Nauka i badania | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Nauka i badania

Katedra Inżynierii Sanitarnej zajmuje się realizacją działań w zakresie:

 • Badań wód powierzchniowych, wraz z analizą dopływów ze zlewni,
 • Modelowania matematycznego i symulacji procesów oczyszczania ścieków,
 • Oczyszczalni hydrofitowych,
 • Oczyszczania ścieków i odcieków ze składowisk odpadów,
 • Odwadniania osadów ściekowych
 • Optymalizacji energetycznej procesów oczyszczania ścieków,
 • Uzdatniania i oczyszczania wód/ścieków,
 • Wdrażania nowych technologii m.in. do odzysku wody, substancji biogennych.
 • Zanieczyszczenia i oczyszczania spływów opadowych,
 • Zrównoważonego zagospodarowanie wodami opadowymi.

Zespół prof. dr hab. inż. Jacka Mąkini
e-mail: jmakinia@pg.edu.pl

 • Urządzenia pilotowe do wynajęcia: system dozowania zewnętrznego źródła węgla (2 m3) i porcjowy reaktor sekwencyjny (0,5 m3),
 • Ocena projektów oczyszczalni ścieków,
 • Modele symulacyjne systemów oczyszczania ścieków,
 • Optymalizacja i strategie sterowania systemów oczyszczania ścieków,
 • Pomiary emisji gazów cieplarnianych w systemach oczyszczania ścieków,
 • Monitoring struktur zbiorowisk mikrobiologicznych w systemach oczyszczania ścieków.

Zespół prof. dr hab. inż. Ewy Wojciechowskiej
e-mail: esien@pg.edu.pl

 • Projektowanie oczyszczalni hydrofitowych,
 • Projektowanie i ocena działania systemów do retencjonowania i oczyszczania spływów opadowych,
 • Ocena zanieczyszczenia wód opadowych,
 • Analiza ekonomiczna rozwiązania projektowego wykorzystującego zagospodarowanie wód opadowych w gospodarstwie domowym,
 • Badanie zmienności wód oraz osadów w zbiornikach retencyjnych.
 •  

Zespół dr hab. inż. Grzegorza Boczkaj
adres e-mail: grzegorz.boczkaj@pg.edu.pl

 • Oczyszczanie ścieków przemysłowych z wykorzystaniem zaawansowanych procesów utleniania i redukcji
 • Procesy chemiczne wspomagane zjawiskiem kawitacji
 • Badania nad otrzymywaniem, właściwościami i nowymi zastosowaniami cieczy głęboko eutektycznych (ang. Deep Eutectic Solvents)
 • Zielona chemia (ang. green chemistry) i zielone technologie (ang. green technologies)
 • Nowe metodyki analityki technicznej, analityki procesowej i kontroli jakości
  • techniki chromatograficzne – chromatografia gazowa, wysokosprawna i ultrasprawna chromatografia cieczowa (HPLC i UPLC),
  • spektrometria mas,
  • techniki spektroskopowe (UV-VIS, FTIR),
  • optyczna spektroskopia emisyjna w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)
 • Technologie i analityka dla przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego
 • Utylizacja i waloryzacja odpadów
 • Otrzymywanie nowych sorbentów i faz stacjonarnych dla procesów rozdzielania w skali od laboratoryjnej do procesowej.

Zespół dr hab. inż. Sylwii Fudali-Książek
e-mail: sksiazek@pg.edu.pl

 • Opracowanie koncepcji dla nowych i modernizowanych oczyszczani ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych,
 • Diagnostyka problemów na oczyszczalniach w kierunku poprawy jakości oczyszczania ścieków i poprawy energochłonności oczyszczalni,
 • Szkolenia eksploatacyjne personelu oczyszczalni ścieków,
 • Wykonanie podstawowych analiz fizyko-chemicznych ścieków i osadów ściekowych,
 • Badanie potencjału metanowego substratów i kosubstratów,
 • Konsultacja projektów pod względem poprawności i racjonalności rozwiązań technicznych.

Zespół dr inż. Marii Orłowskiej-Szostak i dr inż. Ryszarda Orłowskiego
adres e-mail: rorl@pg.edu.pl

 • Opracowywanie i kalibracja modeli komputerowych systemów transportu i dystrybucji wody,
 • Projektowanie dużych, skomplikowanych systemów kanalizacji ciśnieniowej w oparciu o wyniki prowadzonych badań naukowych,
 • Możliwa współpraca na etapie opracowywania programów komputerowych do projektowania i regulacji cyrkulacji centralnej ciepłej wody użytkowej, Regulacje cyrkulacji centralnej ciepłej wody użytkowej.


   

  Kierownik KIS

  prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia

  budynek nr 20 (HYDRO), p. 211 A

  jmakinia@pg.edu.pl

  Sekretariat KIS

  Magdalena Kujawińska
  budynek nr 20 (HYDRO), p. 210
  tel.: +48 58 347 24 21
  magdalena.kujawinska@pg.edu.pl