Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej

Obecna Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej powstała z początkiem 2022 roku w ramach reorganizacji Wydziału, w wyniku połączenia dwóch katedr o ponad 80-letniej historii i bogatej tradycji: Katedry Hydrotechniki oraz Katedry Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego. Takie połączenie specjalności naukowych w ramach Katedry oraz nadmorskie położenie Uczelni stanowią o podejmowanej w niej tematyce badawczej.


Prowadzimy działalność naukową, dydaktyczną, popularyzatorską i wdrożeniową. Zajmujemy się zarówno zagadnieniami teoretycznymi, jak i praktycznymi (w tym m.in. obliczeniami i pomiarami dla potrzeb zleceniodawców zewnętrznych).
Podejmowana w Katedrze tematyka badawcza obejmuje:

 • badania teoretyczne i doświadczalne oraz analizy numeryczne w Mechanice Gruntów;
 • badania laboratoryjne i polowe gruntów;
 • metody wzmacniania podłoża gruntowego; 
 • “zieloną geotechnikę” z zastosowaniem ekologicznych materiałów, technologii i zagospodarowaniem produktów ubocznych;
 • badania teoretyczne, doświadczalne oraz zagadnienia praktyczne fundamentowania w odniesieniu do fundamentów bezpośrednich i głębokich, tunelowania, głębokich wykopów, konstrukcji oporowych, stateczności skarp i zboczy, współpracy konstrukcji i gruntu oraz stosowania geosyntetyków;
 • konstrukcji hydrotechnicznych;
 • zagadnień inżynierii brzegowej w tym stateczności klifów i ochrony brzegów;
 • zagadnień Hydrogeologii i Inżynierii Środowiska dotyczących przepływu wód gruntowych, zasilania wód podziemnych, ujęć wodnych, gruntów częściowo nasyconych, transportu zanieczyszczeń oraz remediacji gruntu i wody gruntowej;
 • zagadnień teoretycznych i praktycznych dotyczących budownictwa morskiego dotyczących projektowania i eksploatacji obiektów budownictwa morskiego takich jak: porty, nabrzeża, falochrony, obiekty stoczniowe, rurociągi podmorskie i konstrukcje pełnomorskie,
 • modelowanie przepływów ustalonych i nieustalonych w kanałach otwartych i ich sieciach (rzeki, potoki, sztuczne kanały),
 • modelowanie przepływów ustalonych i nieustalonych pod ciśnieniem, w tym m.in. zjawiska uderzenia hydraulicznego w rurociągach i ich sieciach,
 • modelowanie procesów mieszania i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń,
 • analiza procesów hydrologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem spływu wód opadowych w zlewniach miejskich i niezurbanizowanych,
 • doświadczalna analiza (w skali laboratoryjnej i in situ)przebiegu zjawisk związanych z przypływami wody i ścieków,
 • teoretyczna i doświadczalna analiza zjawisk lodowych,
 • wybrane zagadnienia związane z hydrotechniką,
 • wybrane zagadnienia związane z gospodarka wodną i ochrona przeciwpowodziową, w tym m.in. gospodarowaniem wodami na obszarach miejskich.

Kierownik KGiIW

prof. dr hab. inż. Adam Szymkiewicz

Budynek nr 20 (Hydro), p. 312

e-mail: adam.szymkiewicz@pg.edu.pl

Sekretariat KGiIW

mgr Joanna Kaliszuk

Budynek nr 20 (Hydro), p. 312

tel. +48 58 347 27 01

fax +48 58 347 19 33

e-mail: joanna.kaliszuk@pg.edu.pl