Trzech pracowników Katedry Geodezji otrzymało granty w ramach IV edycji Argentum Triggering Research Grants | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-05-08

Trzech pracowników Katedry Geodezji otrzymało granty w ramach IV edycji Argentum Triggering Research Grants

Argentum_2024

Program ARGENTUM Triggering Research Grants, ma na celu wspieranie młodych naukowców w realizacji wartościowych badań z różnych dziedzinach nauki.


W ramach IV edycji przyznano granty dla projektów, które wykazują potencjał w rozwiązaniu aktualnych problemów z kluczowych obszarów środowiskowych, społecznych i gospodarczych. 

Przyznane środki finansowe - w tej edycji to 3.021.019,08 zł, umożliwią przeprowadzenie kompleksowego procesu badawczego oraz upowszechnienia wyników badań, w tym zakup aparatury badawczej, materiałów, drobnego sprzętu czy pokrycie kosztów publikacji wyników.

W zakończonym naborze do programu złożono 35 wniosków, z których 21 otrzymało finansowanie. Znalazły się wśród nich aż 3 wnioski pracowników naszej Katedry Geodezji:


1. Tytuł projektu: Przestrzenne rozwinięcia chmur punktów w analizach geometrii sklepień gotyckich.

Założenia projektu: Opracowanie metodologii wykorzystania metody przestrzennych rozwinięć chmur punktów (PCSE) i teorii powierzchni do oceny geometrii sklepień gotyckich. Biorąc pod uwagę złożoność elementów architektonicznych obiektu oraz różnorodność zastosowanych form sklepień, uzasadnione jest przedstawienie metody, która w sposób jednolity określiłaby cechy geometryczne sklepień. Ocenianymi elementami będą parametry symetrii i powtarzalności poszczególnych elementów sklepień. Materiałem badawczym do sformułowania modelu matematycznego będą chmury punktów z naziemnego skaningu laserowego (TLS), które z odpowiednią dokładnością odzwierciedlają złożoną geometrię powierzchni.

Kierownik projektu: dr inż. Paweł Dąbrowski
Przyznane środki: 149 724,00 zł


2. Tytuł projektu: Rozpoznawanie przeszkód na poboczach dróg w województwie warmińsko-mazurskim z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Założenia projektu: Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce poprzez opracowanie metody AIOR-SIDE, z zastosowaniem dane LiDAR i obrazy wideo, wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji do rozpoznawania przeszkód drogowych. Motywacja wynika z utrzymującego się wysokiego wskaźnika wypadków drogowych, ofiar śmiertelnych i ciężko rannych, szczególnie na drogach regionalnych. Dyrektywa europejska 2019/1936 podkreśla potrzebę zaawansowanego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, zachęcając do wdrożenia proaktywnych środków do 2025 roku. Wieloaspektowe podejście projektu obejmuje badania terenowe, kalibrację danych, rozwój algorytmów i tworzenie metod w ciągu 24 miesięcy. Podmioty zewnętrzne zostaną zaangażowane do pozyskania danych LiDAR, a współpraca z firmami skoncentrowanymi na sztucznej inteligencji pomoże w tworzeniu cyfrowego obrazu pobocza drogi. Wykorzystanie metod głębokiego uczenia do algorytmów klasyfikacji, w szczególności w wykrywaniu różnych obiektów przydrożnych, ma kluczowe znaczenie w zaproponowanej metodologii. Znaczenie projektu wykracza poza kwestie krajowe, dostosowując się do dyrektyw UE i Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030. Kompleksowy plan prac podzielono na pięć głównych zadań, z których każde dotyczy konkretnych aspektów projektu, od pozyskiwania danych po integrację baz danych przestrzennych. Ocena ryzyka identyfikuje potencjalne wyzwania, oferując strategie łagodzące w celu zapewnienia powodzenia projektu. Podsumowując, projekt stanowi kluczowy krok w kierunku modernizacji zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce, przyczyniając się do szerszych europejskich inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Włączenie zaawansowanych technologii, takich jak LiDAR i sztuczna inteligencja, wraz ze strategiczną współpracą, pozycjonuje to przedsięwzięcie jako obiecujące rozwiązanie mające na celu zmniejszenie liczby wypadków drogowych i poprawę ogólnego bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich.

Kierownik projektu: dr inż. Adam Inglot
Przyznane środki: 149 860,00 zł


3. Tytuł projektu: Wyznaczanie stabilnego układu odniesienia w pomiarach przemieszczeń z zastosowaniem metody Msplit estymacji oraz koncepcji współczynników wzmocnienia przynależności obserwacji w rozszczepionych, funkcjonalnych modelach obserwacyjnych.

Założenia projektu: Podstawowym celem naukowym projektu jest rozwój metody estymacji parametrów w rozczepionym modelu funkcjonalnym w kontekście definiowania za jej pomocą stabilnej bazy odniesienia. Pracownik Katedry Geodezji w trakcie trwania projektu planuje opracowanie dwóch metod wyznaczania odpornego przesunięcia pomiędzy parametrami odnosząc się do zasad Msplit estymacji. Pierwsza z nich odwoływać będzie się do modelu różnic wyznaczanych parametrów, natomiast druga dotyczyć będzie modelu funkcjonalnego bazującego na różnicy nieprzetworzonych wektorów obserwacyjnych. Kluczową rolę będzie odgrywała autorska strategia obliczeniowa wnioskodawcy, polegająca na wzmacnianiu procesu identyfikacji poszczególnych obserwacji z konkurencyjnymi funkcjonalnymi modelami. Rezultaty badań umożliwią geodetom dobór wiarygodnych punktów odniesienia w trakcie procesu pomiarów przemieszczeń, szczególnie w sytuacji występowania błędów systematycznych oraz obserwacji odstających w materiale obserwacyjnym.

Kierownik projektu: dr inż. Marek Hubert Zienkiewicz
Przyznane środki: 113 392,01 zł


Gratulujemy naszym pracownikom oraz pozostałym zwycięzcom!

143 wyświetleń