Rada Konsultacyjna | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Rada Konsultacyjna

Rada Konsultacyjna działa przy Dziekanie Wydziału i stanowi platformę wymiany informacji, konsultacji oraz wyrażania stanowisk pomiędzy środowiskiem naukowym Wydziału
a otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Zasady funkcjonowania Rady Konsultacyjnej 

 1. Radę Konsultacyjną powołuje Dziekan. W skład Rady Konsultacyjnej wchodzą przedstawiciele podmiotów środowisk gospodarczych Pomorza. Kadencja Rady Konsultacyjnej kończy się z końcem kadencji władz dziekańskich.
 2. Rada Konsultacyjna pełni funkcje doradcze i opiniujące, a jej działania powinny służyć efektywnemu wykorzystaniu potencjału intelektualnego i technicznego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej na rzecz integracji społeczności akademickiej Wydziału z otoczeniem gospodarczym.
 3. Członkowie Rady Konsultacyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącej, która wspólnie z Dziekanem organizuje spotkania Rady Konsultacyjnej i im przewodniczy.
 4. Rada Konsultacyjna wspiera działalność dydaktyczną i badawczą Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej poprzez:​
  • Udział w tworzeniu oferty dydaktycznej Wydziału – w szczególności konsultowanie programów nauczania i tematyki prac dyplomowych;
  • Wyrażanie opinii o przygotowaniu zawodowym absolwentów Wydziału;
  • Umożliwianie dostępu studentów i pracowników Wydziału do nowoczesnych technologii i aktualnych rozwiązań technicznych (pomoc w organizacji wycieczek
   i praktyk studenckich);
  • Kreowanie pozytywnego wizerunku absolwenta Wydziału;
  • Konsultowanie potrzeb gospodarki w zakresie doskonalenia kadry przedsiębiorstw w formie studiów podyplomowych, kursów i innych szkoleń organizowanych przez Wydział;
  • Stymulowanie naukowo-badawczej współpracy Wydziału z otoczeniem gospodarczym oraz transferu wiedzy do gospodarki;
  • Pomoc w pozyskiwaniu funduszy na realizację wspólnych przedsięwzięć.
 5. Członkowie Rady Konsultacyjnej nie pobierają wynagrodzenia za udział w jej pracach.

 

Skład Rady Konsultacyjnej 

w kadencji 2020-2024

 

L.p.

Osoba

Stanowisko

Przedsiębiorstwo

1. Cieślowska Angelika
Przewodnicząca Rady
Prezes Zarządu DORACO Nieruchomości Sp. z o. o.

2.

Binder Krystian

Dyrektor o/Północ

Menard Sp. z o.o.

3.

Bloch Szymon

Właściciel

Scan3D

4.

Błażejowski Krzysztof

Dyrektor Rozwoju

Orlen Asfalt Sp. z o. o.

5.

Borek Przemysław

Prezes Zarządu

Pekabex S. A.

6.

Borkowski Zbigniew

Prezes Zarządu

Infracorr Sp. z o.o.

7. Bornowski Henryk Dyrektor Handlowy Leica Geosystems

8.

Brodnicki Henryk

Wspólnik

BmB Samtech Sp. z o.o. Sp. K.

9.

Buca Rafał

Dyrektor o/Hydrotechnika

Keller Polska Sp. z o. o.

10.

Cieślik Maciej

Wiceprezes Zarządu

Gdańska Agencja Rozwoju 
Gospodarczego Sp. z o.o.

11.

Deska Paweł

Dyrektor ds. Technicznych

Klima-Therm Sp. z o.o.

12.  Długoszek Jakub Dyrektor o/Budownictwa Komunikacyjnego Północ Budimex S.A.

13.

Falkowski Wojciech

Prezes Zarządu

ECOL-UNICON Sp. z o.o.

14.

Gajewski Ryszard

Prezes Zarządu

Gdańskie Wody Sp. z o.o.

15. Gajownik Paulina Dyrektor Sektora Edu Esri
16. Gierlach Kinga p. o.  Dyrektora Oddziału Gdańsk GDDKiA

17.

Godziuk Cezary

Prezes Zarządu

Rafineria Gdańska Sp. z o.o.

18.

Gretkowski Ryszard

Wiceprezes Zarządu

7R Logistic S. A.

19.

Hajduk Kamil

Prezes Zarządu

ASMO Sp. z o.o.

20.

Jakób Anna

Członek Zarządu

Gdańskie Przedsiębiorstwo_Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

21.

Kiszkurno Sławomir

Prezes Zarządu

Port Czystej Energii Sp. z o. o

22.

Kledzik Piotr

Prezes Zarządu

PORR Polska Infrastructure S. A.

23.

Krzywosz Aleksandra

Prezes Zarządu

Gdańska Infrastruktura Społeczna  Sp. z o.o.

24.

Mądry Marcin

Członek Zarządu

Lafarge Holcim S.A.

25.

Mikołajski Stanisław

Dyrektor ds. Eksploatacji

Gdańskie wodociągi S.A.

26.

Nadolny Adam

Prezes Zarządu

Mosty Gdańsk Sp. z o.o.

27. Orzeszko Grzegorz Prezes Zarządu Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o.

28.

Pilecki Adam

Biuro Ochrony Środowiska

Rafineria Gdańska Sp. z o.o.

29. Popko Artur Prezes Zarządu BUDIMEX S. A.

30.

Rytlewski Marek

Prezes Zarządu

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

31.

Siemaszko Piotr

Dyrektor Oddziału
Hydrotechnik

Korporacja Budowlana DORACO  Sp. z o. o.

32.

Skarbek Jacek

Prezes Zarządu

Gdańska Infrastruktura 
Wodociągowo- Kanalizacyjna Sp. z o.o.

33. Szerner Aleksander President BIM Association / Connecting Business(es)

34.

Trojanowski Wojciech

Członek Zarządu

STRABAG Sp. z o.o.

35.

Trykosko Ryszard

Wiceprezes ds. Rozwoju Biznesu

NDI S.A.

36.

Uthof Małgorzata

Dyrektor

Mostostal Warszawa S.A.

37.

Węglicki Roman

Prezes Zarządu

Geopartner Sp. z o.o.

38. Wilde Krzysztof Przewodniczący Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

39.

Wyrwicki Wojciech

Dyrektor Oddział Gdańsk

PERI Polska Sp. z o.o.