Zasady przyznawania środków z budżetu WILiŚ

1. Wnioski o dofinansowanie z funduszy Wydziału należy składać do wewnętrznej komisji finansowej Wydziałowej Rady Studentów WILiŚ (pełniącej dyżury w pokoju 012 budynku Żelbet). Termin złożenia wniosków: 14 dni (w tym 10 dni roboczych) jeśli wnioskowane dofinansowanie nie przekracza kwoty 2000 zł, 21 dni (15 dni roboczych) w przypadku ubiegania się o większą kwotę.

2. Adresatem wniosków jest Wydziałowa Rada Studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. Jedyną formą uzyskania środków jest pozytywna opinia Wewnętrznej Komisji Finansowej WRS WILiŚ i odpowiedniego Prodziekana, a następnie akceptacja przez Panią Dziekan dr hab. inż. Joannę Żukowską.

3. Pełen wniosek składa się z: 
- pisma do dziekana WILiŚ z prośbą o dofinansowanie zawierającego cel przedsięwzięcia i planowany opis realizacji, podpisane przez organizatora
- załącznika nr 1
- listy uczestników (imię, nazwisko, nr indeksu, wydział)

4. Maksymalne możliwe dofinansowanie jakie można uzyskać z funduszy WILiŚ to 80% kosztów całego przedsięwzięcia.

5. Dofinansowania mogą być przyznane tylko studentom WILiŚ.

6. Nie można ubiegać się o środki na nagrody finansowe.

7. Nie można rozliczyć benzyny ani alkoholu.

8. W przypadku wyjazdu można podróżować jedynie drugą klasą.

9. Faktury/bilety/dowody wpłat wystawione przed zgodą Dziekana nie podlegają rozliczeniu.

10. W przypadku faktur przelewowych (wystawionych na 14 dni) należy złożyć je najpóźniej 5 dni roboczych przed upływem daty płatności wyszczególnionej na fakturze. W przeciwnym wypadku rozliczenie w terminie może okazać się niemożliwe.

11. Organizatorzy przedsięwzięć dofinansowywanych z budżetu WILiŚ są zobowiązani do przesłania relacji (maksymalnie 2 strony A4 ze zdjęciem uczestników) z przebiegu zdarzenia na adres wrs@wilis.pg.gda.pl lub w wersji papierowej do biura WRSu. Rozliczenie dofinansowania jest dokonywane po otrzymaniu relacji. Złożenie dokumentu jest podstawą do udzielenia kolejnego dofinansowania dla tej samej jednostki.

12. Wszelkie nieprawidłowości związane z rozliczaniem będą sprawdzane przez Wydziałową Radę Studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.

13. Wskazane są wcześniejsze konsultacje, negocjacje i rozmowy z członkami WRS WILiŚ opiniującymi przyznanie środków pieniężnych na konkretny cel.

Dane do faktury: 

Politechnika Gdańska 
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 
ul. Gabriela Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk
NIP: 584-020-35-93

Aktualne dyżury Komisji Finansowej podawane są na facebooku na fanpagu WRS WILiŚ


Z poważaniem,
Wewnętrzna Komisja Finansowa