Studia podyplomowe | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej ogłasza nabór na roczne studia podyplomowe "Zarządzanie projektami budowlanymi" - edycja III

 

Opis studiów

Studia skierowane są do osób pragnących zdobyć nowe lub poszerzyć posiadane, szeroko poszukiwane w branży budowlanej, kwalifikacje z zakresu zarządzania projektami budowlanymi. Słuchaczami studiów mogą zostać osoby posiadające wykształcenie wyższe, już pracujące, pragnące uzupełnić i uaktualnić swoją wiedzę, ale również tegoroczni absolwenci studiów I i II stopnia, chcący wyróżnić się wśród innych kandydatów na rynku pracy.
Celem studiów jest przygotowanie słuchacza do pełnienia funkcji Project Managera lub skutecznego członka zespołu, realizującego budowlany projekt inwestycyjny. Absolwent studiów uzyskuje szeroką wiedzę i umiejętności, które w praktyce przyczynią się do zwiększenia efektywności i jakości zarządzania projektami budowlanymi.
Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia i warsztaty w grupach, zajęcia w terenie oraz egzamin końcowy. Wykładowcami studiów podyplomowych są praktycy - pracownicy Politechniki Gdańskiej oraz wybitni specjaliści w dziedzinie zarządzania projektami i zamówień publicznych, posiadający wysokie kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć.
Studia dostarczają wiedzy na temat cyklu życia projektu inwestycyjnego (w tym m.in. zarządzania w fazie przygotowania i realizacji oraz eksploatacji obiektu), procedur udzielania zamówień publicznych i dokumentacji inwestycji budowlanej, zarządzania zmianami i ryzykiem projektu, praktycznych aspektów i problemów związanych z realizacją umów w procesie inwestycyjnym i rozliczania kontraktów na roboty budowlane. Zagadnienia przedstawiane w ramach studiów obejmują także specyfikę zarządzania projektami budowlanymi na przykładzie obiektów zabytkowych, kolejowych, drogowych, hydrotechnicznych, muzealnych i wystawienniczych, a także praktyczne aspekty zarządzania projektem z perspektywy jego uczestników (Inwestora, Inżyniera kontraktu, Projektanta, Inżyniera Projektu, Wykonawcy robót budowlanych). Istotnym elementem studiów jest również prezentacja projektu budowlanego w aspekcie koordynacji międzybranżowej (branża sanitarna, elektryczna, teletechniczna i ochrona cieplna budynku) oraz Building Information Modeling. W ramach zajęć słuchacze poszerzają swoją wiedzę z zakresu komunikacji, PR, marketingu, promocji projektu budowlanego i roli lidera, a także doskonalą umiejętności menadżerskie. Ważnym elementem studiów są również zajęcia terenowe, obejmujące prezentację zagadnień, związanych z zarządzaniem projektem, na przykładzie wybranego - zwiedzanego obiektu budowlanego.
W zależności od sytuacji zajęcia będą odbywały się w sali Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 w Gdańsku lub w formie zdalnej, z częstotliwością raz lub dwa razy w miesiącu: w soboty i niedziele w godz. 9.00 – 17.00. Opiekę merytoryczną i naukową nad studiami podyplomowymi sprawuje Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.
Przed rozpoczęciem zajęć każdy słuchacz otrzyma szczegółowy program i harmonogram zajęć. W trakcie studiów każdy słuchacz ma dostęp do uczelnianej platformy enauczanie (https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle), na której są zamieszczane materiały wykładowe. Po pomyślnym ukończeniu studiów słuchacz uzyska świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - warunkiem jest udział w zajęciach oraz zdanie egzaminu końcowego.


Czas trwania studiów

2 semestry


Liczba godzin

176 godzin zajęć (wykłady, ćwiczenia, zajęcia w terenie)


Termin rozpoczęcia studiów

październik 2021 r.


Termin zakończenia studiów

wrzesień 2022 r.
Uwaga - studia zostaną uruchomione w przypadku zgłoszenia się wymaganej liczby osób; w innym przypadku Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia zajęć - studia rozpoczną się w styczniu 2022 r. lub w późniejszym terminie.


Opłata za studia

8 500 PLN za całość studiów, istnieje możliwość zapłaty za każdy semestr oddzielnie (4 250 PLN x 2 semestry), na prośbę słuchacza - również w ratach. 
Opłata rekrutacyjna wynosi 300,00 PLN i jest wliczana do opłaty za studia. Dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej należy załączyć do zgłoszenia na studia. 
Numer konta bankowego, na które należy dokonać opłaty wpisowej: 74 1090 1098 0000 0001 4677 8061    
UWAGA – BARDZO WAŻNE – TYTUŁEM – proszę zamieścić informację: Nr projektu: 034443, ZPB edycja 3


Warunki uczestnictwa

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą zostać osoby, które:

  • ukończyły studia wyższe: magisterskie, inżynierskie lub licencjackie przede wszystkim kierunek budownictwo, inżynieria środowiska, prawo, ekonomia, marketing, finanse, zarządzanie,
  • złożą odpowiednie dokumenty (wypełniony Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe, dwa egzemplarze wypełnionej Umowy o warunkach pobierania opłat na studiach podyplomowych, odpis dyplomu, dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300,00 PLN),
  • wniosą opłatę za studia.

Procedura postępowania dla kandydata starającego się o przyjęcie na studia

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej prowadzi nabór na roczne studia podyplomowe "Zarządzanie projektami budowlanymi" (edycja 3) DO DNIA 20 WRZEŚNIA 2021 r. Zajęcia będą realizowane w formie zdalnej i stacjonarnej.

  • W terminie od 20.05.2021 r. do 20.09.2021 r. kandydat wysyła e-mailem (na adres: aleksandra.lewandowska@pg.edu.pl) wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300,00 PLN.
  • Po zakończeniu procesu rekrutacji kandydat otrzymuje powiadomienie drogą e-mailową o przyjęciu na studia. 
  • Kandydat, który zostanie przyjęty na studia jest zobowiązany w wyznaczonym terminie dostarczyć do sekretariatu studiów następujące dokumenty: oryginał odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwa egzemplarze wypełnionej i podpisanej Umowy o warunkach pobierania opłat na studiach podyplomowych, dowód dokonania opłaty za całe studia (8 500 PLN) lub za I semestr studiów (4 250 PLN) z potrąceniem opłaty rekrutacyjnej. Szczegółowe informacje zostaną przesłane po zakończeniu procesu rekrutacji.
  • W przypadku gdy osoba przyjęta na studia nie złoży wymaganych dokumentów zostanie skreślona z listy Słuchaczy przyjętych na studia.

Uwaga - przy naborze na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń; liczba miejsc jest ograniczona
 

Informacje i zgłoszenia

mgr Aleksandra Lewandowska

tel. +48 58 347 26 96

aleksandra.lewandowska@pg.edu.pl

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Budynek Żelbetu, pok. 101

ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk

Kierownik Studiów

dr inż. Beata Grzyl, profesor PG

tel. +48 58 347 20 83

e-mail: beata.grzyl@pg.edu.pl