Tytuł Data publikacji Autor
Artykuł przedstawia teoretyczne badania nad aerodynamiczną metodą zapobiega-nia niestabilności mostów dużej rozpiętości spowodowaną przez wiatr. Układ zapobiegający składa się z dodatkowych stateczników przymocowanych przegubo-wo do boków pomostu. Obroty stateczników, sterowane dzięki sprzężeniu zwrot-nemu, zmieniają siły aerodynamiczne działające na przęsło i wzbudzają siły na samych statecznikach, które stabilizują przęsło. Opis aerodynamicznych sił samowzbudnych i buffetingu jako funkcji czasu otrzymano poprzez przybli-żenie uogólnionej funkcji Theodorsena i funkcji Knsnera funkcjami wymierny-mi. Optymalna konfiguracja układu pomost-stateczniki została wybrana na pod-stawie wskaźnika wydajności opartego na odporności stabilności. Najbardziej skuteczny okazał się układ z środkiem obrotów stateczników położonym na brzegu pomostu. Pokazano również, że taki układ zapobiegający niestabilnościzapewnia w rozważanym zakresie prędkości wiatru wystarczające tłumienie ae-rodynamiczne i odporność stabilności, używając małych stateczników.
2001
Krzysztof Wilde,
Piotr Omenzetter,
Yozo Fujino
Artykuł dotyczy jakościowej analizy układów niezachowawczych w n-wymiarowejprzestrzeni fazowej. Dla kołowej płyty von Karmana przeanalizowano dwa różnewarunki brzegowe w płaszczyźnie płyty: pełne utwierdzenie oraz przesuwne. Wyprowadzono równanie ruchu typu Duffinga. Rozpatrywano harmonicznie wymu-szone drgania modelu płyty. Wyznaczono parametry obciążenia dla których ist-nieje rozwiązanie chaotyczne.
2001
Henryk Walukiewicz,
Wojciech Witkowski
Artykuł formułuje model mostu w formalizmie metody elementów skończonych. Zastosowaną metodą stabilizacji flatteru mostu jest ustawienie dodatkowych mas znajdujących się na krawędzi przęsła mostu. Artykuł dyskutuje sprawność zaproponowanej metody.
2001
Krzysztof Wilde,
Yozo Fujino
Zaprezentowano prostą metodę symulacji przestrzenno-czasowych pól losowychtrzęsień ziemi. Zależność funkcji korelacji przestrzennej od częstotliwości drgań jest uproszczona w ten sposób, iż jedynie korelacja dla dominującej częstotliwości trzęsienia ziemi jest wzięta pod uwagę. Zaprezentowano wynikinumerycznych symulacji warunkowych pól losowych dla trzęsień ziemi El Centro(1940) i Kobe (1995). Ponadto porównano trzy uproszczone procedury symulacjidla konstrukcji o znacznych rozmiarach. Wyniki analizy pokazały, iż procedu-ra symulacji komulacyjnej jest najlepsza do praktycznego zastosowania.
2000
Robert Jankowski,
Krzysztof Wilde
Celem tego artykułu jest analiza metod redukcji negatywnych skutków zderzeń przęseł estakad mostowych wywołanych przez efekt propagacji fali sejsmicz- nej. Wyniki badań wskazują iż wpływ zderzeń jest szczególnie istotny dla kierunku podłużnego mostu i zależy od szerokości przerwy dylatacyjnej międzyprzęsłami. Najmniejszą odpowiedź zaobserwowano dla bardzo małej szerokości idla dostatecznie dużej, aby nie dopuścić do kontaktu w ogóle. Dalsza analizawskazuje, iż zachowanie mostu można znacznie poprawić umieszczając twarde gumowe zderzaki między przęsłami lub łącząc przęsła sztywno ze sobą. Wyniki przeprowadzonego eksperymentu wskazują, iż w praktyce można by do tego celu zastosować specjalnie zaprojektowane przenośniki wstrząsów (STU).
2000
Robert Jankowski,
Krzysztof Wilde,
Yozo Fujino
Wyświetlanie 726 - 730 z 733 rezultatów.
z 147
RSS (otwiera nowe okno)