Oferta usługowa

 • Urządzenia pilotowe do wynajęcia: system dozowania zewnętrznego źródła węgla (2 m3) i porcjowy reaktor sekwencyjny (0,5 m3).
 • Ocena projektów oczyszczalni ścieków.
 • Modele symulacyjne systemów oczyszczania ścieków.
 • Optymalizacja i strategie sterowania systemów oczyszczania ścieków.
 • Pomiary emisji gazów cieplarnianych w systemach oczyszczania ścieków.
 • Monitoring struktur zbiorowisk mikrobiologicznych w systemach oczyszczania ścieków.
 • Projektowanie oczyszczalni hydrofitowych.
 • Projektowanie i ocena działania systemów do retencjonowania i oczyszczania spływów opadowych.
 • Ocena zanieczyszczenia wód opadowych.
 • Analiza ekonomiczna rozwiązania projektowego wykorzystującego zagospodarowanie wód opadowych w gospodarstwie domowym.
 • Badanie zmienności wód oraz osadów w zbiornikach retencyjnych.
 • Opracowanie koncepcji dla nowych i modernizowanych oczyszczani ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych.
 • Diagnostyka problemów na oczyszczalniach w kierunku poprawy jakości oczyszczania ścieków i poprawy energochłonności oczyszczalni.
 • Szkolenia eksploatacyjne personelu oczyszczalni ścieków.
 • Wykonanie podstawowych analiz fizyko-chemicznych ścieków i osadów ściekowych
 • Badanie potencjału metanowego substratów i kosubstratów.
 • Consulting projektów pod względem poprawności i racjonalności rozwiązań technicznych.
 • Konstruowanie Komputerowego Modelu Przepływu (KMP) dla czynnego systemu wodociągowego o dowolnej strukturze.
 • Przygotowanie i realizacja programu płukania sieci wodociągowej metodą ukierunkowanego przepływu.
 • Ocena skuteczności płukania lub czyszczenia sieci wodociągowej na podstawie wyników pomiarów terenowych.
 • Badania terenowe czynnych systemów wodociągowych w celu identyfikacji ich sprawności hydraulicznej. Specyfikacja przewodów do płukania, czyszczenia lub renowacji.
 • Opracowywanie i kalibracja modeli komputerowych systemów transportu i dystrybucji wody.
 • Projektowanie dużych, skomplikowanych systemów kanalizacji ciśnieniowej w oparciu o wyniki prowadzonych badań naukowych.
 • Możliwa współpraca na etapie opracowywania programów komputerowych do projektowania i regulacji cyrkulacji centralnej ciepłej wody użytkowej. Regulacje cyrkulacji centralnej ciepłej wody użytkowej.

Stanowisko do pomiaru emisji gazów oraz odzysku zasobów ze ścieków i  odpadów

Oferta

Oferta obejmuje:

 • laboratoryjne i polowe (w skali technicznej) pomiary emisji wybranych gazów, w szczególności cieplarnianych (CO2, CH4, N2O), z procesów oczyszczania/odzysku zasobów ze ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych i odpadów w procesie fermentacji, a także zbiorników wodnych,
 • analizy laboratoryjne zawartości poszczególnych pierwiastków w materiałach odpadowych, materiale roślinnym, biowęglach, gruntach pod kątem możliwości odzysku metali oraz pierwiastków ziem rzadkich,
 • analizę i interpretację wyników.

Wyposażenie stanowiska

Moduł I obejmuje układ pomiaru emisji gazów w składzie:

 • przenośny analizator gazów oparty o technikę Fourierowskiej transformacji w podczerwieni (FT-IR) Gasmet DX-4000 wraz z układem poboru i przygotowania próbki, biblioteka gazów obejmuje: H2O, CO2, CH4, N2O, NO, NO2, SO2, NH3;
 • miernik i sondy do pomiaru stężenia gazów (NO, N2O) w cieczy (Unisenese X-5 UNIAMP CUSTOM);
 • kopuła pływająca do wychwytywania gazów nad powierzchnią cieczy (do pomiarów w skali technicznej);

Moduł II obejmuje układ do badania odzysku zasobów ze ścieków, osadów i odpadów w składzie:

 • spektrometr fluorescencji rentgenowskiej XRF Bruker S1;
 • mikromłyn kulowy Millmix 20.

Zasady współpracy

Samodzielny dostęp do aparatury mają wyłącznie przeszkoleni użytkownicy. Osoby nieprzeszkolone mogą jedynie asystować przeszkolonym operatorom wykonującym badania. Możliwe jest wykonanie i uzyskanie wyłącznie danych pomiarowych (tylko odpłatnie) lub kompletnej interpretacji danych pomiarowych (odpłatnie lub w ramach dwustronnej współpracy naukowej).

Kontakt

Osoby zainteresowane przeprowadzeniem pomiarów lub realizacją wspólnych badań proszone są o zgłaszanie się mailowo do opiekunów naukowych pracowni, dr hab. inż. Ewy Zaborowskiej ezab@pg.edu.pl (Moduł I) lub prof. dr hab. inż. Ewy Wojciechowskiej esien@pg.edu.pl (Moduł II).

Zdjęcia aparatury:

Moduł I – analizator gazów Gasmet DX-4000 wraz z kondycjonerem

Moduł II – spektrometr fluorescencji rentgenowskiej XRF Bruker S1

Moduł II – mikromłyn kulowy Millmix 20