Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy, projekt, pt.: „Debiut naukowy 2019” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”

Dziesiątą edycję projektu organizują:
Biura prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - Posła do Parlamentu Europejskiego,
& Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej,
& Instytut Studiów Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu,
& Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym, w tym: w monografii, w czasopiśmie naukowym, w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej, oraz wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiając recenzowane wystąpienie.
Organizatorzy przypominają, że ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stanowi, iż stopień doktora nadaje się osobie, która posiada w dorobku co najmniej artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami .

Termin nadesłania prac: 30 listopada 2019 r.
Termin rozstrzygnięcia: 20 grudnia 2019 r.

 1. Projekt ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy studenci studiów I, II i III stopnia, oraz absolwenci nie posiadający tytułu naukowego – doktora.
 2. Każdy uczestnik może przysłać własny artykuł, w którym przedstawi swój pogląd, pomysł, punkt widzenia, o dowolnej tematyce i profilu, pod warunkiem, że będzie się odnosił do pojęcia „zrównoważonego rozwoju”. Artykuł powinien mieć charakter naukowy i zawierać w sobie nurt/aspekt innowacyjny.
 3. Artykuły po przejściu procesu recenzowania zostaną opublikowane: w zeszytach naukowych, w czasopismach naukowych czy w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej lub jako rozdział w monografii. O zakwalifikowaniu artykułu do odpowiedniej publikacji zdecydują organizatorzy i Rada Naukowa.
 4. Artykuł oraz kartę zgłoszenia należy przesłać w wersji elektronicznej (plik Word i PDF) na adres hk@buzek.pl, a także jeden egzemplarz w wersji papierowej. Prace nie mogą być oprawiane.
 5. Do prac należy dołączyć wypełnioną załączoną kartę zgłoszenia. Prace bez karty zgłoszenia nie będą opiniowane ani oceniane przez recenzentów.
 6. Prace pozostają do dyspozycji organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 7. Prace/artykuły należy przesłać lub dostarczyć na adres: Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, 40-097 Katowice, ul. 3 Maja 17/3, z dopiskiem „Debiut naukowy 2019” oraz na adres e-mail hk@buzek.pl .
 8. Ostateczny termin dostarczenia prac upływa: 30 listopada 2019 roku.
 9. Weryfikacji, oceny prac i podziału nagród dokona zespół powołany przez organizatora, który przekaże wyniki swojej pracy do zatwierdzenia Radzie Naukowej z prof. dr hab. inż. Jerzym Buzkiem na czele.
 10. Autor/ka najciekawszej pracy – zostanie zaproszony/a do odwiedzenia Parlamentu Europejskiego przez prof. Jerzego Buzka. Ponadto przyznane zostaną wyróżnienia, w tym: studentowi/ce będącymi jeszcze przed zdobyciem tytułu licencjata, studentowi/ce nie posiadających tytułu magistra, również przewidywane jest wyróżnienie dla doktoranta, a także wręczone zostanie wyróżnienie specjalne za pracę zespołową.
 11. Wstępne wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 20 grudnia 2019 roku, m. in. na stronie internetowej http://www.debiut.buzek.pl i www.buzek.pl
 12. Autorzy prac zostają zaproszeni do prezentacji swojego recenzowanego artykułu, podczas międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się z udziałem specjalnych gości, recenzentów i Rady Naukowej w maju 2020 roku. O terminie uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową lub pocztą.
 13. Uczestnictwo w niniejszym projekcie jest równoznaczne z akceptacją przez autorów wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
 14. Biuro organizacyjne:
 • Dr Henryk A. Kretek – Przewodniczący - (Biuro Posła do PE prof. Jerzego Buzka, oraz Politechnika Śląska i PWSZ w Raciborzu) tel. (+48) 609 771 772; hk@buzek.pl,
 • Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl., Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych) tel: 32-277-73-23, roz2@polsl.plaleksandra.kuzior@polsl.pl,


Karta zgłoszenia:
Nazwisko i imię:
Data urodzenia:
Adres zamieszkania lub adres do korespondencji:
Nazwa uczelni lub szkoły, rok studiów, kierunek, tytuł [lic. lub mgr] itp.
Telefon kom.:
Adres E-mail:
Notka biograficzna o autorze (w 3. osobie).
[do 500 znaków]
Tytuł artykułu / pracy:
Streszczenie artykułu – do 1000 znaków:
Słowa kluczowe w języku polskim - do 5 pojęć
Tytuł artykułu / pracy w języku angielskim
Streszczenie artykułu w języku angielskim (abstrakt)–do 1000 znaków:
Słowa kluczowe w języku angielskim (keywords ) - do 5 pojęć
Potwierdzenie uczestnictwa w konkursie oraz oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem:

Standardy edytorskie:
Artykuły można przysyłać w językach: polskim lub angielskim.
Czcionka: Times New Roman 12, interlinia 1,5; marginesy: 2,5 cm
Objętość ok. 10 stron (to około 20 000 znaków), przypisy u dołu strony, a bibliografia na końcu.
Ponadto na stronie http://www.debiut.buzek.pl w specjalnej zakładce załączamy formatkę czyli standardy niezbędne do prawidłowego tworzenia przypisów i bibliografii.