Budynek Gmach Główny Politechniki Gdańskiej

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, najlepszej technicznej uczelni badawczej w konkursie IDUB MNISW, kształci na pięciu kierunkach studiów:

  • budownictwo,
  • geodezja i kartografia,
  • inżynieria środowiska,
  • inżynieria morska i brzegowa,
  • transport.

Oprócz kierunków prowadzonych w języku polskim dostępne są również kierunki realizowane w języku angielskim:

  • civil engineering
  • environmental engineering.

Misją wydziału jest wysokiej jakości kształcenie dla potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionu. Prowadzimy badania naukowe i realizujemy innowacyjne przedsięwzięcia we współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym, jesteśmy otwarci na nowe trendy wspomagające przemiany cywilizacyjne. Skłonność do szukania nowych rozwiązań łączymy z odpowiedzialnością i świadomością ekologiczną. Angażujemy naszych studentów w prace badawcze oraz opracowywanie nowych technologii, które znajdą swoje zastosowanie w przyszłości. W realizacji procesu dydaktycznego wydział wykorzystuje nowoczesne metody nauczania i bogatą bazę laboratoryjną, ale największą jego wartością jest wiedza i zaangażowanie pracowników naukowych i dydaktycznych. W edycji 2020 Shanghai’s Global Ranking of Academic Subjects dyscyplina inżynieria lądowa (civil engineering) została oceniona jako najlepsza w Polsce. 

Działalność Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska na arenie międzynarodowej stanowi bardzo istotny element rozwoju wydziału. Realizowana jest m.in. w ramach programów Unii Europejskiej: HORYZONT 2020 i HORYZONT Europa, ERASMUS +, Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej INTERREG, czy inicjatyw ERA NET.

WILiŚ w liczbach

Liczba pracowników: 317
Liczba nauczycieli akademickich: 248
Liczba pracowników administracji: 69

Liczba studentów: 2357
Studia stacjonarne I stopnia - 1347
Studia stacjonarne II stopnia - 537
Studia niestacjonarne I stopnia - 255
Studia niestacjonarne II stopnia 218

Dane na dzień 20.04.2023 r.