Sekcja Finansowa

katarzyna.stanczak.jpg

Katarzyna Chwazik
Specjalista

pok. 011 / Gmach B
tel. (58) 347 27 26
e-mail: katarzyna.chwazik@wilis.pg.gda.pl

Zakres kompetencji:

 • Wprowadzanie do komputera planów rocznych zadań otwartych w Dydaktyce, DS. i BW,
 • Wprowadzanie do komputera produkcji w toku tj. nie zafakturowanych kosztów w Badaniach Zleconych z roku ubiegłego,
 • Wprowadzanie do komputera kosztów z BZ, D, KW
 • Przygotowywanie wydruków dla potrzeb Katedr: z BZ, D, KW sprawdzanie tych wydruków z wydrukami Kwestury,
 • Przygotowywanie i realizacja przeksięgowań dotyczących: BZ, D, KW, DS i BW,
 • przygotowywanie aneksów do umów w przypadku zmiany warunków umowy,
 • Opracowywanie faktur i rachunków płatnych przelewem i przekazywanie do rozliczenia w Kwesturze. Dotyczy wszystkich źródeł finansowania tj.: Kosztów Wydziałowych, Badań Własnych, Działalności Statutowej, Grantów, Badań Zleconych, Funduszu Rozwoju, Dydaktyki (także wszystkich zadań w Dydaktyce oraz Konferencji organizowanych przez Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska),
 • Opracowywanie faktur i rachunków płaconych gotówką, ze źródeł finansowania jak wyżej, oraz przygotowywanie zestawień gotówkowych do tych rachunków. Prowadzenie rejestru wszystkich opracowywanych faktur,
 • Przygotowywanie wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonywania przelewów złotówkowych oraz przygotowywanie tzw. blokad dotyczących przelewu waluty w przypadku realizowania zakupów dewizowych,
 • Wprowadzanie do komputera planów oraz księgowanie poniesionych kosztów: Badań Własnych, Działalności Statutowej i Dydaktyki, Kosztów Wydziałowych i BZ -częściowo.
 • Dokonywanie korekt w planie w przypadku otrzymania dodatkowych środków finansowych, dokonywanie przeksięgowań kosztów w Badaniach Własnych i Działalności Statutowej,
 • Przygotowywanie wydruków komputerowych z BW i DS. potrzeb Katedr.

Powyższy zakres obowiązków nie dotyczy rozliczania środków z funduszy strukturalnych UE, a także innych funduszy europejskich i międzynarodowych, realizowanych przez Politechnikę Gdańską

 

daria.filip.jpg

Daria Filip
Specjalista

pok. 011 / Gmach B
tel. (58) 347 27 26
e-mail: daria.filip@wilis.pg.gda.pl

Zakres kompetencji:

 • rejestrowanie i opracowywanie umów i rachunków za prace zlecone realizowane na WILiŚ,
 • przygotowywanie wniosków o wypłatę zwiększonych wynagrodzeń,
 • kompleksowa obsługa umownej działalności badawczej i usługowej (BZ):
  • przygotowywanie umów i preliminarzy kosztów, na podstawie zleceń wpływających na WILiŚ,
  • prowadzenie komputerowej bazy danych dotyczącej prowadzonych umów,
  • przygotowywanie aneksów do umów w przypadku zmiany warunków umowy,
  • przygotowywanie do każdej zakończonej umowy protokołu przekazania dzieła,
  • wystawienie i ewidencja faktur sprzedaży na podstawie podpisanych protokołów zdawczo-odbiorczych,
  • współpraca z Zespołem Radców Prawnych PG w zakresie egzekucji nieuregulowanych należności za wykonane prace badawczo - usługowe,
  • bieżący nadzór nad stanem wydatkowania posiadanych środków finansowych w poszczególnych umowach,
  • sporządzanie wydruków dla prowadzących umowy
  • uzgadnianie z Kwesturą rocznego zestawienia poniesionych kosztów w BZ,
  • przygotowanie wykazu kosztów poniesionych a nie zafakturowanych tzw. Produkcja w toku i uzgadnianie z Kwesturą,
  • przygotowanie rocznego zestawienia zysku bilansowego z działalności badawczo-usługowej z podziałem na Katedry, na podstawie prowadzonego rejestru faktur dla BZ.
 • opracowywanie faktur i rachunków płatnych przelewem i gotówką,
 • przygotowywanie wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonywania przelewów złotówkowych oraz przygotowywanie tzw. blokad dotyczących przelewów walutowych w przypadku realizowania zakupów dewizowych,
 • analiza poniesionych kosztów oraz przygotowywanie wydruków dla poszczególnych katedr lub zbiorczych dla Dyrektora Administracyjnego WILiŚ w ramach DS, BW, D, KW.
   

 

monika.tarkowska.jpg

Monika Tarkowska
Specjalista

pok. 011 / Gmach B
tel. (58) 347 27 26
e-mail: monika.tarkowska@wilis.pg.gda.pl

Zakres kompetencji:

 • kompleksowa obsługa umownej działalności badawczej i usługowej (BZ):
  • przygotowywanie umów i preliminarzy kosztów, na podstawie zleceń wpływających na WILiŚ,
  • prowadzenie komputerowej bazy danych dotyczącej prowadzonych umów,
  • przygotowywanie aneksów do umów w przypadku zmiany warunków umowy,
  • przygotowywanie do każdej zakończonej umowy protokołu przekazania dzieła,
  • wystawienie i ewidencja faktur sprzedaży na podstawie podpisanych protokołów zdawczo-odbiorczych,
  • współpraca z Zespołem Radców Prawnych PG w zakresie egzekucji nieuregulowanych należności za wykonane prace badawczo - usługowe,
  • bieżący nadzór nad stanem wydatkowania posiadanych środków finansowych w poszczególnych umowach,
  • sporządzanie wydruków dla prowadzących umowy,
  • uzgadnianie z Kwesturą rocznego zestawienia poniesionych kosztów w BZ,
  • przygotowanie wykazu kosztów poniesionych a nie zafakturowanych tzw. Produkcja w toku i uzgadnianie z Kwesturą,
  • przygotowanie rocznego zestawienia zysku bilansowego z działalności badawczo-usługowej z podziałem na Katedry, na podstawie prowadzonego rejestru faktur dla BZ.
 • analiza poniesionych kosztów oraz przygotowywanie wydruków dla poszczególnych katedr lub zbiorczych dla Dyrektora Administracyjnego WILiŚ w ramach:
  • Działalności Dydaktycznej (500),
  • Działalności Statutowej (504),
  • Badania Własnych (505),
  • Umownej Działalności Badawczej (507),
  • Programów Międzynarodowych Dydaktycznych (513),
  • Kosztów Finansowanych z Funduszy Strukturalnych (515),
  • Kosztów Wydziałowych (521).