Rada Konsultacyjna przy WILIŚ 

Dnia 26.05.2010 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Konsultacyjnej, która powstała przy Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. W skład Rady wchodzą zaproszeni przez władze dziekańskie przedstawiciele podmiotów gospodarczych działających na polu infrastruktury. Rada Konsultacyjna będzie pełnić funkcje doradcze i opiniujące, a jej działania powinny służyć efektywnemu wykorzystaniu potencjału intelektualnego i technicznego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz integracji społeczności akademickiej Wydziału z otoczeniem gospodarczym.

Na pierwsze spotkanie przybyło 17 z 23 osób, które przyjęły zaproszenie do udziału w Radzie Konsultacyjnej. Obecni na spotkaniu członkowie RK przyjęli zasady funkcjonowania Rady oraz wybrali spośród swojego grona Przewodniczącą Rady, Panią mgr inż. Andżelikę Cieślowską, Prezes Zarządu Korporacji Budowlanej DORACO Sp. z o.o. Tematem, który zdominował pierwsze spotkanie było kształcenie na potrzeby przemysłu. Członkowie Rady wskazywali na charakterystyczne cechy współczesnego przemysłu budowlanego, które przed absolwentami naszego wydziału nie tylko otwierają szerokiego perspektywy zawodowe, ale również stawiają przed nimi określone wymagania zarówno pod względem wiedzy technicznej jak i ekonomicznej. Podkreślano wagę praktyk przemysłowych i wycieczek technicznych w procesie kształcenia. 

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA RADY KONSULTACYJNEJ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

 1. W skład Rady Konsultacyjnej wchodzą zaproszeni przez władze dziekańskie przedstawiciele podmiotów gospodarczych działających na polu infrastruktury. Kadencja Rady Konsultacyjnej kończy się z końcem kadencji władz dziekańskich.
 2. Rada Konsultacyjna pełni funkcje doradcze i opiniujące, a jej działania powinny służyć efektywnemu wykorzystaniu potencjału intelektualnego i technicznego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz integracji społeczności akademickiej Wydziału z otoczeniem gospodarczym.
 3. Członkowie Rady Konsultacyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, który wspólnie z dziekanem organizuje spotkania Rady Konsultacyjnej i im przewodniczy.
 4. Rada Konsultacyjna wspiera działalność dydaktyczną i badawczą Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, poprzez:
  1. Udział w tworzeniu oferty dydaktycznej Wydziału – w szczególności konsultowanie programów nauczania i tematyki prac dyplomowych;
  2. Wyrażanie opinii o przygotowaniu zawodowym absolwentów Wydziału;
  3. Umożliwianie dostępu studentów i pracowników Wydziału do nowoczesnych technologii i aktualnych rozwiązań technicznych – pomoc w organizacji wycieczek i praktyk studenckich;
  4. Kreowanie pozytywnego wizerunku absolwenta Wydziału;
  5. Konsultowanie potrzeb gospodarki w zakresie doskonalenia kadry przedsiębiorstw w formie studiów podyplomowych, kursów i innych szkoleń organizowanych przez Wydział;
  6. Stymulowanie naukowo-badawczej współpracy Wydziału z otoczeniem gospodarczym oraz transferu wiedzy do gospodarki;
  7. Pomoc w pozyskiwaniu funduszy na realizację wspólnych przedsięwzięć.
 5. Członkowie Rady Konsultacyjnej nie pobierają wynagrodzenia za udział w jej pracach.

 

Skład Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

 w kadencji 2016-2020 

L.p.

Osoba

Stanowisko

Przedsiębiorstwo

1. Aleksandrowicz Alan Prezes Zarządu Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego
2. Balcerowski Tomasz Prezes Zarządu Ekoinbud Sp. z o.o.
3. Blocher Dariusz Prezes Zarządu BUDIMEX
4. Borek Przemysław Wiceprezes Zarządu Pekabex S. A.
5. Borkowski Zbigniew Prezes Zarządu Infracorr Sp. z o.o.
6. Brodnicki Henryk Wspólnik BmB Samtech Sp. z o.o. Sp. K.
7. Cieślowska Andżelika Prezes Zarządu DORACO Sp. z o.o.
8. Czyżewski Kamil Dyrektor Kontraktu BUDIMEX S.A.
9. Drywa Michał Dyrektor Regionu STRABAG
10. Falkowski Wojciech Prezes Zarządu ECOL-UNICON
11. Gajewski Ryszard Prezes Gdańskie Wody Sp. z o.o.
12. Gapiński Szczepan Kierownik Biura Zarządu Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.
13. Gretkowski Ryszard Wiceprezes Zarządu 7R Logistic S.A.
14. Grudzień-Dawidowicz Katarzyna Pełnomocnik Dziekana ds. inwestycji Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
15. Jakób Anna Członek Zarządu Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. (GPEC)
16. Kieloch Jacek Wiceprezes Zarządu Saur Neptun Gdańsk
17. Konopka Maciej Dyrektor Oddziału Gdyńskiego STRABAG Hydrotech Sp. z o.o.
18. Kosiedowski Jan Prezes Zarządu Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.
19. Kreja Ireneusz Dr hab. inż., prof. nadzw. PG Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Katedra Mechaniki Budowli
20. Krzywosz Aleksandra Prezes Zarządu Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.
21. Lewandowski Marcin Członek Zarządu PORR Polska Infrastructure S.A.
22. Lewandowski Marcin Członek Zarządu Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. (GPEC)
23. Linkner Leszek Prezes Zarządu Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno- Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku
24. Litkowski Marek Dyrektor ds. Produkcji Budowlanej Członek Zarządu PB Kokoszki S.A.
25. Nadolny Adam Prezes Zarządu Mosty Gdańsk Sp. z o.o.
26. Pastuszka Andrzej Przewodniczący AP POL Sp. jawna
27. Rogowicz Franciszek Jacek Przewodniczący Rady Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów
28. Rytlewski Marek Dyrektor Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
29. Skarbek Jacek Prezes Zarządu Gdańska Infrastruktura Wodociągowo- Kanalizacyjna Sp. z o.o.
30. Skomorowski Lech Dyrektor Naczelny HOBAS SYSTEM POLSKA Sp. z o.o.
31. Skrzypek Romuald Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego
Sp. z o.o.
32. Smatrala Juraj Prezes Zarządu SIKA Poland Sp. z o.o.
33. Tejchman-Konarzewski Andrzej Jacek Prof. dr hab. inż., prof. zw. PG Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Katedra Budownictwa i Inżynierii Materiałowej
34. Trykosko Ryszard Doradca Zarządu NDI S.A.
35. Wyrwicki Wojciech Dyrektor Oddział Gdańsk PERI Polska Sp. z o.o.
36. Zieliński Julian Prezes Zarządu Elewacje S.A.