Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej ogłasza nabór na roczne studia podyplomowe "Zarządzanie projektami budowlanymi" - edycja II

Opis studiów

Studia skierowane są do osób pragnących zdobyć nowe lub poszerzyć posiadane, szeroko poszukiwane w branży budowlanej, kwalifikacje z zakresu zarządzania projektami budowlanymi. Słuchaczami studiów mogą zostać osoby posiadające wykształcenie wyższe, już pracujące, pragnące uzupełnić i uaktualnić swoją wiedzę, ale również tegoroczni absolwenci studiów I i II stopnia, chcący wyróżnić się wśród innych kandydatów na rynku pracy.
Celem studiów jest przygotowanie słuchacza do pełnienia funkcji Project Managera lub skutecznego członka zespołu, realizującego budowlany projekt inwestycyjny. Absolwent studiów uzyskuje szeroką wiedzę i umiejętności, które w praktyce przyczynią się do zwiększenia efektywności i jakości zarządzania projektami budowlanymi.
Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia, zajęcia w terenie oraz egzamin końcowy. Wykładowcami studiów podyplomowych są praktycy - pracownicy Politechniki Gdańskiej oraz wybitni specjaliści w dziedzinie zarządzania projektami i zamówień publicznych, posiadający wysokie kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć.
Studia dostarczają wiedzy na temat cyklu życia projektu inwestycyjnego (w tym m.in. zarządzania w fazie przygotowania i realizacji oraz eksploatacji obiektu), procedur udzielania zamówień publicznych i dokumentacji inwestycji budowlanej, zarządzania zmianami i ryzykiem projektu, praktycznych aspektów i problemów związanych z realizacją umów w procesie inwestycyjnym i rozliczania kontraktów na roboty budowlane. Zagadnienia przedstawiane w ramach studiów obejmują także specyfikę zarządzania projektami budowlanymi na przykładzie obiektów zabytkowych, kolejowych, drogowych, hydrotechnicznych, muzealnych i wystawienniczych, a także praktyczne aspekty zarządzania projektem z perspektywy jego uczestników (Inwestora, Inżyniera kontraktu, Projektanta, Inżyniera Projektu, Wykonawcy robót budowlanych). Istotnym elementem studiów jest również prezentacja projektu budowlanego w aspekcie koordynacji międzybranżowej (branża sanitarna, elektryczna, teletechniczna i ochrona cieplna budynku) oraz Building Information Modeling. W ramach zajęć słuchacze poszerzą swoją wiedzę z zakresu komunikacji, PR, marketingu, promocji projektu budowlanego i roli lidera, a także udoskonalą umiejętności menadżerskie. Ważnym elementem studiów są również zajęcia terenowe, obejmujące prezentację zagadnień, związanych z zarządzaniem projektem, na przykładzie wybranego - zwiedzanego obiektu budowlanego.
W zależności od sytuacji zajęcia będą odbywały się w sali Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 w Gdańsku lub w formie zdalnej, z częstotliwością raz lub dwa razy w miesiącu: w soboty i niedziele w godz. 9.00 – 17.00. Opiekę merytoryczną i naukową nad studiami podyplomowymi sprawuje Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.
Przed rozpoczęciem zajęć każdy słuchacz otrzyma szczegółowy Program zajęć. Po pomyślnym ukończeniu studiów słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem uzyskania świadectwa jest udział w zajęciach oraz zdanie egzaminu końcowego.

Czas trwania studiów
2 semestry

Liczba godzin
176 godzin zajęć (wykłady, ćwiczenia, zajęcia w terenie)

Termin rozpoczęcia studiów
luty 2021 r.

Termin zakończenia studiów
styczeń 2022 r.

Uwaga - studia zostaną uruchomione w przypadku zgłoszenia się co najmniej 34 osób; w innym przypadku Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia zajęć - studia rozpoczną się w październiku 2021 r. lub w późniejszym terminie.

Opłata za studia
8 500 PLN za całość studiów, istnieje możliwość zapłaty za każdy semestr oddzielnie (4 250 PLN x 2 semestry)

Warunki uczestnictwa
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą zostać osoby, które:

  • ukończyły studia wyższe: magisterskie, inżynierskie lub licencjackie przede wszystkim kierunek budownictwo, inżynieria środowiska, prawo, ekonomia, marketing, finanse, zarządzanie,
  • złożą odpowiednie dokumenty (wypełniony Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe, dwa egzemplarze wypełnionej Umowy o warunkach pobierania opłat na studiach podyplomowych i odpis dyplomu),
  • wniosą opłatę za studia.

Procedura postępowania dla kandydata starającego się o przyjęcie na studia

  • W terminie od 2.11.2020 r. do 31.01.2021 r. kandydat wysyła e-mailem (na adres: aleksandra.lewandowska@pg.edu.pl) wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe oraz odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  • Po zakończeniu procesu rekrutacji kandydat otrzymuje powiadomienie drogą e-mailową o przyjęciu na studia. W przypadku braku wymaganej liczby kandydatów, studia nie zostaną uruchomione.
  • Kandydat, który zostanie przyjęty na studia jest zobowiązany w wyznaczonym terminie dostarczyć do sekretariatu studiów następujące dokumenty: oryginał odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwa egzemplarze wypełnionej i podpisanej Umowy o warunkach pobierania opłat na studiach podyplomowych, dowód dokonania opłaty za całe studia (8 500 PLN) lub za I semestr studiów (4 250 PLN). Numer konta kandydat otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacji.
  • W przypadku gdy osoba przyjęta na studia nie złoży wymaganych dokumentów zostanie skreślona z listy Słuchaczy przyjętych na studia.

Uwaga - przy naborze na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń; liczba miejsc jest ograniczona

Kontakt

Informacje i zgłoszenia

mgr Aleksandra Lewandowska
tel. 48 58 347 26 96
e-mail: aleksandra.lewandowska@pg.edu.pl
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Budynek Żelbetu, pok. 101
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Kierownik studiów
dr inż. Beata Grzyl, profesor PG
tel. 48 58 347 20 83
e-mail: beata.grzyl@pg.edu.pl 

Dokumenty do pobrania

Program studiów podyplomowych - do pobrania

Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe - do pobrania

Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe - do pobrania

Umowa o warunkach pobierania opłat na studiach podyplomowych - do pobrania

Umowa o warunkach pobierania opłat na studiach podyplomowych - do pobrania

Regulamin studiów podyplomowych - do pobrania