Regulaminy i wnioski

 

Regulamin dostępny do pobrania TUTAJ
Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem przes złożeniem wniosku, bądź zadaniem pytaniayes

 

Od roku akademickiego 2017/2018 wnioski o świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej składane są za pośrednictwem portalu Moja PG. 

Wyjątkiem jest wnioskowanie o stypendium dla najlepszych doktorantów, które odbywać się będzie na "starych" zasadach.

Instrukcja składania podań za pośrednictwem portalu Moja PG jest dostępna pod adresem https://pomoc.pg.edu.pl/stypendia-studenckie/ 

§40

 1. W Module Stypendia wprowadzone są następujące statusy wniosków:
  1. gdy wniosek znajduje się u studenta/doktoranta:
   1. Kopia robocza,
   2. Wysłany;
  2.  gdy wniosek znajduje się w Komisji:
   1. Przyjęty,
   2. Wezwanie do uzupełnienia,
   3. W opracowaniu,
   4. Oczekuje na decyzję;
  3. informujące o zakończeniu postępowania:
   1. Przyznano,
   2. Odmowa,
   3. Bez rozpoznania,
   4. Rezygnacja.
 2. Student/doktorant, po wyborze odpowiedniego rodzaju świadczenia przechodzi do elektronicznego formularza, celem uzupełnienia go o niezbędne informacje.
 3. W danym roku akademickim Moduł Stypendia umożliwia złożenie przez studenta/doktoranta:
  1. jednego wniosku o stypendium socjalne, niezależnie od liczby studiowanych kierunków;
  2. jednego wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, niezależnie od liczby studiowanych kierunków;
  3. wielu wniosków o zapomogę, do momentu pozytywnego rozpatrzenia przez Komisję dwóch wniosków o zapomogę w danym roku akademickim, niezależnie od liczby studiowanych kierunków;
  4. jednego wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na kierunku, na którym student studiuje (dotyczy wyłącznie studentów).
 4. Student/doktorant może przerwać wypełnianie elektronicznego formularza poprzez kliknięcie przycisku „Anuluj” lub zachować wpisane informacje za pomocą przycisku „Zapisz kopię roboczą”, w celu późniejszego uzupełnienia. Po kliknięciu „Zapisz kopię roboczą” wniosek przechodzi do statusu „Kopia Robocza”.
 1. Po całkowitym wypełnieniu formularza (wypełnienie wszystkich wymaganych pól i zatwierdzenie oświadczeń wskazanych w formularzu) student/doktorant generuje wniosek i klikając przycisk „Wyślij”, wysyła elektroniczny formularz do Komisji. Status wniosku zmienia się na „Wysłany”.
 2. Status „Wysłany” umożliwia wydrukowanie wniosku przez studenta/doktoranta w celu opatrzenia go własnoręcznym podpisem i złożenia  w danej Komisji wraz z wymaganymi dokumentami.
 3. Student/doktorant powinien dostarczyć wniosek opisany w ust. 6 niniejszego paragrafu w terminie ustalonym zgodnie z § 43  ust. 1 Regulaminu. Komisja rozpatruje wyłącznie wygenerowane i wydrukowane wnioski, opatrzone własnoręcznym podpisem studenta/doktoranta, do których  są dołączone wymagane dokumenty.
 4. Po przyjęciu wniosku przez Komisję, status wniosku może zmienić się na „Przyjęty” lub „Wezwanie do uzupełnienia”.
 5. Status „Przyjęty” lub „Wezwanie do uzupełnienia” wskazuje na rozpoczęcie postępowania.
 6. Po przyjęciu przez Komisję wniosku, student/doktorant może na bieżąco sprawdzać stan prac nad wnioskiem.
 7. Status „Przyjęty” oznacza poprawne dostarczenie wydrukowanego wniosku do Komisji.
 8. Status „Wezwanie do uzupełnienia” informuje studenta/doktoranta, że złożony wniosek nie jest złożony wraz z wymaganymi dokumentami. Student/doktorant powinien zgłosić się do Komisji w celu wyjaśnienia sytuacji oraz złożenia wymaganych dokumentów.
 9. Status „W opracowaniu” wskazuje na podjęcie prac nad analizą formalną wniosku oraz badanie dokumentacji dostarczonej przez studenta/doktoranta.
 10. Status „Przyjęty” oraz „W opracowaniu” może, w razie konieczności, przejść w status „Wezwanie do uzupełnienia”.
 11. Status „Oczekuje na decyzję” oznacza zakończenie prac nad wnioskiem studenta/doktoranta i przekazanie sprawy na posiedzenie Komisji w celu podjęcia decyzji.
 12. Status „Przyznano” lub „Odmowa” wskazuje na rozpatrzenie wniosku studenta/doktoranta i odpowiednio przyznanie lub odmowę przyznania stypendium. Powyższe statusy informują o możliwości odebrania decyzji. Odbiór decyzji następuje w miejscu i czasie wyznaczonym przez Komisję.
 13. Status „Bez rozpoznania” wskazuje na brak rozpoznania wniosku spowodowany nieusunięciem braków w wyznaczonym  terminie.
 14. Status „Rezygnacja” wskazuje na zaniechanie składania wniosku przez studenta/doktoranta. Aby zrezygnować z wnioskowania należy pisemnie oświadczyć Komisji o chęci rezygnacji.
 15. Po złożeniu pisemnego oświadczenia o chęci rezygnacji z wnioskowania o przyznanie świadczeń, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 niniejszego Regulaminu oraz §2 ust. 1 pkt 1-2 i 5 niniejszego Regulaminu, student/doktorant ma prawo do złożenia kolejnego wniosku o świadczenie, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt. 1 ,2 ,4 ,5 oraz §2 ust. 1 pkt 1-2 i 5  niniejszego Regulaminu zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu.