DECYZJE I ODWOŁANIA

DECYZJE I ODWOŁANIA

KOMUNIKATY o wyniku rozpatrzenia Waszych wniosków znajdziecie w systemie moja.pg.
DECYZJE zostaną wysłane pocztą na Wasz adres korespondencyjny podany we wniosku.

STYPENDIUM SOCJALNE, SPECJALNE, ZAPOMOGA LOSOWA
Student ma prawo odwołać się od decyzji Komisji w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji w formie papierowej. Nie można składać odwołań bez uprzedniego odebrania/otrzymania decyzji. Odwołanie wnioskodawca pisze sam - nie ma wyznaczonego formularza dotyczącego odwołań. Odwołanie należy złożyć w Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
Student ma prawo wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji w formie papierowej. Nie można składać wniosków bez uprzedniego odebrania/otrzymania decyzji. Wniosek wnioskodawca pisze sam - nie ma wyznaczonego formularza. Odwołanie należy złożyć w Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. stypendium Rektora.