Realizowane na Wydziale Projekty i Granty

 Zrealizowane na Wydziale Projekty i Granty

Tytuł projektu Kierownik projektu Data rozpoczęcia Termin zakończenia
Badania nośności i pomiarów ekstensometrycznych rozkładów sił trzonów pali podczas próbnych obciążeń statycznych pali prefabrykowanych na budowie obiektu mostowego Żuławska w Elblągu prof. dr hab. Kazimierz Gwizdała 2016-08-31 2016-10-31
Analiza posadowienia obiektu MA-09 w związku ze zmianą fundamentowania z pali wielkośrednicowych na pale prefabrykowane prof. dr hab. Kazimierz Gwizdała 2016-05-23 2016-07-31
Analiza rozwiązań projektowych stateczności skarpy za przyczółkiem nr 1 obiektu WD-29 oraz stateczności skarpy i poprawności przyjętych rozwiązań w zakresie konstrukcyjnym w ramach Budowy drogi ekspresowej S-7 na odcinku Miłomłyn-Olsztynek prof. dr hab. Kazimierz Gwizdała 2016-05-10 2016-06-17
Ekspertyza techniczna konstrukcyjno-budowlana kompleksu budynków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA przy ul. Sanguszki 1 w Warszawie dr Łukasz Skarżyński 2016-02-11 2017-03-31
Efektywność przekroju 2+1 pasowego ze szczególnym uwzględnieniem różnych rozwiązań rozdzielających kierunki ruchu. dr Piotr Szagała 2016-02-01 2018-04-30
Geometryczno - wytrzymałościowa analiza historycznych połączeń ciesielskich dr hab. Izabela Lubowiecka 2016-01-26 2019-01-25
Asfalty drogowe i modyfikowane w polskich warunkach klimatycznych. prof. dr hab. Piotr Radziszewski 2016-01-01 2018-03-31
Badania aspektów fizycznych oraz modelowanie wybranych procesów przepływu wody w środowisku naturalnym oraz w instalacjach inżynierii środowiska. Badania przepływu z uwzględnieniem zmian termiki wody, rozpoczęcie badań eksperymentalnych oraz modelowanie metodą SPH. dr hab. Michał Szydłowski 2016-01-01 2017-12-31
Badania eksperymentalne, analizy numeryczne, optymalizacja i diagnostyka konstrukcji metalowych ze szczególnym uwzględnieniem obciążeń dynamicznych. dr hab. Elżbieta Urbańska-Galewska 2016-01-01 2017-12-31
Badania nad zagadnieniami projektowania, diagnostyki i eksploatacji dróg szynowych oraz planowania systemów transportu szynowego. Rozwój teorii i metod analizy teoretycznej i doświadczalnej oraz zagadnienia projektowania i eksploatacji konstrukcji inżynieryjnych. Rozwój teorii i metod analizy teoretycznej i doświadczalnej oraz zagadnienia projektowania i eksploatacji konstrukcji inżynieryjnych w tym szczególnie konstrukcji mostowych. dr hab. Krzysztof Żółtowski 2016-01-01 2017-12-31
Badania naukowe, prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w latach 2016-2017. dr hab. Ireneusz Kreja 2016-01-01 2017-12-31
Badanie numeryczne lokalizacji w materiałach granulowanych, elementach betonowych iżelbetowych oraz modelowanie dynamicznych przepływów silosowych. prof. dr hab. Andrzej Tejchman-Konarzewski 2016-01-01 2017-12-31
Badanie mieszanek mineralno-bitumicznych z dodatkiem włókien Forta-Fi oraz ocenę odporności na deformacje trwałe, odporności na działanie wody i mrozu, sztywności, wytrzymałości na pośrednie rozciąganie oraz odporności na spękania niskotemperaturowe dr Piotr Jaskuła 2015-06-23 2015-10-29
Badanie różnych rodzajów asfaltów 30/50 i 50/70 produkowanych różnymi metodami dr Piotr Jaskuła 2015-06-23 2016-03-21
Furthering less Congestion by creating Opportunities for more Walking and cycling dr Jacek Oskarbski 2015-05-01 2018-04-30
Badania naukowe, prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w latach 2015-2016. dr hab. Ireneusz Kreja 2015-01-01 2016-12-31
Badania laboratoryjne mieszanek mineralno-bitumicznych wbudowanych w nawierzchnie ulic na obszarze Gdańska dr Bohdan Dołżycki 2014-05-28 2014-12-05
Badania laboratoryjne mieszanek mineralno-bitumicznych wbudowanych w nawierzchnie ulic na terenie Gdyni dr Bohdan Dołżycki 2014-03-12 2014-12-05
Doświadczalna i numeryczna analiza sprzężonego deterministyczno-statystycznego efektu skali w materiałach kruchych prof. dr hab. Andrzej Tejchman-Konarzewski 2014-02-20 2017-08-19
Badania aspektów fizycznych oraz modelowanie wybranych procesów przepływu wody w środowisku naturalnym oraz w instalacjach inżynierii środowiska. dr hab. Michał Szydłowski 2014-01-01 2015-12-31
Badania eksperymentalne. Analizy numeryczne, optymalizacja i diagnostyka konstrukcji metalowych ze szczególnym uwzględnieniem obciążeń dynamicznych. dr hab. Elżbieta Urbańska-Galewska 2014-01-01 2015-12-31
Badania materiałów i konstrukcji nawierzchni dróg i autostrad. prof. dr hab. Józef Judycki 2014-01-01 2015-12-31
Badania nad zagadnieniami projektowania i diagnostyki eksploatacji dróg szynowych oraz planowanie systemów transportu szynowego. prof. dr hab. Władysław Koc 2014-01-01 2015-12-31
Badania naukowe, prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w latach 2014-2015. dr hab. Ireneusz Kreja 2014-01-01 2015-12-31
Badanie przemieszczeń oraz odkształceń konstrukcji budowlanych, transportowych, energetycznych i urządzeń technicznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii geodezyjnych, monitoring geoinformatyczny oraz informacja przestrzenna w budownictwie i inżynierii środowiska, zastosowanie mapy numerycznej i teledetekcji dla potrzeb budownictwa i infrastruktury morskiej i inżynierii środowiska. dr hab. Marek Jacek PRZYBORSKI 2014-01-01 2015-12-31
Geologiczne i hydrologiczne badania teoretyczne, stosowane i wdrożeniowe w budownictwie i inżynierii środowiska. Uzdatnianie gruntów, wykorzystanie materiałów antropogenicznych, fundamentowanie.. prof. dr hab. Zbigniew Sikora 2014-01-01 2015-12-31
Badania laboratoryjne w ramach przebudowy ulic: Trakt Św. Wojciecha, ul. Beethovena, skrzyżowanie ulic Goplańskiej i Otomińskiej w Gdańsku dr Bohdan Dołżycki 2013-08-28 2013-10-31
Analiza MES detalu konstrukcji dachu zbiornika na gaz dr Mikołaj Miśkiewicz 2013-08-20 2013-11-07
Badania i analizy dotyczące zastosowania asfaltów modyfikowanych z dodatkiem gumy do mieszanek mieneralno-asfaltowych dr Bohdan Dołżycki 2013-08-14 2014-07-11
Innowacyjna metoda wymiarowania i konstrukcji wielkogabarytowych silosów przemysłowych z blachy falistej prof. dr hab. Andrzej Tejchman-Konarzewski 2013-07-01 2015-10-31
Analiza skali zagrożeń środowiska hydrogeologicznego obszarów wiejskich z uwzględnieniem współczesnych źródeł zanieczyszczeń dr Marzena Wójcik 2013-05-27 2014-12-27
Analiza wieloczynnikowa prowadząca do wytypowania listy miejsc szczególnie niebezpiecznych, w których wskazana jest instalacja stacjonarnych urządzeń rejestrujących, urządzeń służących do kontroli wjazdu na czerwonym świetle oraz urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości w ramach budowy centralnego sytemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym dr hab. Kazimierz Jamroz 2013-04-08 2013-07-03
Analiza i ocena efektywności Inteligentnego Systemu sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego ISSRRP dr hab. Kazimierz Jamroz 2013-03-13 2013-07-26
Infrastruktura naukowo-badawcza służąca do wykonywania zaawansowanych badań materiałów budowlanych i betonu z uwzględnieniem przestrzennych pomiarów właściwości mechanicznych w skali makro i mikro dr Marzena Kurpińska 2013-03-06 2013-12-31
Audyt dokumentacji wykonawczej wraz z technologią montażu wiaduktu drogowego nad torami PKP. Opracowanie dotyczące potencjalnych możliwości obniżenia hałasu pochodzącego od pojazdów poruszających się po nawierzchni ul. Nowa Wałowa w Gdańsku. opracowanie wyników badań mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 dr Bohdan Dołżycki 2013-03-01 2014-08-31
Badanie porównawcze odporności na pękanie niskotemperaturowe betonu asfaltowego z róznymi rodzajami asfaltu dr Bohdan Dołżycki 2013-02-20 2014-04-11
Badania eksperymentalne, analizy numeryczne, optymalizacja i diagnostyka konstrukcji metalowych ze szczególnym uwzględnieniem obciążeń dynamicznych. dr hab. Elżbieta Urbańska-Galewska 2013-01-01 2014-12-31
Badania na zagadnieniami infrastruktury i organizacji transportu szynowego. prof. dr hab. Władysław Koc 2013-01-01 2014-12-31
Badania naukowe, prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w latach 2013-2014.. dr hab. Ireneusz Kreja 2013-01-01 2014-12-31
Badania numeryczne lokalizacji odkształceń w materiałach granulowanych, elementach betonowych i żelbetowych oraz modelowanie dynamiczne przepływów silosowych. Obliczenia numeryczne. prof. dr hab. Andrzej Tejchman-Konarzewski 2013-01-01 2014-12-31
Badania przemieszczeń budowli inżynierskich lądowych i hydrotechnicznych o różnej konstrukcji oraz przeznaczeniu w aspekcie oceny bezpieczeństwa, monitoring geoinformacyjny oraz informacja przestrzenna w budownictwie. dr Jakub Szulwic 2013-01-01 2014-12-31
Badanie aspektów fizycznych oraz modelowanie przebiegu specyficznych procesów przepływowych. prof. dr hab. Romuald Szymkiewicz 2013-01-01 2014-12-31
Geotechniczne i hydrogeologiczne aspekty w budownictwie i inżynierii środowiska oraz badania teoretyczne i terenowe morskich konstrukcji hydrotechnicznych. prof. dr hab. Zbigniew Sikora 2013-01-01 2014-12-31
DYNAMO / DYNamic citizens @ctive for sustainable Mobility dr hab. Kazimierz Jamroz 2012-11-27 2016-11-30
Badania odporności na pękanie nawierzchni wg PN-EN 12697-46. metoda TSRST dr Bohdan Dołżycki 2012-11-16 2013-02-11
Ekspertyza dokumentacji projektowej i stanu technicznego elementów zadaszenia Stadionu Śląskiego w Chorzowie w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie dr hab. Krzysztof Żółtowski 2012-09-27 2014-10-21
CARBALA / CARbon BALAncing for nutrient control in wastewater treatment prof. dr hab. Jacek Mąkinia 2012-08-20 2016-08-19
Badanie właściwości kompozytów prof. dr hab. Paweł Kłosowski 2012-08-07 2014-08-06
Innowacyjne kompleksowe rozwiązanie systemowe dla energooszczędnego o wysokiej klasie komfortu budownictwa mieszkaniowego w unikalnej technologii prefabrykacji i montażu płyt kompozytowych prof. dr hab. Andrzej Tejchman-Konarzewski 2012-06-04 2016-12-31
Badania aspektów fizycznych oraz modelowanie wybranych procesów przepływu wody. prof. dr hab. Romuald Szymkiewicz 2012-01-01 2013-12-31
Badania eksperymentalne, analizy numeryczne, optymalizacja i diagnostyka konstrukcji metalowych. dr hab. Elżbieta Urbańska-Galewska 2012-01-01 2013-12-31
Badania materiałów i konstrukcji nawierzchni dróg i autostrad. prof. dr hab. Józef Judycki 2012-01-01 2013-12-31
Badania nad zagadnieniami projektowania, diagnostyki i eksploatacji dróg szynowych. prof. dr hab. Władysław Koc 2012-01-01 2013-12-31
Badania naukowe, prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w latach 2012-2013. prof. dr hab. Jerzy Sawicki 2012-01-01 2013-12-31
Badania teoretyczne, stosowane i wdrożeniowe w zakresie nowoczesnych technologii uzdatniania gruntów. prof. dr hab. Zbigniew Sikora 2012-01-01 2013-12-31
Działalność wspomagająca badania oraz rozwój dyscyplin naukowych budownictwo i inżynieria środowiska. dr hab. Ireneusz Kreja 2012-01-01 2013-12-31
Bezpieczeństwo i optymalizacja cylindrycznych metalowych silosów zawierających materiały sypkie w zakresie globalnej stateczności prof. dr hab. Andrzej Tejchman-Konarzewski 2011-12-13 2013-12-13
Badania wpływu zastosowania warstw betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (AC-WMS w konstrukcji nawierzchni na spękania niskotemperaturowe i na zmniejszenie powstawania deformacji trwałych prof. dr hab. Józef Judycki 2011-11-18 2014-11-30
Akumulacja i specjacja metali ciężkich w osadach dennych zbiorników zaporowych w aspekcie jakości wód dr Eliza Kulbat 2011-06-13 2015-12-12
Hydrodynamiczny model podtopień terenów miejskich wyposażonych w systemy odprowadzania wód opadowych dr hab. Michał Szydłowski 2011-06-13 2013-06-12
Badania eksperymentalne i numeryczne zachowania się zbiorników stalowych poddanych wstrząsom górniczym i sejsmicznym prof. dr hab. Robert Jankowski 2011-05-13 2013-11-12
Doradztwo naukowo-techniczne i nadzór naukowy przy realizacji obiektów mostowych w ramach zadania: Budowa mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna, wraz z dojazdami, w ciągu drogi krajowej nr 90 dr hab. Krzysztof Żółtowski 2010-10-22 2013-11-30
Badanie lekooporności, wirulencji i zróżnicowania bakterii wskaźnikowych w odpływach z oczyszczalni ścieków odbiorniku - morskich wodach przybrzeżnych dr hab. Aneta Łuczkiewicz 2010-09-27 2013-09-26
Dredged materials in dike construction - implementation in the SBR using geosynthetics and soil improvement prof. dr hab. Zbigniew Sikora 2010-09-01 2014-12-31
Badania podatności wód rozprowadzanych w sieci wodociagowej na wtórny wzrost bakterii prof. dr hab. Krystyna Olańczuk-Neyman 2010-03-29 2013-03-28
Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju prof. dr hab. Maria Ewa Kamińska 2009-12-30 2014-12-31