Rada Konsultacyjna | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Rada Konsultacyjna

Rada Konsultacyjna działa przy Dziekanie Wydziału, pełniąc funkcje doradcze i opiniujące, a jej działania mają na celu efektywne wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz integrację społeczności akademickiej Wydziału z otoczeniem gospodarczym. Rada stanowi platformę wymiany informacji, konsultacji oraz wyrażania stanowisk pomiędzy środowiskiem naukowym Wydziału a otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Zasady funkcjonowania Rady Konsultacyjnej 

 1. Radę Konsultacyjną powołuje Dziekan. W skład Rady Konsultacyjnej wchodzą przedstawiciele podmiotów środowisk gospodarczych Pomorza. Kadencja Rady Konsultacyjnej kończy się z końcem kadencji władz dziekańskich.
 2. Rada Konsultacyjna pełni funkcje doradcze i opiniujące, a jej działania powinny służyć efektywnemu wykorzystaniu potencjału intelektualnego i technicznego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej na rzecz integracji społeczności akademickiej Wydziału z otoczeniem gospodarczym.
 3. Członkowie Rady Konsultacyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, który wspólnie z dziekanem organizuje spotkania Rady Konsultacyjnej i im przewodniczy.
 4. Rada Konsultacyjna wspiera działalność dydaktyczną i badawczą Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, poprzez:​
  • Udział w tworzeniu oferty dydaktycznej Wydziału – w szczególności konsultowanie programów nauczania i tematyki prac dyplomowych;
  • Wyrażanie opinii o przygotowaniu zawodowym absolwentów Wydziału;
  • Umożliwianie dostępu studentów i pracowników Wydziału do nowoczesnych technologii i aktualnych rozwiązań technicznych – pomoc w organizacji wycieczek i praktyk studenckich;
  • Kreowanie pozytywnego wizerunku absolwenta Wydziału;
  • Konsultowanie potrzeb gospodarki w zakresie doskonalenia kadry przedsiębiorstw w formie studiów podyplomowych, kursów i innych szkoleń organizowanych przez Wydział;
  • Stymulowanie naukowo-badawczej współpracy Wydziału z otoczeniem gospodarczym oraz transferu wiedzy do gospodarki;
  • Pomoc w pozyskiwaniu funduszy na realizację wspólnych przedsięwzięć.
 5. Członkowie Rady Konsultacyjnej nie pobierają wynagrodzenia za udział w jej pracach.

 

Skład Rady Konsultacyjnej 

w kadencji 2020-2024

 

L.p.

Osoba

Stanowisko

Przedsiębiorstwo

1.

Binder Krystian

Dyrektor o/Północ

Menard Sp. z o.o.

2.

Bloch Szymon

Właściciel

Scan3D

3.

Popko Artur

Prezes Zarządu

BUDIMEX S. A.

4.

Błażejowski Krzysztof

Dyrektor Rozwoju

Orlen Asfalt Sp. z o. o.

5.

Borek Przemysław

Prezes Zarządu

Pekabex S. A.

6.

Borkowski Zbigniew

Prezes Zarządu

Infracorr Sp. z o.o.

7.

Brodnicki Henryk

Wspólnik

BmB Samtech Sp. z o.o. Sp. K.

8.

Buca Rafał

Dyrektor o/Hydrotechnika

Keller Polska Sp. z o. o.

9.

Cieślik Maciej

Wiceprezes Zarządu

Gdańska Agencja Rozwoju 
Gospodarczego Sp. z o.o.

10.

Cieślowska Angelika

Prezes Zarządu

DORACO Nieruchomości Sp. z o.o.

11.

Deska Paweł

Dyrektor ds. Technicznych

Klima-Therm Sp. z o.o.

12.  Długoszek Jakub Dyrektor Oddz. Budownictwa Komunikacyjnego Północ Budimex S.A.

13.

Orzeszko Grzegorz

Prezes Zarządu

Zakład Utylizacyjny Sp. z. o. o.

14.

Falkowski Wojciech

Prezes Zarządu

ECOL-UNICON Sp. z o.o.

15.

Gajewski Ryszard

Prezes Zarządu

Gdańskie Wody Sp. z o.o.

16.

Godziuk Cezary

Prezes Zarządu

Lotos Asfalt Sp. z o.o.

17.

Gretkowski Ryszard

Wiceprezes Zarządu

7R Logistic S. A.

18.

Hajduk Kamil

Prezes Zarządu

ASMO Sp. z o.o.

19.

Jakób Anna

Członek Zarządu

Gdańskie Przedsiębiorstwo_Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

20. Kalinowski Karol Dyrektor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

21.

Kiszkurno Sławomir

Prezes Zarządu

Port Czystej Energii Sp. z o. o

22.

Kledzik Piotr

Prezes Zarządu

PORR Polska Infrastructure S. A.

23.

Krzywosz Aleksandra

Prezes Zarządu

Gdańska Infrastruktura Społeczna  Sp. z o.o.

24.

Mądry Marcin

Członek Zarządu

Lafarge Holcim S.A.

25.

Mikołajski Stanisław

Dyrektor ds. Eksploatacji

SAUR NEPTUN Gdańsk

26.

Nadolny Adam

Prezes Zarządu

Mosty Gdańsk Sp. z o.o.

27.

Kinga Gierlach

p. o. Dyrektora Oddziału Gdańsk

GDDKiA

28.

Pilecki Adam

Biuro Ochrony Środowiska

LOTOS S. A.

29.

Wilde Krzysztof

Przewodniczący

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

30.

Rytlewski Marek

Prezes Zarządu

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

31.

Siemaszko Piotr

Dyrektor Oddziału
Hydrotechnik

Korporacja Budowlana DORACO  Sp. z o. o.

32.

Skarbek Jacek

Prezes Zarządu

Gdańska Infrastruktura 
Wodociągowo- Kanalizacyjna Sp. z o.o.

33.

Trojanowski Wojciech

Członek Zarządu

STRABAG Sp. z o.o.

34.

Trykosko Ryszard

Wiceprezes, Dyrektor Pionu  Realizacji NDI

NDI S.A.

35.

Uthof Małgorzata

Dyrektor

Mostostal Warszawa S.A.

36.

Węglicki Roman

Prezes Zarządu

Geopartner Sp. z o.o.

37.

Wyrwicki Wojciech

Dyrektor Oddział Gdańsk

PERI Polska Sp. z o.o.