Regionalne Laboratorium Budownictwa | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Regionalne Laboratorium Budownictwa

RAMOWA OFERTA WSPÓŁPRACY

BADANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

Badania niszczące i nieniszczące elementów konstrukcji budowlanych w skali naturalnej (belki, wsporniki, słupy, tarcze, etc.  

Zwick_Roel_KKB Walter_KKB Zwick_stal

BADANIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Cement wg normy PN-EN 197-1:2002

 • analiza chemiczna (odczyn, chlorki, tlenki: wapnia, magnezu, żelaza)badanie konsystencji

 • badanie stałości objętości

 • oznaczanie czasów wiązania

 • badanie wytrzymałości na ściskanie

 • badanie wytrzymałości na zginanie

Kruszywo wg normy PN-EN 12620:2004

 • pobieranie próbek

 • oznaczenie składu ziarnowego

 • oznaczenie zawartości pyłów mineralnych

 • oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych

 • oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych

 • oznaczenie nasiąkliwości

 • oznaczenie mrozoodporności

 • oznaczenie wytrzymałości na miażdżenie

Beton według norm PN-EN 206-1:2003 oraz PN-B-06250:1988

 • pobieranie próbek do badań

 • analiza chemiczna (odczyn, chlorki, tlenki: wapnia, magnezu, żelaza)

 • badanie wytrzymałości na ściskanie

 • oznaczenie wodoszczelności

 • oznaczenie nasiąkliwości

 • oznaczenie mrozoodporności

 • oznaczenie gęstości objętościowej

 • badanie konsystencji mieszanki

 • badanie zawartości powietrza w mieszance

Ponadto badania chemiczne

 • zapraw

 • wody zarobowej

 • soli budowlanych rozpuszczalnych w wodzie

Badania techniczne podstawowych cech wytrzymałościowych i fizycznych innych materiałów budowlanych

 • wytrzymałość na ściskanie

 • wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu

 • wytrzymałość na zginanie przy rozłupywaniu

 • mrozoodporność

 • nasiąkliwość

 • przyczepność

 • gęstość, gęstość objętościowa, porowatość

 • ścieralność

 • stabilność wymiarowa w stałych warunkach temperatury i wilgotności (temperatura od -70°C do +150°C, wilgotność  względna powietrza od 10 do 98%)

 • wilgotność i wilgotność sorpcyjna

 • przenikanie pary wodnej

 • absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji pary wodnej

 • współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej

 • współczynnik przenikania ciepła w zakresie od 0,01 do 50 W/(m·0K)

 • badania mineralogiczne kruszyw wykorzystywanych w budownictwie i drogownictwie

Badania terenowe

 • badania wytrzymałościowe betonu metodami nieniszczącymi

Kierownik Laboratorium

dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. uczelni

pokój: 118 „Żelbet” (bud. nr 21)

tel. +48 58 347 22 31

maciej.niedostatkiewicz@pg.edu.pl

Technolog - Specjalista

mgr inż. Jarosław Kondrat

pokój: 121 „Żelbet" (bud. nr 21)

tel.: +48 58 347 24 47

jarko@pg.edu.pl

Sekretariat Katedry KI

mgr Małgorzata Zaborska
pokój: 119 „Żelbet” (bud. nr 21)
tel.: +48 58 347 10 57
malgorzata.zaborska@pg.edu.pl