dollar.jpg Przyznawaniem pomocy socjalnej oraz miejsc w Domach Studenckich zajmuje się Wydziałowa Komisja Stypendialna (zwana dalej WKS). Składa się ona ze studentów danego wydziału i pracowników uczelni, przy czym studenci stanowią większą część składu.

Na stronie Samorządu Politechniki Gdańskiej ( www.samstud.pg.gda.pl ) przedstawieni są członkowie Komisji, godziny i miejsce ich dyżurów oraz adresy kontaktowe ( e-mail). Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, mieszkaniowego oraz na wyżywienie składa się do 20 października w semestrze zimowym oraz do 20 marca w semestrze letnim. Komisja ma obowiązek pełnić dyżury raz w tygodniu (zwykle na tydzień przed terminem dyżury odbywają się codziennie) i przyjmować wnioski o stypendium.

Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim student pierwszego roku przesyła lub osobiście dostarcza do dziekanatu swojego wydziału.

Pozostali studenci składają podania o akademik do 19 maja danego roku.

Student ma prawo odwołania od decyzji WKS do Odwoławczej Komisji Stypendialnej (zwanej dalej OKS), w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników postępowania, którego dotyczy odwołanie.


Student może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

 • Stypendium socjalnego, mieszkaniowego oraz na wyżywienie (w formie jednego wniosku);
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych ( niezależne od dochodów);
 • Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie (po pierwszym roku studiów);
 • Zapomogi losowej

Prawo o ubieganie się o określone świadczenia pomocy materialnej mają studenci studiów: dziennych, wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych.

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz miejsca w Domu Studenckim dostępny jest na stronie Samorządu Politechniki Gdańskiej oraz w dziekanacie.

Uwagi dotyczące składania wniosków oraz kompletowania dokumentów:

 1. Każdy student składający podanie o stypendium lub miejsce w akademiku powinien zapoznać się z regulaminem. Należy pamiętać, że dokumenty powinny być zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku złożenia nieprawdziwych dokumentów mogą zostać wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne (niezależnie od skutków cywilno-prawnych) wobec wnioskodawcy.
 2. Dokumenty o dochodach do stypendium socjalnego dotyczą trzech miesięcy poprzedzających termin składania podań (np. zaświadczenia na druku z Uczelni o dochodach z trzech ostatnich miesięcy). W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o dochodach za poprzedni rok podatkowy. Dokumenty do wniosku o miejsce w akademiku dotyczą zawsze poprzedniego roku podatkowego.
  • Dotyczy osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej.
   Na zaświadczeniu o nie prowadzeniu działalności gospodarczej musi widnieć zdanie: „Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej". Jeśli osoba nie posiada numeru NIP jest to równoznaczne z tym, że nie prowadzi działalności gospodarczej. Dokument stwierdzający o braku dochodów za poprzedni rok podatkowy nie jest równoznaczny z tym, że dana osoba nie prowadzi działalności gospodarczej. Dokumenty te powinny być wystawione w Urzędzie Skarbowym, pod który podlega wnioskodawca, maksymalnie trzy miesiące przed złożeniem wniosku o stypendium lub miejsce w akademiku. Rolnicy również powinni przedstawić zaświadczenie, o którym mowa powyżej.
  • Dotyczy osób, które prowadzą działalność gospodarczą.
   Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny przedstawić dochody za poprzedni rok podatkowy (z wyszczególnieniem dochodu brutto oraz składek) i dokument świadczący o formie opodatkowania (np. działalność na zasadach ogólnych, opodatkowanie działalności w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej). Zaleca się, by osoba prowadząca działalność gospodarczą rozliczyła się w Urzędzie Skarbowym już na początku roku kalendarzowego, aby student składający wniosek o stypendium nie miał problemów z uzyskaniem odpowiednich dokumentów z Urzędu Skarbowego.
 3. Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone np. przez Urząd Gminy, Urząd Miasta i notariusza. Członkowie WKS mogą potwierdzić dokumenty przy okazaniu oryginału.
 4. Należy zwrócić uwagę, aby dokumenty miały prawidłową datę, a dokumenty z Urzędu Skarbowego okrągłą pieczątkę.
 5. Student ma prawo złożyć wniosek o indywidualne rozpatrzenie podania o stypendium socjalne lub miejsce w akademiku wraz z odpowiednim wyjaśnieniem sytuacji. WKS ma na celu pomoc studentom w trudnej sytuacji materialnej.
 6. WKS ma prawo zażądania od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, jeśli sytuacja przedstawiona przez studenta jest niewiarygodna np. zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieraniu (lub nie) zasiłków.
 7. WKS przyjmuje tylko kompletne wnioski! Nie ma możliwości dostarczenia dokumentów po określonym terminie.