Propozycje tematów dyplomów inżynierskich

 

Opiekun

Opiekun pomocniczy

Temat i zakres pracy

dr hab. inż.
Magdalena Rucka

mgr inż.
Rafał Kędra

Zastosowanie metody różnic skończonych do analizy dynamicznej układów prętowych

 • podstawy teoretyczne metody różnic centralnych (MRC)
 • dobór zakresu analizy
 • obliczenia MRC dla różnych schematów różnicowych
 • porównanie wyników MRC z rozwiązaniami ścisłymi

Modelowanie oddziaływań dynamicznych na konstrukcje podziemne metodą różnic skończonych

 • podstawy teoretyczne metody różnic centralnych
 • dobór geometrii analizowanego przypadku, schematu różnicowego i sformułowanie warunków brzegowych
 • badanie wpływu wybranych typów wymuszeń na analizowaną konstrukcje

Zastosowanie metody cyfrowej korelacji obrazu do badań eksperymentalnych

 • podstawy teoretyczne metody cyfrowej korelacji obrazu (CKO)
 • porównanie wyników rezultatów badań jednoosiowego rozciągania z wykorzystaniem CKO i tradycyjnych technik (np. tensometrii elektrooporowej)
 • analiza zniszczenia elementu belkowego
 • porównanie wyników eksperymentalnych i teoretycznych (rozwój stref uplastycznienia, wartości naprężeń i odkształceń)

dr hab. inż.
Magdalena Rucka

mgr inż.
Jacek Lachowicz

Analiza dynamiczna konstrukcji poddanej wymuszeniu trzęsieniem ziemi

 • podstawy teoretyczne metody całkowania równań ruchu (newark, mrc)
 • rozwiązanie analityczne dla konstrukcji o jednym stopniu swobody (MATLAB)
 • rozwiązanie analityczne dla konstrukcji o trzech stopniach swobody (MATLAB)
 • porównanie wyników analitycznych z rozwiązaniami programów komercyjnych (Abaqus, ARSAP)
 • propozycja różnych sposobów obciążenia konstrukcji

dr hab. inż.
Magdalena Rucka

mgr inż.
Beata Zima

Analiza stateczności słupa dwugałęziowego ze względu na parametry geometryczne i rozstaw przewiązek

 • przedstawienie metodologii obliczeń słupów dwugałęziowych wg Eurokodu
 • stworzenie modelu numerycznego słupa z przewiązkami (Abaqus)
 • analiza różnych przypadków geometrii i rozstawu przewiązek
 • porównanie wyników normowych i numerycznych

dr inż.
Agnieszka Sabik

 

Uproszczony model belki warstwowej w bezpośredniej metodzie przemieszczeń

 • podstawy teoretyczne modelowania kompozytów warstwowych
 • bezpośrednia metoda przemieszczeń – analiza prętów (Matlab lub Freemat)
 • opracowanie i implementacja procedury obliczania zastępczego modułu Younga przekroju warstwowego (Matlab lub Freemat) do algorytmu bezpośredniej metody przemieszczeń
 • realizacja obliczeń i porównanie wyników z rozwiązaniami odniesienia