Systemy informacji geograficznej, geoinformacja | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Systemy informacji geograficznej, geoinformacja

Szczegółowe informacje o studiach podyplomowych GIS

Studia podyplomowe “Systemy Informacji Geograficznej, Geoinformacja” skierowane są do osób, które chcą poszerzyć oraz usystematyzować swoją wiedzę z zakresu Systemów Informacji Geograficznej – GIS. Podczas studiów słuchacz zapoznaje się z wieloma aspektami GIS, zaczynając od metod pozyskiwania informacji geograficznej, konwersji do danych przestrzennych, następnie analizowania danych w środowisku ArcGIS Pro, QGIS i za pomocą Pythona, do wizualizacji 2D i 3D. Zajęcia odbywają się zgodnie z programem studiów zatwierdzonym przez organy Politechniki Gdańskiej.

Do kogo skierowana jest oferta studiów?

Słuchaczem studiów podyplomowych mogą zostać osoby posiadające wykształcenie wyższe I lub II stopnia (dyplom studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich). Kandydatką lub kandydatem powinna być osoba zaznajomiona z obsługą komputera, posiadająca podstawowe umiejętności obsługi programów graficznych.

Jaki jest cel studiów?

Przygotowanie słuchacza do pracy na stanowisku “Specjalista GIS”, “Analityk GIS” czy “Technik GIS”. Absolwent studiów będzie zdolny do przeprowadzenia analiz przestrzennych oraz prezentacji wyników na potrzeby administracji publicznej, przemysłu czy biznesu.

Jak jest forma zajęć i co obejmuje program kształcenia?

W ramach studiów zajęcia prowadzone są w cyklu: wykłady, warsztaty i ćwiczenia, kilka zajęć prowadzonych jest w formie zajęć terenowych: pozyskiwanie dany przy użyciu odbiornika GNSS oraz pozyskiwanie danych metodą fotogrametrii niskiego pułapu (drona). Zajęcia prowadzą wykładowcy Katedry Geodezji, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechniki Gdańskie, prowadzący badania i zajęcia w tematyce związanej z prowadzonym przedmiotem na studiach podyplomowych jak i specjaliści-praktycy wyróżniający się długoletnim stażem w pracy z Systemami Informacji Geograficznej.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Wszystkie zajęcia w ramach studiów podyplomowych odbywają się na terenie Politechniki Gdańskiej przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 w Gdańsku lub w formie zdalnej (dotyczy to wybranych wykładów).

Czy są jakieś wymagania od kandydata?

Tak. Do pracy podczas zajęć, ćwiczeń a w szczególności pracy własnej, wymagane jest posiadanie komputera przenośnego o minimalnych wymaganiach sprzętowych zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej producenta ArcGIS Pro – firmy Esri. (https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/get-started/arcgis-pro-system-requirements.htm)

Czy słuchacz studiów podyplomowych ma dostęp do oprogramowania?

Tak. Słuchacz studiów podyplomowych ma zapewniony dostęp do licencji edukacyjnej, jednoosobowej ArcGIS Pro. Licencja przypisana jest do konta studenta, z możliwością pracy na własnym komputerze. Oprócz licencji oprogramowania, student studiów podyplomowych może korzystać z bezpłatnych kursów na platformie Esri Training, udostępnionych w ramach licencji.

Jaki jest czas trwania studiów?

Studia rozpoczynają się w październiku 2023 a kończą w czerwcu 2024. Zajęcia odbywają się w soboty i niedzielę co dwa tygodnie z uwzględnieniem przerw świątecznych i okolicznościowych. Całość studiów obejmuje 15 spotkań, zjazdów weekendowych.

Jak jest całkowita liczba godzin zajęć?

Program studiów obejmuje 202 godzin zajęć, w tym: 37 godzin wykładów i 165 godzin warsztatów, ćwiczeń, zajęć terenowych i zajęć projektowych.

Co decyduje o przyjęciu na studia podyplomowe?

Kandydat musi spełniać warunki przyjęcia na studia podyplomowe (umieszczone poniżej) oraz o przyjęcia na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Jaka jest minimalna i maksymalna liczba osób przyjęta na studia?

Minimalna liczba uczestników, a co za tym idzie, minimalna liczba osób pozwalających na uruchomienie studiów podyplomowych to 25 osób, natomiast maksymalna liczba przyjętych studentów to 30 osób.

Jaka jest opłata za studia podyplomowe?

Całkowity koszt studiów podyplomowych wynosi 5 200 PLN, w ramach tej opłaty 200 PLN stanowi opłatę rekrutacyjną, uiszczoną podczas rekrutacji. Na prośbę studenta, opłatę za studia można uiścić w dwóch ratach, po 2 500 PLN, płatne do 15 października 2023 i 28 lutego 2024 roku.

Jak wykonać opłatę za studia?

Opłatę należy wykonać przelewem bankowym na numer konta:

19 1090 1098 0000 0001 5260 6423

Tytuł przelewu:

Nr projektu: 036361, SPGIS01

Proces rekrutacji krok po kroku:

 1. Kandydat wypełnia formularz rekrutacyjny, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w “Regulaminu studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń prowadzonych na Politechnice Gdańskiej” - aktualnie obowiązującej wersji.
 2. Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 PLN, na wskazane konto z uwzględnieniem wskazanego tytułu przelewu.
 3. Po zakończeniu procesu rekrutacji, kandydat otrzymuje potwierdzenie o przyjęciu na studia podyplomowe drogą elektroniczną, pod wskazany adres e-mail.
 4. Kolejnym krokiem, po przyjęciu kandydata na studia podyplomowe jest:
  1. Dostarczenie przez kandydata następujących dokumentów:
   1. Dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia (magisterskich, inżynierskich lub licencjackich), lub odpis dyplomu, lub kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczoną za zgodność z oryginałem przez organ wydający lub pracownika uczelni.
   2. Dowód dokonania opłaty za całość (5 000 PLN) lub w ratach (po 2 500 PLN).
 5. W przypadku gdy osoba przyjęta na studia nie złoży wymaganych dokumentów, zostanie skreślona z listy słuchaczy przyjętych na studia podyplomowe.

Warunki uczestnictwa w studiach podyplomowych:

 1. Ukończenie studiów wyższych: magisterskich, inżynierskich lub licencjackich,
 2. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego w terminie od 1 lutego 2023 do 30 września 2023, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Politechnice Gdańskiej,
 3. Złożenie dokumentów w sekretariacie studiów podyplomowych lub przesłanie pocztą elektroniczną na jeden z poniższych adresów e-mail
  karol.rudzinski@pg.edu.pl
  jakub.jablonski@pg.edu.pl

  1. Dyplom, odpis lub kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczoną za zgodność z oryginałem przez organ wydający lub pracownika uczelni,
  2. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej – 200 PLN - na wskazane konto i z wskazanym tytułem
 4. Wniesienie opłaty za studia – 5 000 PLN do 15 października 2023 lub w ratach po 2 500 PLN do 15 października 2023 i 28 lutego 2024 roku.
 5. Zaakceptowanie warunków umowy w formie elektronicznej

Więcej informacji

Kierownik Studiów

dr inż Adam Inglot
e-mail: adam.inglot@pg.edu.pl
budynek nr 12 WEiA, pok. 210
 

Sekretariat

inż. Karol Rudziński
e-mail: karol.rudzinski@pg.edu.pl
tel.: +48 58 347 19 19
budynek nr 16 (kuźnia) WILiŚ, p. 1.05

Dokumenty do pobrania