Nauka i badania | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Nauka i badania

Katedra Inżynierii Sanitarnej zajmuje się realizacją działań w zakresie:

 • Badań wód powierzchniowych, wraz z analizą dopływów ze zlewni,
 • Modelowania matematycznego i symulacji procesów oczyszczania ścieków,
 • Oczyszczalni hydrofitowych,
 • Oczyszczania ścieków i odcieków ze składowisk odpadów,
 • Odwadniania osadów ściekowych
 • Optymalizacji energetycznej procesów oczyszczania ścieków,
 • Uzdatniania i oczyszczania wód/ścieków,
 • Wdrażania nowych technologii m.in. do odzysku wody, substancji biogennych.
 • Zanieczyszczenia i oczyszczania spływów opadowych,
 • Zrównoważonego zagospodarowanie wodami opadowymi.

Oferta usługowa

 • Urządzenia pilotowe do wynajęcia: system dozowania zewnętrznego źródła węgla (2 m3) i porcjowy reaktor sekwencyjny (0,5 m3).
 • Ocena projektów oczyszczalni ścieków.
 • Modele symulacyjne systemów oczyszczania ścieków.
 • Optymalizacja i strategie sterowania systemów oczyszczania ścieków.
 • Pomiary emisji gazów cieplarnianych w systemach oczyszczania ścieków.
 • Monitoring struktur zbiorowisk mikrobiologicznych w systemach oczyszczania ścieków.
 • Projektowanie oczyszczalni hydrofitowych.
 • Projektowanie i ocena działania systemów do retencjonowania i oczyszczania spływów opadowych.
 • Ocena zanieczyszczenia wód opadowych.
 • Analiza ekonomiczna rozwiązania projektowego wykorzystującego zagospodarowanie wód opadowych w gospodarstwie domowym.
 • Badanie zmienności wód oraz osadów w zbiornikach retencyjnych.
 • Opracowanie koncepcji dla nowych i modernizowanych oczyszczani ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych.
 • Diagnostyka problemów na oczyszczalniach w kierunku poprawy jakości oczyszczania ścieków i poprawy energochłonności oczyszczalni.
 • Szkolenia eksploatacyjne personelu oczyszczalni ścieków.
 • Wykonanie podstawowych analiz fizyko-chemicznych ścieków i osadów ściekowych
 • Badanie potencjału metanowego substratów i kosubstratów.
 • Consulting projektów pod względem poprawności i racjonalności rozwiązań technicznych.
 • Konstruowanie Komputerowego Modelu Przepływu (KMP) dla czynnego systemu wodociągowego o dowolnej strukturze.
 • Przygotowanie i realizacja programu płukania sieci wodociągowej metodą ukierunkowanego przepływu.
 • Ocena skuteczności płukania lub czyszczenia sieci wodociągowej na podstawie wyników pomiarów terenowych.
 • Badania terenowe czynnych systemów wodociągowych w celu identyfikacji ich sprawności hydraulicznej. Specyfikacja przewodów do płukania, czyszczenia lub renowacji.
 • Opracowywanie i kalibracja modeli komputerowych systemów transportu i dystrybucji wody.
 • Projektowanie dużych, skomplikowanych systemów kanalizacji ciśnieniowej w oparciu o wyniki prowadzonych badań naukowych.
 • Możliwa współpraca na etapie opracowywania programów komputerowych do projektowania i regulacji cyrkulacji centralnej ciepłej wody użytkowej. Regulacje cyrkulacji centralnej ciepłej wody użytkowej.

Kierownik KIS

prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia

budynek nr 20 (HYDRO), p. 211 A

jmakinia@pg.edu.pl

Sekretariat KIS

Magdalena Kujawińska
budynek nr 20 (HYDRO), p. 210
tel.: +48 58 347 24 21
magdalena.kujawinska@pg.edu.pl