Prodziekan ds. Nauki
dr hab. inż. Magdalena Gajewska

 • organizacja i nadzór nad działalnością naukowo-badawczą Wydziału;
 • nadzór nad rozwojem kadry naukowej, w tym nadzór nad przebiegiem przewodów habilitacyjnych i doktorskich,
 • przewodniczenie Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich,
 • współpraca z Wydziałową Komisją ds. Oceny Nauczycieli Akademickich;
 • nadzór nad Studiami Doktoranckimi na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska;
 • nadzór nad przygotowaniem wniosków o finansowanie działalności statutowej oraz projektów badawczych MNiSW;
 • nadzór nad przygotowaniem dokumentacji do procesu ewaluacji jednostek naukowych;
 • nadzór nad gospodarką środkami finansowymi związanymi z realizacją działalności statutowej oraz projektów badawczych MNiSW;
 • koordynacja planów wydawniczych publikacji naukowych;
 • programy badawcze finansowane z UE i spoza niej;
 • współpraca naukowa z zagranicą;
 • dokumentowanie osiągnięć naukowych i ich promocja;
 • współpraca z Biblioteką Główną i Wydawnictwem PG;
 • nadzór nad procesem oceny wniosków o nagrody Rektora za działalność naukową;
 • współpraca z Wydziałową Komisją ds. Nagród i Odznaczeń;
 • inne zadania, których realizacja powierzona została przez Dziekana

Prodziekan ds. Współpracy i Innowacji
dr hab. inż. Marek Przyborski, prof. nadzw. PG

 • opracowanie planów rozwojowych Wydziału;
 • bezpośrednia współpraca z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego;
 • współdziałanie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój Wydziału;
 • promocja osiągnieć pracowników i budowa wizerunku Wydziału;
 • koordynacja przepływu informacji i działań promocyjnych Wydziału - w tym:
  • bezpośredni nadzór nad stroną internetową Wydziału, grupą na Facebooku i informacjami na Twitterze;
  • nadzór nad organizacją uroczystości akademickich;
  • ochrona własności intelektualnej;
 • koordynacja zakupów aparaturowych i inwestycji infrastrukturalnych;
 • opieka nad wydziałową infrastrukturą komputerową, nadzór nad pracami Zespołu Informatycznego, współpraca z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Oprogramowania;
 • nadzór nad zawieraniem umów oraz realizacją prac zleconych;
 • koordynacja organizacji praktyk studenckich - współpraca z Pełnomocnikami Dziekana ds. Praktyk Studenckich;
 • organizacja kształcenia ustawicznego (studia podyplomowe i kursy szkoleniowe);
 • inne zadania, których realizacja powierzona została przez Dziekana.

Prodziekan ds. Kierunku Budownictwo
dr inż. Rafał Ossowski

 • bezpośredni nadzór nad realizacją procesu dydaktycznego na studiach stacjonarnych na kierunku Budownictwo;
 • koordynacja prac nad kartami przedmiotów dla kierunku;
 • bezpośredni nadzór nad realizacją procesu dydaktycznego na specjalnościach Civil Engineering oraz Environmental Engineering, w tym procesu rekrutacyjnego na te specjalności;
 • nadzór nad opracowaniem programów studiów na kierunku Budownictwo i ich przygotowaniem do wdrożenia – współprzewodniczenie Wydziałowej Komisji Programowej;
 • nadzór nad rekrutacją na studia – rotacyjne przewodniczenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej;
 • kontrola oraz ocena jakości kształcenia studentów - w tym nadzór nad ankietyzacją i hospitacją zajęć;
 • nadzór nad procesem oceny wniosków o nagrody dla Nauczycieli Akademickich za działalność dydaktyczną – współpraca z Wydziałową Komisją ds. Nagród i Odznaczeń;
 • opracowanie planów wydawniczych skryptów i pomocy dydaktycznych;
 • przyznawanie nagród i wyróżnień oraz sprawy dyscyplinarne studentów – wspólnie z Prodziekanem ds. Kierunku Transport i Współpracy Międzynarodowej, Pełnomocnikiem Dziekana ds. Kierunku Inżynieria Środowiska oraz Pełnomocnikiem Dziekana ds. Kierunku Geodezja i Kartografia;
 • promocja dydaktyki, współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi, wyższym szkolnictwem zawodowym, absolwentami wydziału;
 • sprawy socjalne studentów - współpraca z Wydziałową Komisją Stypendialną, Radą Mieszkańców i kierownikiem Osiedla Studenckiego;
 • współpraca z Samorządem Studenckim i Kołami Naukowymi;
 • współpraca z Senacką Komisją ds. Kształcenia;
 • inne zadania, których realizacja powierzona została przez Dziekana.

Prodziekan ds. Kierunku Transport i Współpracy Miedzynarodowej
dr hab inż. Joanna Żukowska

 • bezpośredni nadzór nad realizacją procesu dydaktycznego na studiach stacjonarnych na kierunku Transport;
 • koordynacja prac nad kartami przedmiotów dla kierunku;
 • koordynacja współpracy międzynarodowej w zakresie dydaktyki oraz współpraca z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Wymiany Zagranicznej Studentów;
 • organizacja i nadzór przebiegu studiów studentów zagranicznych;
 • nadzór nad opracowaniem programów studiów na kierunku Transport i ich przygotowaniem do wdrożenia – współprzewodniczenie Wydziałowej Komisji Programowej;
 • koordynacja wymiany międzynarodowej studentów Wydziału;
 • pozyskiwanie środków finansowych i koordynacja międzynarodowych działań dydaktycznych;
 • przyznawanie nagród i wyróżnień oraz sprawy dyscyplinarne studentów – wspólnie z Prodziekanem ds. Kierunku Budownictwo, Pełnomocnikiem Dziekana ds. Kierunku Inżynieria Środowiska oraz Pełnomocnikiem Dziekana ds. Kierunku Geodezja i Kartografia;
 • nadzór nad procesem prowadzenia prac i egzaminów dyplomowych, współpraca z Wydziałową Komisją Prac Dyplomowych;
 • koordynacja działań związanych z kształceniem na odległość – współpraca z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Kształcenia na Odległość;
 • nadzór nad rekrutacją na studia – rotacyjne przewodniczenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej;
 • współpraca z Senacką Komisją ds. Kształcenia;
 • inne zadania, których realizacja powierzona została przez Dziekana.

Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Inżynieria Środowiska
dr inż. Arkadiusz Ostojski, doc. PG

 • bezpośredni nadzór nad realizacją procesu dydaktycznego na studiach stacjonarnych na kierunku Inżynieria Środowiska;
 • koordynator wydziałowy ECTS;
 • koordynacja prac nad kartami przedmiotów dla kierunku;
 • bezpośredni nadzór nad wszystkimi studiami niestacjonarnymi;
 • nadzór nad opracowaniem programów studiów na kierunku Inżynieria Środowiska i ich przygotowaniem do wdrożenia – współprzewodniczenie Wydziałowej Komisji Programowej;
 • przyznawanie nagród i wyróżnień oraz sprawy dyscyplinarne studentów – wspólnie z Prodziekanem ds. Kierunku Budownictwo, Prodziekanem ds. Kierunku Transport i Współpracy Międzynarodowej oraz Pełnomocnikiem Dziekana ds. Kierunku Geodezja i Kartografia;
 • promocja dydaktyki, współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi, wyższym szkolnictwem zawodowym, absolwentami wydziału;
 • monitorowanie budżetu dydaktyki i nadzór nad sprawozdawczością zajęć;
 • współpraca z wydziałami tworzącymi kierunki międzywydziałowe;
 • nadzór nad rekrutacją na studia – rotacyjne przewodniczenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjne;
 • współpraca z Senacką Komisją ds. Kształcenia;
 • analiza potrzeb kadrowych w zakresie dydaktyki;
 • inne zadania, których realizacja powierzona została przez Dziekana.

Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Geodezja i Kartografia
dr inż. Jakub Szulwic

 • bezpośredni nadzór nad realizacją procesu dydaktycznego na studiach na kierunku Geodezja i Kartografia oraz Techniki Geodezyjne w Inżynierii;
 • koordynacja prac nad kartami przedmiotów dla kierunku;
 • nadzór nad opracowaniem programów studiów na kierunku Geodezja i Kartografia i ich przygotowaniem do wdrożenia – współprzewodniczenie Wydziałowej Komisji Programowej;
 • przyznawanie nagród i wyróżnień oraz sprawy dyscyplinarne studentów – wspólnie z Prodziekanem ds. Kierunku Budownictwo, Prodziekanem ds. Kierunku Transport i Współpracy Międzynarodowej oraz Pełnomocnikiem Dziekana ds. Kierunku Inżynieria Środowiska;
 • nadzór nad rekrutacją na studia – rotacyjne przewodniczenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej;
 • współpraca z Senacką Komisją ds. Kształcenia;
 • koordynacja i nadzór nad praktykami oraz zajęciami terenowymi na kierunku Geodezja i Kartografia, Techniki Geodezyjne w Inżynierii;
 • koordynacja zaliczeń szkoleń internetowych dla studentów pierwszego rocznika wszystkich kierunków;
 • inne zadania, których realizacja powierzona została przez Dziekana.