Uwaga : Zapraszamy do systemu rejestracji www.praktyki.wilis.pg.gda.pl

Pełnomocnicy Dziekana ds. Praktyk:

 • na kierunku budownictwo - dr inż. Witold Sterpejkowicz-Wersocki
 • na kierunku Inżynieria Środowiska - dr hab. inż. Eliza Kulbat
 • na kierunku Transport - dr hab. inż. Marek Pszczoła
 • na kierunku Geodezja i Kartografia, studia stacjonarne oraz niestacjonarne - dr inż. Jakub Szulwic
 • Studia niestacjonarne - dr inż. Arkadiusz Ostojski. 

PRAKTYKI STUDENCKIE

Praktyki studenckie są integralną częścią studiów inżynierskich na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska PG. Podobnie jak inne przedmioty, muszą być zaliczone przed końcem sesji poprawkowej dla danego semestru. Za zaliczenie każdej praktyki przyznaje się stosowną liczbę punktów ECTS, określoną w programie studiów. Niezaliczenie praktyki w terminie powoduje dług punktowy i konieczność ubiegania się o wpis warunkowy na kolejny semestr.

Szczegółowe informacje dotyczące praktyk na poszczególnych kierunkach znajdują się poniżej.


KIERUNEK BUDOWNICTWO

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk na kierunku Budownictwo:
dr inż. Witold Sterpejkowicz-Wersocki (email: praktyki.budownictwo@wilis.pg.gda.pl )

Wykaz obowiązujących praktyk:

 • zawodowa (ogólnobudowlana I) po IV semestrze studiów inżynierskich, 4 tygodnie;
 • zawodowa (ogólnobudowlana II) po VI semestrze studiów inżynierskich, 4 tygodnie.

 

Praktyki zawodowe organizowane są samodzielnie przez studentów (szczegóły poniżej). Odbywają się w przedsiębiorstwach budowlanych, biurach projektów, wytwórniach materiałów budowlanych i innych zakładach pracy związanych z branżą budowlaną.

Ramowy program praktyk można znaleźć -->tutaj


KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk na kierunku Inżynieria Środowiska:
dr hab. inż. Eliza Kulbat (email: praktyki.srodowisko@wilis.pg.gda.pl )

Wykaz obowiązujących praktyk:

 • środowiskowo-geodezyjna po II semestrze studiów inżynierskich - praktyka środowiskowo-geodezyjna, 1 tydzień, Zakład Geodezji oraz Katedra Technologii Wody i Ścieków;
 • kierunkowa (hydrauliczno-hydrochemiczna) po IV semestrze studiów inżynierskich, 1 tydzień Katedra Hydrotechniki, 1 tydzień Katedra Technologii Wody i Ścieków;
 • zawodowa (przemysłowa) po VI semestrze studiów inżynierskich , 2 tygodnie.

 

Praktyka zawodowa organizowana jest samodzielnie przez studentów (szczegóły poniżej). Odbywa się w przedsiębiorstwach, urzędach i instytucjach związanych z inżynierią środowiska.

Ramowy program praktyk można znaleźć -->tutaj


KIERUNEK TRANSPORT

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk na kierunku Transport:
dr hab. inż. Marek Pszczoła  (email: praktyki.transport@wilis.pg.gda.pl )

Wykaz obowiązujących praktyk:

 • zawodowa po VI semestrze studiów inżynierskich, 4 tygodnie.

 

Praktyka zawodowa organizowana jest samodzielnie przez studentów (szczegóły poniżej). Odbywa się w urzędach, instytucjach lub przedsiębiorstwach organizujących i prowadzących elementy procesu transportowego.

Ramowy program praktyk można znaleźć -->tutaj


KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk na kierunku Geodezja i Kartografia:
dr inż. Jakub Szulwic (email: praktyki.geodezja@wilis.pg.gda.pl )

Wykaz obowiązujących praktyk:

 • zawodowa po VI semestrze studiów inżynierskich – 4 tygodnie.

 

Praktyka zawodowa organizowana jest samodzielnie przez studentów (szczegóły poniżej).

Ramowy program praktyk można znaleźć -->tutaj


ORGANIZACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH

Miejsce i czas praktyk zawodowych określane są samodzielnie przez studentów. Praktyki odbywają się w czasie letniej przerwy wakacyjnej (lipiec, sierpień, wrzesień). Zaleca się studentom zamiejscowym zorganizowanie praktyki zawodowej w miejscu stałego zamieszkania.

Organizację praktyk regulują następujące dokumenty:

 • Uczelniany regulamin praktyk studenckich wprowadzony przez JM Rektora PG --> link tutaj
 • Szczegółowe zasady organizacji praktyk na WILiŚ PG --> link tutaj

Od zakładu pracy należy uzyskać wypełnioną kartę rejestracji praktyki (wzorzec poniżej), zawierającą:

 • termin praktyki (dokładne daty),
 • dokładną nazwę, NIP i pełny adres przedsiębiorstwa,
 • dane kontaktowe osoby, która zajmuje się w firmie organizacją praktyk,
 • informację odnośnie wymaganych badań lekarskich.

Wypełnioną kartę rejestracji praktyki należy najpierw zarejestrować w internetowym systemie rejestracyjnym SEPS http://praktyki.wilis.pg.gda.pl, a następnie dostarczyć do pełnomocnika ds. praktyk dla właściwego kierunku. Ostateczny termin rejestracji praktyki i składania dokumentów w danym roku akademickim to 15 maja.

Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie zaświadczenia z zakładu pracy o odbyciu praktyki oraz sprawozdania, podpisanego przez studenta i opiekuna praktyki z ramienia zakładu pracy (wzory poniżej). Obydwa dokumenty można wydrukować dwustronnie na jednej kartce papieru. Zaświadczenie i sprawozdanie muszą zostać dostarczone właściwemu pełnomocnikowi do końca sesji poprawkowej dla semestru, w którym odbywa się praktyka.


UMOWA O ORGANIZACJĘ PRAKTYK

Praktyki odbywają się w oparciu o umowę zawartą między PG i zakładem pracy przyjmującym praktykantów - wzór umowy --> link tutaj

FORMULARZE DO POBRANIA