Organizacja kształcenia na WILIŚ w roku akademickim 2021/2022 | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-08-11

Organizacja kształcenia na WILIŚ w roku akademickim 2021/2022

PG
Rok akademicki 2021/2022 na Politechnice Gdańskiej rozpocznie się 1 października. Zmierzając w kierunku stopniowego przywracania normalnego trybu funkcjonowania uczelni i uwzględniając obecną sytuację epidemiczną w kraju, władze Politechniki Gdańskiej zadecydowały, że zajęcia na uczelni będą realizowane w trybie hybrydowym: stacjonarnie i zdalnie (tak, aby rozdzielić dni nauki stacjonarnej i zdalnej).

Dziekani będą na bieżąco określać wykaz zajęć, które zostaną realizowane w sposób zdalny lub mieszany (hybrydowy), a informacje na ten temat będą z wyprzedzeniem zamieszczane na stronie internetowej. Preferowaną formą prowadzenia zajęć będzie forma stacjonarna. Wykłady w dużych grupach będą odbywać się zdalnie - dopóki obowiązywać będzie dystans społeczny.

Egzaminy i zaliczenia mają odbywać się stacjonarnie, jednak dopuszcza się ich przeprowadzenie także w formie zdalnej. Decyzję w tej sprawie podejmie dziekan wydziału po konsultacji z nauczycielem odpowiedzialnym za przedmiot i starostą roku.

Zajęcia wychowania fizycznego w Centrum Sportu Akademickiego będą odbywać się w formie stacjonarnej. Dyrektor CSA określi warunki odbywania i sposób zaliczenia tych zajęć w formie zdalnej lub mieszanej przez studentów, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych.

Wszystkie zajęcia w formie stacjonarnej zostaną przeprowadzone w obowiązującym reżimie sanitarnym i z uwzględnieniem rekomendacji i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Powyższe ustalenia uwzględniają, że zapisy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązują jedynie do 30 września 2021 r. W przypadku wprowadzenia nowych regulacji prawnych, powyższe zasady organizacji kształcenia pozostaną obowiązujące, o ile nie będą sprzeczne z wprowadzonymi regulacjami prawnymi, które będą obowiązywać na terytorium kraju w roku akademickim 2021/2022.

Wrześniowa sesja poprawkowa będzie przeprowadzona w większości w trybie zdalnym.

Rozliczenie sesji letniej (podstawowa i poprawkowa) roku akademickiego 2020/2021 studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (nie dotyczy I semestru roku akademickiego 2021/2022)

Wnioski wygenerowane z konta studenta na mojaPG:

  • o rejestrację (dotyczy braków po semestrze letnim 2020/2021),
  • o urlop,
  • o rozpatrzenie sprawy do rektora,
  • o indywidualny program nauczania,

można dostarczyć do dziekanatu za pomocą:

  • maila (załączamy poprawnie wypełniony i podpisany skan wniosku), który jest zapisany na koncie studenta w mojaPG,
  • dostarczenie do skrzyni znajdującej się przed drzwiami do dziekanatu,
  • osobiście (choć postarajmy się unikać wizyt ze względu na sytuację związaną z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19).
2000 wyświetleń