Aktualności
Studenci
Doktoranci
Pracownicy

Wspomnienie Prof. Jerzy Ziółko

Profesor Jerzy Ziółko urodził się 29 listopada 1934 roku w Radomiu. Studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej ukończył w 1957 roku. Po ich ukończeniu rozpoczął pracę w Mostostalu, ale już od 1958 roku pracował równocześnie jako asystent techniczny w Katedrze Budownictwa Stalowego Politechniki Gdańskiej. W 1964 roku obronił pracę doktorską, w roku 1979 uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1989 roku stopień doktora habilitowanego.

W macierzystej uczelni pełnił funkcje  zastępcy dyrektora, a później dyrektora Instytutu Budownictwa Lądowego (1969-1975), prodziekana (1978-1987),  redaktora Zeszytów Naukowych, a następnie redaktora Publikacji Naukowych Wydawnictw Politechniki Gdańskiej (1972-1999) oraz kierownika Katedry Konstrukcji Metalowych (1994-2005) i członka Senatu Politechniki Gdańskiej (2002-2004).

Od 1998 roku pracował również w Akademii Techniczno-Rolniczej, w Bydgoszczy, przemianowanej w 2006 roku na Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy.

Zainteresowania zawodowe i naukowe Profesora Jerzego Ziółko koncentrowały się wokół zagadnień konstrukcyjnych i technologicznych metalowych konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Profesor był niekwestionowanym autorytetem na skalę międzynarodową w zakresie stalowych zbiorników na płyny oraz twórcą szkoły naukowej projektowania i eksploatacji tego typu obiektów budownictwa przemysłowego.  Inspiracją do pracy naukowej była praktyka inżynierska i stała współpraca z przemysłem prowadzona przez cały okres aktywności zawodowej. Profesor sporządził ponad 700 ekspertyz i opinii technicznych oraz szereg projektów nowych lub modernizowanych obiektów budowlanych. Profesor Ziółko kierował zespołem z Katedry Konstrukcji Metalowych Politechniki Gdańskiej, opracowując projekt dwóch zbiorników na ropę naftową w Mozyrze na Białorusi. Unikalne zbiorniki ekologiczne pojemności 75 000m2, o podwójnym płaszczu i dnie, z monitoringiem ewentualnych przecieków ropy zostały przekazane do eksploatacji w 2003 roku.

Na Jego dorobek naukowy składa się ponad 300 publikacji, w tym 14 książek (4 autorskie), z których dwie wydane zostały w Rosji, a jedna w Wielkiej Brytanii. Jego prace ukazały się również w Niemczech, na Ukrainie, na Węgrzech, a także w Bułgarii, Chorwacji oraz w Holandii. Profesor Jerzy Ziółko miał duże zasługi w opracowaniu pionierskich dokumentów o charakterze normalizacji projektowania zbiorników stalowych.

Profesor współpracował z Instytutem Konstrukcji Stalowych im. W. N. Szymanowskiego na Ukrainie, Uniwersytetami w Lipsku i Dreźnie. W 2004 roku został zagranicznym członkiem Ukraińskiej Akademii Budownictwa.  Był również członkiem Rady Redakcyjnej czasopisma Steel Construction - Design and Research oraz wydawanego w Kijowie kwartalnika Budownictwo Przemysłowe i Konstrukcje Inżynierskie.

Profesor Jerzy Ziółko wykształcił kilka pokoleń inżynierów podczas pracy dydaktycznej w Politechnice Gdańskiej oraz na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Był promotorem ponad 250. dyplomowych prac magisterskich. Wykształcił młode pokolenie pracowników naukowych. Był promotorem 16. zakończonych przewodów doktorskich. Cztery prace doktorskie pod kierunkiem Pana Profesora opracowali doktoranci z Syrii, Jemenu i Ukrainy.

Profesor Jerzy Ziółko uczestniczył w pracach szeregu organizacji oraz stowarzyszeń naukowych i zawodowych, takich jak Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk,

Sekcja Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Sekcja Nauk Technicznych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, Komisja Problemowa, a następnie Komitet Techniczny 128 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Stalowych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa,

Rada Naukowa Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, Komitet Badań Naukowych.

Profesor został wyróżniony nagrodami i odznaczeniami Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, ministra nadzorującego budownictwo, JM Rektora Politechniki Gdańskiej i JM Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

Ponadto Profesor Jerzy Ziółko był odznaczony orderami i medalami, m.in.:

  • Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1999),
  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1981),
  • Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1980),
  • Medalem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa im. Stefana Kaufmana (2000),
  • Medalami Prezydenta Miasta Gdańska i Wojewody Pomorskiego, a także medalami honorowymi przyznanymi przez uczelnie krajowe (Politechniki Gdańska i Rzeszowska) oraz zagraniczne (Uniwersytety Techniczne w Bratysławie i Koszycach).

Ukoronowaniem drogi naukowej był tytuł doktora honoris causa nadany przez Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w 2012 roku.

Profesor Jerzy Ziółko zmarł 13 lipca 2020 roku w Gdańsku.

 

Bibliografia

[1] Giżejowski M.: „Jubileusz 80-lecia urodzin Profesora Jerzego Ziółko”, II Międzynarodowa Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo-Techniczna, połączona z Jubileuszem Profesora Jerzego Ziółko, 27-28.10.2014, Gdańsk

[2] Urbańska-Galewska E., Giżejowski M., Kozłowski A., Uroczyste posiedzenie Sekcji Konstrukcji Metalowych KILiW PAN poświęcone jubileuszowi 85-lecia Profesora Jerzego Ziółko, inżynieria i Budownictwo, 1-2/2020, s. 3-7


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.