozpowszechnione w budownictwi, głównie dzięki ich wysokiej nośności, trwałości i usprawnieniu montażu. W zależności od typu użytych łączniuków, sposobu ukształtowania połączenia, czy zastosowania wstępnego sprężenia wpływają one w różnym stopniu na sztywność węzłów i pracę całej konstrukcji. Dotyczy to w szczególności właściwości dynamicznych konstrukcji: częstotliwości i postaci drgań własnych oraz tłumienia. W pracy przedstawiono doświadczalno-numeryczną analizę wpływu sposobu modelowania łączników śrubowych na dokładność uzyskanych wyników dla modelu zakłądkowego połączenia śrubowego poddanego wymuszeniu impulsowemu. Badania doświadczalne przeprowadzono przy wykorzystaniu młotka modalnego i czujników przyspieszeń (akcelerometrów). Obliczenia numeryczne wykonano przy pomocy progrmau ABAQUS, wykorzystującego metodę elementów skończonych. Badan wpływ uproszczeń geometrii łączników, gęstości siatki i typu elementów skończonych w modelu trójwymiarowym na zbieżność uzyskanych wyników do rezultatów eksperymentu. Przeanalizowano szeroko rozpowszechnione i spotykane w literaturze modele numeryczne. W celu zmniejszenia kosztów obliczeniowych sformułowano zastępcze własności mechaniczne 9sztywności, współczynniki tłumienia) połączenia w modelu jednowymiarowym. Dokonano oceny możliwości zastosowania powyższego podejścia w analizie dynamicznej konstrukcji.
 

Zastosowanie georadaruj do badań muru ceglanego

Autor: Jacek Lachowicz
Źródło: Budmika 2015 - II Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana
Data: 22-24 kwietnia 2015
Streszczenie: Postęp technologiczny w dziedzinie diagnostyki konstrukcji badaniami nieniszczącymi NDT (z ang. nondestructive testing) pozwala na coraz dokładniejsze okreslenie stanu technicznego danej konstrukcji. Jedną z tego rodzaju technik jest metoda georadarowa należąca do grupy metod elektromagnetycznych. Wykorzystuje ona zjawisko odbicia fali elektromagnetycznej na granicy ośrodków o różnych właściwościach elektrycznych. Metoda znalazła zastosowanie m.in. w geologii, archeologii, budownictwie a nawet glacjologii. W zależności od używanej anteny głębokość penetracji sięga od kilku cm do nawet kilkuset metrów, czy czym rozdzielczość map maleje wraz z głębokością penetracji. W pracy przedstawiono badania muru ceglanego w wiązaniu holenderskim o grubości 2 cegieł. Pomiarów dokonano za pomocą zestawu georadarowego Aladdin włoskiej firmy IDS. Użyta antena dipolowa o wysokiej częstotliwości pracy (2 GHz) charakteryzuje się małą głębokością penetracji fali elektromagnetycznej, ale jednocześnie pozwala na wykrycie bardzo małych uszkodzeń. W celu analizy map georadarowych przetworzono dane pomiarowe za pomocą filtrów i wzmocnień w programie GRED HD. Ponadto przeprowadzono obliczenia numeryczne propagacji pola georadarowego w ścianie murowanej za pomocą programu GprMax, który bazuje na metodzie różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD). Wyniki obliczeń warstwy główkowej i wozówkowo-główkowej porównano z badaniami eksperymentalnymi.
 

Wykrywanie uszkodzeń na podstawie analizy zmian parametrów modalnych

Autor: Olga Własów
Źródło: Budmika 2015 - II Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana
Data: 22-24 kwietnia 2015
Streszczenie: Celem pracy jest analiza wpływu wielkości uszkodzeń na parametry modalne konstrukcji. Badania przeprowadzono na przykładzie belki wspornikowej z uszkodzeniem w formie pęknięcia. Opracowano model numeryczny belki przy użyciu metody elementów skończonych. W tym celu wykorzystano program MATLAB. W wyniku obliczeń uzyskano wyniki w postaci parametrów modalnych, tzn. częstości i postaci drgań własnych a także współczynników tłumienia. Procedurę identyfikacji uszkodzeń przeprowadzono dwuetapowo. W pierwszym z nich badano istnienie obecności uszkodzenia. W tym celu analizowano wpływ współczynników tłumienia. Drugi, bardziej szczegółowy etap, dotyczył identyfikacji lokalizacji uszkodzenia na podstawiepostaci drgań własnych. Położenie uszkodzenia wykryto obliczając krzywiznę drgań oraz energię odkształcenia postaci drgań.
 

Analiza dynamiczna modelu stalowej konstrukcji mostowej

Autor: Erwin Wojtczak
Źródło: Budmika 2015 - II Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana
Data: 22-24 kwietnia 2015
Streszczenie: Przedmiotem referatu jest analiza modalna mostu stalowego. Badania dynamiczne mają ogromne znaczenie, szczególnie w przypadku nowoprojektowanych konstrukcji inżynierskich. Dzięki nim można zaprojektować budowle w taki sposób, aby zredukować ich wrażliwość na szkodliwe efekty dynamiczne. Analizowany w pracy obiekt został zaprojektowany i wykonany przez reprezentację studentów Politechniki Gdańskiej na potrzeby „Studenckiego Konkursu Mostów Stalowych 2014”. Jest to wykonany ze stali most kratowy o rozpiętości 6 metrów. Badania zostały przeprowadzone kolejno w dwóch schematach obciążenia. W pierwszym przypadku na obiekt działał jedynie ciężar własny, natomiast w drugim – pomost konstrukcji dociążono ciężarem 9 osób. Podczas badań, przy użyciu młotka modalnego, w konstrukcji wzbudzano drgania swobodne. Odpowiedź dynamiczna konstrukcji była odbierana przez zestaw akcelerometrów, a komplet danych rejestrowano przy pomocy analizatora drgań. Do analizy sygnałów wykorzystano program MATLAB®, zastosowano przetwarzanie sygnałów przy pomocy transformaty Fouriera. Na podstawie analizy danych wyznaczono częstotliwości drgań własnych konstrukcji i współczynniki tłumienia
 

Wpływ konfiguracji czujników w zagadnieniu detekcji uszkodzeń w elementach płytowych metodą propagacji fal sprężystych

Autor: Beata Zima
Źródło: Budmika 2015 - II Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana
Data: 23-25 kwietnia 2014
Streszczenie: W pracy opisano zjawisko propagacji fal prowadzonych w kontekście diagnostyki stalowych elementów płytowych. Fale prowadzone i ich wykorzystanie w procesach diagnostycznych stanowią przedmiot intensywnych badań ze względu na możliwość ich zastosowania w pełni zautomatyzowanym procesie detekcji uszkodzeń czy monitorowania ich propagacji bez konieczności stosowania drogiej i czasochłonnej oceny wizualnej. Podstawowe zalety fal sprężystych to relatywnie mała ilość energii ulegająca dyssypacji, co skutkuje małym spadkiem wartości amplitudy i stwarza możliwość monitorowania dużych powierzchni konstrukcji. Ponadto, krzywizna badanego elementu nie wyklucza wykorzystania metody fal prowadzonych. Przedstawiona w pracy metoda oraz alogrytm detekcji uszkodzenia w stalowej płycie może więc odnosić się do monitorowania obiektów jak środnik blachownicy stalowej, łopaki turbiny wiatrowej czy też płaszcz zbiornika stalowego. W pracy przedstawione są wyniki obliczeń numerycznych mających na celu określenie wpływu liczby czujników i ich konfiguracji na jednoznaczność rozwiązania. Rozważone zostały różne układy czujników, wpływ odległosci między nimi a także, wpływ wzajemnego położenia grupy czujników i uszkodzenia na uzyskiwane rezultaty. Sygnały przebiegów czasowych prędkości propagujących fal zostały wykorzystane do stworzenia map obrazujących prawdopodobieństwo znalezienia uszkodzenia w danym miejscu. Przedstawione wyniki jednoznacznie wskazują na duży potencjał stosowanej metody w kontekście wykrywania uszkodzeń.
 

Modelowanie propagacji fal sprężystych w węzłach spawanych konstrukcji stalowych

Autor: Rafał Kędra
Źródło: Budmika 2014 - I Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana
Data: 23-25 kwietnia 2014
Streszczenie: Celem pracy było wykonanie numerycznych modeli spawanych węzłów konsturkcji stalowych poddanych krótkotrwałym sinusoidalnym wzbudzeniom o wyskokich częstotliwościach rzędu 100-200 kHz, symulujących propagację fal sprężystych w ciałach stałych oraz opracowanie wskaźnika pozwalającego na ocenę ewentualnych uszkodzeń występujących w węźle konstrukcji. Model umeryczny opracowano przy użyciu metody elementów skończonych. Jako przykład testowy wykorzystano uproszczony schemat węzła konstrukcyjnego w formie płaskownika o przekroju poprzecznych 6 mm x 60 mm połączonego z blachą węzłową o grubości 6 mm za pomocą różnych układów spoin pachwinowych. Wzbudzenia dokonywano w kierunku poprzecznym i podłużnym. Podstawowa ocena stanu poąłczenia została wykonana na podstawie pomierzonych odpowiedzi układu w punkcie wzbudzenia (pkt. A - na płaskowniku) i punkcie znajdującym się po drugiej stronie połączenia (pkt. B - na blasze węzłowej). W analizie zjawiska uwzględniono tłumienie występujące w konstrukcji bazując na modelu Rayleigh'a, kontakt pomiędzy powierzchniami styku elementów oraz możliwość różnic właściwości mechanicznych materiału spoin w stosunku do pozostałych części połączenia. Dla różnych układów i długości spoin dokonano jakościowej i ilościowej oceny zjawiska, badając zmiany amplitud prędkości drgań oraz formy rozchodzenia się zaburzenia po przejściu przez połączenie. Na podstawie wyników obliczeń numerycznych dokonano analizy odpowiedzi konstrukcji w dziedzinie czasu i częstotliwości. Rozważano wpływ sposobu ukształtowania połączenia blach na amplitudy prędkości drgań, energie i moc sygnału. Wykonane analizy numeryczne stanowią wstęp do doświadczalnej analizy zjawiska.
 

Zastosowanie metody georadarowej do badań konstrukcji żelbetowych

Autor: Jacek Lachowicz
Źródło: Budmika 2014 - I Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana
Data: 23-25 kwietnia 2014
Streszczenie: W pracy przedstawiono zastosowanie metody georadarowej do diagnostyki konstrukcji żelbetowych. Metoda GPR (z ang. ground penetrating radar) należy do grupy badań nieniszczących NDT (z ang. nondestructive testing). Jest ona powszechnie stosowana m.in. w archeologii, geologii i budownictwie. Dzięki tej metodzie możliwa jest identyfikacja warstw geologicznych, podziemnej infrastruktury a także zbrojenia i potencjalnych uszkodzeń konstrukcji budowlanych. Georadar wykorzystuje zjawiska odbicia fali elektromagnetycznej na granicy ośrodków o różnej przewodności i przenikalności elektrycznej. Pozwala to na szybkie i dokładne okresleni kształtu i głębokości połąożenia identyfikowanego obiektu (inkluzji) w danym ośrodku. Podstawowym zobrazowaniem używanym w metodzie georadarowej jest tzw. skan typu B, składający się z poszczeógólnych sygnałów czasowych zarejestrowanych w kolejnych punktach przestrzeni tworzących plan czasoowo-przestrzenny. Przedmiotem prowadzonych badań była prefabrykowana płyta żelbetowa. Do identyfikacji prętów zbrojeniowych zastosowano georadar Aladdin włoskiej firmy IDS. Użyto anteny ekranowej, dipolowej o wysokiej częstotliwości pracy (2 GHz). Taka antena zapewnia dużą rozdzielczość obrazu, ale jednoczesnie charakteryzuje się małą gęłbokością penetracji fali do ok. 0,5 m. Na płycie wykonano profile podłużne (L) i poprzeczne (T). W celu interpretacji wyników przetworzono dane z georadaru za pomocą różnych filtrów i wzmocnień dostępnych w programie GRED HD. Za pomocą tego samego oprogramowania wykonano róznież wizualizację zbrojenia płyty w przestrzeni trójwymiarowej. Porównano wyniki badań z rysunkiem projektowym belki.
 

Propagacja fal w kotwach gruntowych: zastosowanie w wykrywaniu uszkodzeń

Autor: Beata Zima
Źródło: Budmika 2014 - I Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana
Data: 23-25 kwietnia 2014
Streszczenie: Tematem referatu są badania eksperymentalne i obliczenia numeryczne dotyczące propagacji fal sprężystych w kotwach gruntowych. Badania są ukierunkowane na nieniszczącą diagnostykę kotwi sklanych i grunotwych, gdzie z racji charakteru pracy takiego elementu, ocena jego stanu jest utrudniona. Głównym celem badań jest uzyskanie podstawowych informacji na temat stanu technicznego elementu konstrukcyjnego, ewentualnych zniszczeń otuliny betonowej czy też miejsca zakotwienia żerdzi w betonie za pomocą zjawiska propagacji fal sprężystych. Badania eksperymentalne wykonane zostały dla pręta swobodnego, nieotoczonego materiałem kompoyztowym, oraz dla prętów w zaprawie przy różnych długościach otulenia. Wyniki w postaci sygnałów przebiegów czasowych prędkości propagujących fal uzyskane na drodze doświadczalnej zostały porównane z wynikami obliczeń numerycznych, przy czym konieczna była kalibracja nieznanych parametrów materiałwoych modelu eksperymentalnego. Modele numeryczne zakłądały nieciągłości na długości kotwi w postaci przewarstwień słabszym materiałem (np. słabo zagęszczony beotn) oraz całkowity jego brak. Uzyskane wyniki wskazują na różnice jakościowe i iliościowe zarejestrowanych sygnałów w przypadku zmian własności fizycznych i mechanicznych ośrodka, w którym propaguje zaburzenie (w tym przypadku betonu). Potwierdza to możliwosć diagnostyki tego typu elementów za pomocą fal sprężystych. W celu dokładnej oceny różnic w zjawisku propagacji fal pojawiajacych się na skutek zamodelowanego zniszczenia, na etapie przetwarzania zarejestrowanych sygnałów, wykorzystano transformatę Hilberta.
 

Charakterystyki geometryczne trójkąta o dowolnych wierzchołkach

Autor: Stanisław Burzyński
Źródło: opracowanie własne
Data: 16 marca 2009
Streszczenie: W artykule przedstawiono wyprowadzenie wzorów na momenty bezwładności dla trójkąta o dowolnych wierzchołkach. Wykorzystano w tym celu współrzędne barycentryczne (powierzchniowe).