Zasady organizacji studiów doktoranckich są unormowane następującymi aktami prawnymi:

  • Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.),
  • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. 
    w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 172),
  • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1480),
  • rozporządzeniami i zarządzeniami wykonawczymi. 

Studia Doktoranckie przy Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska stanowią integralną część procesu dydaktycznego i kształcenia wyspecjalizowanych kadr w zakresie dyscyplin naukowych:

  • Budownictwo,
  • Inżynieria Środowiska.

Studia Doktoranckie są prowadzone jako studia stacjonarne, trwają cztery lata i stanowią III stopień edukacji na poziomie wyższym.

W czasie dwóch pierwszych semestrów studiów doktoranci zobowiązani są do zaliczenia zajęć programowych w łącznym wymiarze 60 godzin semestralnie. Podstawowy wykaz przedmiotów określa Program i plan studiów doktoranckich. W uzasadnionych przypadkach wykaz ten może być ustalany indywidualnie.

Przebieg studiów określa regulamin studów doktoranckich.