Projekty Unijne na WILiŚ

Laboratorium Rewitalizacji Budowli Miejskich CURE

Projekt jest związany z działalnością obecnie realizowanego projektu Centrum Doskonałości - Centrum Rewitalizacji Budowli Miejskich CURE i stanowi kontynuację oraz rozszerzenie możliwości działania Centrum.

Projekt utworzenia Laboratorium Rewitalizacji Budowli Miejskich CURE dotyczy zakupu aparatury pomiarowej, która stanowi wyposażenie Laboratorium. Utworzenie Laboratorium pozwoliło na zwiększenie potencjału usługowego, edukacyjnego i badawczego Politechniki Gdańskiej w dziedzinie Rewitalizacji Budowli Miejskich a także szerokiej gamy konstrukcji inżynierskich.

Rezultatem projektu są utworzone stanowiska pracy dla pracowników naukowych i dydaktycznych w postaci odpowiedniej aparatury pomiarowej, utworzenie terenowego laboratorium pomiarowego oraz nowe stanowiska badawcze.

Laboratorium Rewitalizacji Budowli Miejskich CURE będzie świadczyć usługi w postaci działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej a także ekspertyz i badań dla podmiotów zewnętrznych.

Bezpośrednim beneficjentem projektu jest Politechnika Gdańska: studenci i pracownicy. Pośrednim beneficjentem projektu mogą być firmy budowlane, biura projektowe, administracja i zarządcy nieruchomości, właściciele nieruchomości organizacje zawodowe zainteresowane efektami pracy Laboratorium, oraz wszyscy którzy mają muszą rozwiązać problemy związane z rewitalizacją budowli miejskich.

Właścicielem inwestycji finansowanej ze środków EFRR jest Politechnika Gdańska.

Unowocześnienie infrastruktury edukacyjnej Politechniki Gdańskiej

Wzmocnienie istniejącej bazy laboratoryjnej jest warunkiem koniecznym rozwoju Politechniki Gdańskiej i jej uczestnictwa w Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Przedmiotem projektu „Unowocześnienie infrastruktury edukacyjnej Politechniki Gdańskiej" w zakresie Regionalnej Infrastruktury Edukacyjnej jest zwiększenie dostępności istniejącej infrastruktury edukacyjnej oraz jej modernizacja. Projekt zakłada pionierskie w skali kraju rozwiązanie umożliwiające prowadzenie zajęć laboratoryjnych i projektowych, stanowiących 40% wszystkich zajęć dydaktycznych na kierunku budownictwo, w systemie kształcenia na odległość.

Poprawa jakości kształcenia będzie możliwa dzięki nowoczesnemu, dobrze wyposażonemu, konkurencyjnemu Laboratorium Budownictwa Politechniki Gdańskiej.

Właścicielem inwestycji finansowanej ze środków EFRR jest Politechnika Gdańska.

->Strona www projektu "Unowocześnienie infrastruktury edukacyjnej Politechniki Gdańskiej"

Pomorskie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Gdańsku - laboratorium dydaktyczno - badawcze

Utworzenie Pomorskiego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego umożliwia wykorzystanie aktywności doświadczonego w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego środowiska naukowego i potencjału intelektualnego pracowników wyższych uczelni województwa pomorskiego dla rozwoju gospodarczego i społecznego poprzez pomniejszanie wysokich strat powodowanych przez wypadki drogowe.

Tworzenie ośrodka o randze europejskiej umożliwia Politechnice Gdańskiej poszerzenie udziału w pracach Europejskiej Przestrzeni Badawczej i wykorzystania funduszy europejskich w ramach III Programu BRD. Jest to program Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) o nazwie „The SEC Safety Belt", jako program pomocy dla krajów Europy Południowej, Wschodniej i Centralnej.

Baza lokalowa i audiowizualne wyposażenie poprawi jakość kształcenia i dostępu do wiedzy, w tym także studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Właścicielem inwestycji finansowanej ze środków EFRR jest Politechnika Gdańska.