Rada Konsultacyjna przy WILIŚ 

Dnia 26.05.2010 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Konsultacyjnej, która powstała przy Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. W skład Rady wchodzą zaproszeni przez władze dziekańskie przedstawiciele podmiotów gospodarczych działających na polu infrastruktury. Rada Konsultacyjna będzie pełnić funkcje doradcze i opiniujące, a jej działania powinny służyć efektywnemu wykorzystaniu potencjału intelektualnego i technicznego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz integracji społeczności akademickiej Wydziału z otoczeniem gospodarczym.

Na pierwsze spotkanie przybyło 17 z 23 osób, które przyjęły zaproszenie do udziału w Radzie Konsultacyjnej. Obecni na spotkaniu członkowie RK przyjęli zasady funkcjonowania Rady oraz wybrali spośród swojego grona Przewodniczącą Rady, Panią mgr inż. Andżelikę Cieślowską, Prezes Zarządu Korporacji Budowlanej DORACO Sp. z o.o. Tematem, który zdominował pierwsze spotkanie było kształcenie na potrzeby przemysłu. Członkowie Rady wskazywali na charakterystyczne cechy współczesnego przemysłu budowlanego, które przed absolwentami naszego wydziału nie tylko otwierają szerokiego perspektywy zawodowe, ale również stawiają przed nimi określone wymagania zarówno pod względem wiedzy technicznej jak i ekonomicznej. Podkreślano wagę praktyk przemysłowych i wycieczek technicznych w procesie kształcenia. 

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA RADY KONSULTACYJNEJ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

 1. W skład Rady Konsultacyjnej wchodzą zaproszeni przez władze dziekańskie przedstawiciele podmiotów gospodarczych działających na polu infrastruktury. Kadencja Rady Konsultacyjnej kończy się z końcem kadencji władz dziekańskich.
 2. Rada Konsultacyjna pełni funkcje doradcze i opiniujące, a jej działania powinny służyć efektywnemu wykorzystaniu potencjału intelektualnego i technicznego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz integracji społeczności akademickiej Wydziału z otoczeniem gospodarczym.
 3. Członkowie Rady Konsultacyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, który wspólnie z dziekanem organizuje spotkania Rady Konsultacyjnej i im przewodniczy.
 4. Rada Konsultacyjna wspiera działalność dydaktyczną i badawczą Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, poprzez:
  1. Udział w tworzeniu oferty dydaktycznej Wydziału – w szczególności konsultowanie programów nauczania i tematyki prac dyplomowych;
  2. Wyrażanie opinii o przygotowaniu zawodowym absolwentów Wydziału;
  3. Umożliwianie dostępu studentów i pracowników Wydziału do nowoczesnych technologii i aktualnych rozwiązań technicznych – pomoc w organizacji wycieczek i praktyk studenckich;
  4. Kreowanie pozytywnego wizerunku absolwenta Wydziału;
  5. Konsultowanie potrzeb gospodarki w zakresie doskonalenia kadry przedsiębiorstw w formie studiów podyplomowych, kursów i innych szkoleń organizowanych przez Wydział;
  6. Stymulowanie naukowo-badawczej współpracy Wydziału z otoczeniem gospodarczym oraz transferu wiedzy do gospodarki;
  7. Pomoc w pozyskiwaniu funduszy na realizację wspólnych przedsięwzięć.
 5. Członkowie Rady Konsultacyjnej nie pobierają wynagrodzenia za udział w jej pracach.