Krótka historia Wydziału

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska powstał w roku 1904, jako Wydział Budownictwa. W pierwszym roku akademickim 1904/1905 na studia przyjęto 58 osób! Wydział Budownictwa zajmował pomieszczenia w gmachu głównym w prawym skrzydle parteru i pierwszego piętra oraz w lewym skrzydle drugiego piętra. Prawe skrzydło parteru zajmowało budownictwo lądowe, wodne, mosty i drogi. W latach 1904-1921 powiększono bazę laboratoryjną Wydziału Budownictwa. Pomiędzy gmachem głównym i instytutem elektro-technicznym wybudowano, oddane do użytku w 1912 roku, laboratorium budownictwa wodnego. W 1921 uczelnię przejął Senat Wolnego Miasta Gdańska, tworząc Uniwersytet Techniczny Wolnego Miasta Gdańska, zachowując dotychczasową organizację uczelni i wydziałów. W 1929 r. powstało pierwsze koło naukowe Inżynierii Studentów Polaków Politechniki w Gdańsku, które organizowało wzajemną pomoc w nauce, praktyki zawodowe, zapoznawanie się z polską literaturą fachową i naukową, wycieczki naukowe w celu zwiedzania ciekawszych obiektów budowlanych w różnych częściach Polski. W marcu 1939 r.
w wyniku zajść antypolskich na uczelni, zakończyły się praktycznie studia i działalność 420 studentów Polaków na Politechnice Gdańskiej. Włączenie Wolnego Miasta Gdańska do Rzeszy Niemieckiej z dniem
1 września 1939 spowodowało także przejęcie uczelni przez administrację rządową jako Uniwersytetu Technicznego Rzeszy Niemieckiej.

    W 1945 zbliżający się front spowodował przerwanie zajęć i przekształcenie Gmachu Głównego w szpital wojskowy, który został opuszczony przez personel szpitalny na kilka dni przed wejściem Rosjan. Z chwilą ich nadejścia, na skutek strzelaniny uszkodzone zostały głównie okna, drzwi i ściany wewnętrzne z tym, że po zajęciu gmachów i zastrzeleniu wszystkich rannych podejrzanych o przynależność do Gestapo lub Armii Własowa, Gmach Główny został podpalony. W sumie nie walki, a podpalenie doprowadziły do tego, że polska uczelnia Politechnika Gdańska powstała na gruzach uczelni niemieckiej. W 1945 roku z uwagi na znaczenie budownictwa wodnego, śródlądowego i morskiego dla rozwoju zniszczonego po wojnie kraju, wydział od początku przyjął nazwę Wydział Inżynierii Lądowej i Wodnej.

    Pierwsi absolwenci, którzy rozpoczęli studia w 1945 roku, kończyli je w roku 1947. Po siedmiu latach,
w 1952 roku, aktywnie rozwijający się kadrowo i dydaktycznie Wydział Inżynierii Lądowej i Wodnej, podzielono na Wydział Budownictwa Lądowego i Wydział Budownictwa Wodnego, które rozpoczęły działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą i organizacyjną od roku akademickiego 1952/53. Kolejne zmiany w organizacji struktury szkolnictwa wyższego w kraju, doprowadziły w latach 1969-1971 do połączenia Wydziałów: Architektury, Budownictwa Lądowego i Budownictwa Wodnego w jeden duży Wydział Budownictwa i Architektury, który przetrwał zaledwie dwa lata i od roku 1971 zaczęły funkcjonować, jako samodzielne jednostki na prawach wydziału: Instytut Hydrotechniki i Instytut Budownictwa Lądowego. W 1975 roku Instytut Budownictwa Lądowego został przekształcony w Wydział Budownictwa Lądowego, a w 1999 roku w Wydział Inżynierii Lądowej i istniał tak do 2004 roku. Z kolei Instytutu Hydrotechniki w 1982 roku przekształcono w Wydział Hydrotechniki. Struktura ta okazała się stabilna i z drobnymi zmianami w układzie i nazwie katedr przetrwała 13 lat, aż do roku 1995. Kierując się troską o rozwój wydziału, profil zawodowy absolwentów oraz chęcią zwiększenia zainteresowania i liczby kandydatów na studia, decyzją Rady Wydziału Hydrotechniki i Senatu Politechniki Gdańskiej zmieniono
w lutym 1995 r. nazwę na Wydział Inżynierii Środowiska. W dalszych latach rozwoju wydział zmienił swoją nazwę na Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska.

Wychodząc naprzeciw aktualnym tendencjom edukacji wyższej w zjednoczonej Europie, realiom krajowym i międzynarodowej gospodarki wolnorynkowej oraz podkreślając konieczność ustawicznego samokształcenia się studentów i absolwentów, a także doskonalenia własnego warsztatu zawodowego
i kreatywności absolwentów, w 2004 roku z połączenia Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Inżynierii Lądowej powstał Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska.