Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia prowadzi prace umożliwiające systematyczne monitorowanie, ocenę i doskonalenie realizowanego procesu kształcenia na wszystkich kierunkach i poziomach studiów wyższych, pod kątem realizacji zakładanych efektów uczenia się oraz aktualizacji programów  studiów. Działania projakościowe dotyczą również polityki kadrowej i ogólnie rozumianej infrastruktury Wydziału.

Do zadań WKZJK należy w szczególności:
1) monitorowanie polityki kadrowej Wydziału i stanu zatrudnienia, wpływających na posiadane uprawnienia do prowadzenia studiów,
2) współpraca z wydziałową komisją programową w zakresie monitorowania programów studiów i uzyskiwanych efektów uczenia się,
3) monitorowanie prawidłowości oceniania studentów,
4) analizowanie wymagań stosowanych wobec prac dyplomowych i obowiązujących na egzaminach dyplomowych,
5) monitorowanie i ocena jakości badań naukowych prowadzonych na Wydziale w aspekcie ich spójności z procesem kształcenia,
6) analizowanie, monitorowanie i upowszechnianie informacji na temat kształcenia na Wydziale, a także propagowanie dobrych praktyk dotyczących zapewnienia jakości kształcenia,
7) monitorowanie bazy dydaktycznej i laboratoryjnej oraz infrastruktury wspierającej oraz środków wsparcia dla studentów,
8) monitorowanie obsługi administracyjnej studentów,
9) uzyskanie opinii interesariuszy zewnętrznych o programach studiów realizowanych na naszym Wydziale,
10) monitorowanie działań Wydziału na rzecz społeczności regionu, przeprowadzanie samooceny działań projakościowych prowadzonych na Wydziale.

Skład osobowy WKZJK WILiŚ