Rady Dyscyplin | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Rady Dyscyplin

Do zadań rady dyscypliny naukowej należy:

  1. prowadzenie postępowań w sprawie nadania stopni naukowych: doktora i doktora habilitowanego w zakresie posiadanych przez Uczelnię uprawnień w tym zakresie;
  2. prowadzenie postępowań nostryfikacyjnych dotyczących stopni naukowych;
  3. wykonywanie czynności związanych z kształceniem w szkole doktorskiej określonych w przepisach odrębnych, w tym nadzór merytoryczny nad kształceniem w szkole doktorskiej, wyrażanie zgody na pełnienie funkcji promotora oraz wskazywanie członków komisji oceny śródokresowej doktorantów;
  4. określanie kierunków, definiowanie strategii i planów badań naukowych w ramach danej dyscypliny;
  5. inicjatywa w zakresie polityki kadrowej (m.in. rekrutacji, zatrudniania, oceny, zwalniania i awansowania) pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych;
  6. podział środków finansowych przyznanych przez dziekana danej dyscyplinie/dziedzinie na prowadzenie badań naukowych przez pracowników i doktorantów.

Terminy posiedzeń Rad Dyscyplin Naukowych

 

ILiT

IŚGiE

2021

 

 

październik

27

20

listopad

24

17

grudzień

15

15

2022

 

 

styczeń

26

19

luty

23

16

marzec

23

16

kwiecień

27

13

maj

25

18

czerwiec

22

15

lipiec

6

6

sierpień    
wrzesień 21 21

Dokumenty w formie papierowej należy złożyć w Biurze Wydziału ILiŚ (GG, pok. 156) co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem rady.

Regulaminy:

Uchwała Senatu PG nr 368/2019/XXIV 
w sprawie: uchwalenia Regulaminu rady dyscypliny naukowej/rady dyscypliny naukowej.

Uchwała Senatu PG nr 153/2021/XXV
w sprawie: zmiany Regulaminu określającego sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, wprowadzonego Uchwałą Senatu PG nr 86/2021/XXV z dnia 10 lutego 2021 r. i ustalenia tekstu jednolitego regulaminu

Uchwała Senatu PG nr 474/2020/XXIV 
w sprawie: zmiany Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 33/2020 
w sprawie: wprowadzenia wzorów umów dotyczących przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2020 
w sprawie: wprowadzenia wzorów umów dotyczących przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dla osób niebędących pracownikami Politechniki Gdańskiej.

Procedura nadawania stopnia doktora:

Przewody otwarte do 30 kwietnia 2019 roku

Procedura nadawania stopnia doktora habilitowanego:

Przed rozpoczęciem procedury składania wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego należy zapoznać się z materiałem:
https://www.rdn.gov.pl/komunikaty,komunikat-nr-242021-w-sprawie-publikacji-poradnika-dotyczacego-nadawania-stopnia-doktora-habilitowanego.html

Obsługa posiedzeń rady dyscypliny ILiT:

mgr inż. Beata Woźniczka

telefon: +48 58 347 26 07

e-mail: beata.wozniczka@pg.edu.pl

Gmach Główny, pok. 156, Biuro WILiŚ

Obsługa posiedzeń rady dyscypliny IŚGiE:

mgr Dorota Kodź

telefon: +48 58 347 12 90

e-mail: dorota.kodz@pg.edu.pl

Gmach Główny, pok. 156, Biuro WILiŚ