Dokumenty do starych doktoratów | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Dokumenty do starych doktoratów

Dokumentacja wymagana na etapie złożenia rozprawy w przewodach doktorskich wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r.

1. 4 egzemplarze rozprawy doktorskiej (oprawa twarda).
Kopia rozprawy doktorskiej wraz ze streszczeniem na płycie CD (płyta podpisana
i przyklejona z tyłu do każdej rozprawy doktorskiej) – elektroniczna wersja rozprawy
doktorskiej musi być identyczna z wersją papierową prezentowaną promotorowi – praca  
powinna zawierać oświadczenia podpisane przez doktoranta i podpis promotora na pierwszych stronach pracy.

2. Nagrana płyta CD (podpisana) wraz z wersją papierową z dokumentami wskazanymi
Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 30/2022 z 14 kwietnia 2022 r.

3. Opinia promotora o rozprawie doktorskiej.

4. Streszczenie i abstrakt.

5. Wynik weryfikacji treści rozprawy doktorskiej za pomocą Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA), zgodnie z Pismem okólnym Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2019 z 29 października 2019 r. O weryfikację do Pełnomocnika Rektora ds. stosowania systemów antyplagiatowych występuje promotor rozprawy z  odpowiednim wyprzedzeniem.

6. Aktualny wykaz dorobku naukowego.

7. Propozycje recenzentów i ich sylwetki

8. Propozycje egzaminów i składu komisji egzaminów doktorskich z:
- dyscypliny podstawowej - skład komisji 4 osoby;
- dyscypliny dodatkowej - skład komisji 3 osoby;
- nowożytnego języka obcego - język angielski - skład komisji 3 osoby) - nie obowiązuje,
jeśli doktorant posiada certyfikat wskazany w ustawie.

9. Komplet dokumentów wraz tematem rozprawy doktorskiej równocześnie wysyłany
na e-mail biuro.wilis@pg.edu.pl.

10. Kwestionariusz osobowy (dowód osobisty do wglądu) – do podpisania.

Dokumenty w formie papierowej należy złożyć w Biurze Wydziału ILiŚ (GG, pok. 156)
co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem rady.

W razie pytań kontakt do osoby odpowiedzialnej – mgr Dorota Kodź, tel.: +48 58 347 12 90, email: dorota.kodz@pg.edu.pl.