Dyplom Roku 2018 - zgłoszenia

Dziekan WILiŚ zaprasza do zgłaszania kandydatur do nagrody "Dyplom Roku". Konkurs dotyczy prac magisterskich obronionych w 2018 roku. Wnioski nalezy składać do dnia 1 lutego 2019 w Dziekanacie (na ręce p. Kierownik Dziekanatu). Poniżej wyciąg z regulaminu, z najważniejszymi informacjami, w załączeniu cały regulamin.

§1 Postanowienia wstępne
1) Nagroda "Dyplom Roku" przyznawana jest absolwentowi - autorowi/autorom najlepszej pracy dyplomowej magisterskiej wydziału, zawierającej najciekawsze rozwiązania praktyczne, zwanej dalej produktem.
2) Nagroda wyłaniana jest w drodze konkursu, na warunkach i trybie określonym niniejszym regulaminem.
§2 Warunki uczestniczenia i zgłaszania prac
1) Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe magisterskie zrealizowane na Politechnice Gdańskiej w danym roku kalendarzowym.
2) Prace zgłaszane są przez opiekunów prac w terminie ustalonym przez dziekana, lecz nie później niż do 10 lutego następnego roku kalendarzowego.
3) Warunkiem przyjęcia zgłoszenia pracy dyplomowej do konkursu jest uzyskanie pozytywnej rekomendacji kierownika katedry i przygotowanie przez dyplomanta folderu promującego produkt.
4) Oprócz pracy dyplomowej z odpowiednimi załącznikami dyplomant powinien przygotować folder promujący produkt (min. 1 strona formatu A4). Folder wraz ze zdjęciem laureata będzie umieszczony na stronie internetowej Politechniki Gdańskiej oraz Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Załączone pliki