Dokumenty dla doktorantów | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Dokumenty dla doktorantów

Regulaminy:

Uchwała Senatu PG nr 368/2019/XXIV 
w sprawie: uchwalenia Regulaminu rady dyscypliny naukowej/rady dyscypliny naukowej.

Uchwała Senatu PG nr 153/2021/XXV
w sprawie: zmiany Regulaminu określającego sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, wprowadzonego Uchwałą Senatu PG nr 86/2021/XXV z dnia 10 lutego 2021 r. i ustalenia tekstu jednolitego regulaminu

Uchwała Senatu PG nr 474/2020/XXIV 
w sprawie: zmiany Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 33/2020 
w sprawie: wprowadzenia wzorów umów dotyczących przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2020 
w sprawie: wprowadzenia wzorów umów dotyczących przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dla osób niebędących pracownikami Politechniki Gdańskiej.

Formalities for PhD Students