Propozycje tematów dyplomów magisterskich

 

Opiekun

Opiekun pomocniczy

Temat i zakres pracy

prof. dr hab. inż.
Jacek Chróścielewski

mgr inż.
Jacek Lachowicz

Zaburzenia brzegowe zbiorników posadowionych na podłożu sprężystym w warunkach symetrii osiowo-obrotowej

 • podstawy teoretyczne dot. klasycznych rozwiązań płyt i zbiorników osiowo-obrotowych (2D)
 • reaktywacja istniejącego programu obliczeniowego w języku FORTRAN z udoskonaleniami własnymi z możliwością wykorzystania innego języka programowania
 • opracowanie post-procesora do graficznej prezentacji wyników
 • analiza parametryczna wybranego zbiornika z odniesieniem do wyników obliczeń MES programem komercyjnym i literatury

dr hab. inż.
Magdalena Rucka

mgr inż.
Rafał Kędra

Analiza wpływu sposobu modelowania łączników na rozkład naprężeń w połączeniu śrubowym

 • opis spotykanych w literaturze sposobów modelowania łączników śrubowych,
 • dobór geometrii modelu i zakresu badań,
 • badania eksperymentalne (tensometria elektrooporowa, DIC, pomiar parametrów modalnych),
 • stworzenie modelu zakładkowego połączenia śrubowego w programie Abaqus,
 • badanie wpływu zastosowanego modelu śruby na rozkład naprężeń w analizowanym modelu połączenia,
 • porównanie wyników eksperymentalnych i numerycznych.

Modelowanie dynamiki połączeń śrubowych z uwzględnieniem histerezy

 • opis spotykanych w literaturze modeli tarcia i ich wpływu na modelowanie dynamiki układu,
 • dobór geometrii modelu,
 • badania eksperymentalne (wymuszenia cykliczne o różnej amplitudzie i prędkości),
 • identyfikacja parametrów modelu Bouc-Wen'a i Valanis'a
 • porównanie wyników symulacji numerycznych i badań eksperymentalnych

Porównanie nośności normowej i wyznaczonej za pomocą MES z wynikami badań eksperymentalnych dla zakładkowych połączeń śrubowych

 • opis normowych sposobów wyznaczania nośności połączeń śrubowych (PN-B-03200, PN-EN-1993-1-8),
 • dobór geometrii modeli eksperymentalnych (połączenia symetryczne i niesymetryczne)
 • badanie parametrów materiałowych i wytrzymałościowych,
 • stworzenie modelu numerycznego połączenia w programie Abaqus,
 • porównanie wyników analitycznych i eksperymentalnych

dr hab. inż.
Magdalena Rucka

mgr inż.
Jacek Lachowicz

Analiza numeryczna propagacji fali elektromagnetycznej w konstrukcjach żelbetowych

 • podstawy teoretyczne propagacji fali elektromagnetycznej
 • model numeryczny konstrukcji żelbetowej w 2D
 • model numeryczny konstrukcji żelbetowej w 3D
 • porównanie wyników numerycznych i eksperymentalnych