Zagadnienia związane z gospodarowaniem wodą w przestrzeni zurbanizowanej stanową wyzwania XXI wieku, które muszą być spójne a zatem uzgadniane i planowane przez wiele zespołów interdyscyplinarnych. Z jednej strony woda jest integralną częścią przestrzeni miejskiej, bardzo mile widzianą przez jej mieszkańców. Z drugiej jednak strony postępującą urbanizacja i uszczelnianie powierzchni stwarzają realne zagrożenia podtapianiem części dzielnic i budynków, na które to mieszkańcy miast nie chcą się godzić. Na te i inne wyzwania nakładają się zmiany klimatu oraz udowodniony już niekorzystny wpływ tzw. „miejskiej wyspy ciepła” na komfort mieszkania i zdrowie ludzi.

W ramach zadania „Publikacja zbiorowa propagująca zrównoważone zagospodarowanie wód opadowych” została opracowana i opublikowana monografia zatytułowana „Wybrane aspekty zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi na terenie zurbanizowanym”. W książce przedstawiono rozwój i zmiany w podejściu do systemów dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Scharakteryzowano najnowsze trendy oraz funkcje, jakie powinny spełniać nowoczesne systemy gospodarowania wodą. Przedstawiono przykłady rozwiązań zarówno z ostatnich lat, jak i tych historycznych. Pokazano w jaki sposób można adaptować istniejące rozwiązania do potrzeb i zapewniania różnorodnych funkcji.

Z uwagi na swój popularnonaukowy charakter monografia jest adresowana do szerokiego grona odbiorców, w tym przedstawicieli administracji rządowej i samorządów, architektów, urbanistów, organizacji pozarządowych, studentów kierunków inżynierii i ochrony środowiska oraz kierunków przyrodniczych. Książka przyczyni się do propagowania zrównoważonego podejścia do zagospodarowania wód deszczowych w miastach.

Autorki dołożył starań, aby opracowanie było napisane w sposób przystępny i bogato ilustrowane, wykorzystano wiele zdjęć i szkiców. Dzięki temu osiągnięty zostanie zamierzony cel edukacyjny i propagowanie rozwiązań służących zrównoważonemu zagospodarowaniu wód opadowych w terenie zurbanizowanym.

Autorki chciałyby wyrazić podziękowania za dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz za patronat dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. Koszt kwalifikowany zadania to 16 000 zł. Autorki otrzymały dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (wfos.gdansk.pl) na realizację zadania w wysokości 5 000 zł.

Monografia została opracowana i wydana w postaci książkowej, a także w wygodnej dla użytkownika formie e-booka.

 

Informacja o realizacji zadania WFOŚ/D/201/140/2011

W okresie od 07.06.2011 do 31.03.2015 realizowano projekt badawczy p.n. „Zastosowanie procesu Anammox w komunalnych oczyszczalniach ścieków dla zmniejszenia zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych”. Projekt finansowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach umowy WFOŚ/D/201/140/2011.

W ramach realizacji zadania wykonano specjalne laboratoryjne urządzenie badawcze do pomiaru efektywności procesu anammox, w którym prowadzono badania kinetyki procesu, zużycia tlenu i emisji podtlenku azotu. Wyniki uzyskane w skali laboratoryjnej zweryfikowano w skali pilotowej. W tym celu prowadzono badania w mobilnym reaktorze SBR ustawionym na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Gdynia-Dębogórze”. W trakcie badań w skali pilotowej potwierdzono możliwość efektywnego usuwania azotu tak przy zastosowaniu konwencjonalnego procesu nitryfikacji-denitryfikacji jak i w procesie nitrytacja-anammox. Technologia konwencjonalna wymaga dużego zużycia energii na napowietrzanie w fazie nitryfikacji oraz konieczności dozowania związków węgla organicznego w fazie denitryfikacji. W przypadku procesu nitrytacja-anammox wymagany był znacznie niższy stopień napowietrzania bez konieczności dozowania związków organicznych. Dodatkowo potwierdzono podobny poziom emisji N2O w trakcie oczyszczania wód poosadowych przy zastosowaniu nowej technologii.

Bardzo ważnym efektem zrealizowanego projektu, mającym zastosowanie w praktyce inżynierskiej, jest opracowanie modelu matematycznego, pozwalającego na prognozowanie pracy układów podczyszczania wód poosadowych, obejmujących proces nitrytacja-anammox.

Uzyskane w wyniku realizacji projektu doświadczenia powinny wpłynąć na wzrost zainteresowania eksploatatorów komunalnych oczyszczalni ścieków wykorzystaniem nowej technologii do oczyszczania wód poosadowych. Główną zaletą nowej technologii jest obniżenie kosztów oczyszczania ścieków. Zebrane w trakcie realizacji projektu wyniki zostaną zaprezentowane na konferencjach naukowych i w czasopismach branżowych.