Praktyki | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Praktyki

Regulamin praktyk zawodowych

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 8/2021 z 16 lutego 2021 r.

Praktyki na kierunku Inżynieria Środowiska

Regulacje uczelniane i wydziałowe:

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 8/2021 z 16 lutego 2021 r. oraz Regulamin praktyk zawodowych WILiŚ

Pełnomocnik dziekana ds. praktyk na kierunku Inżynieria Środowiska: dr hab. inż. Eliza Kulbat, prof. uczelni

Praktyki zawodowe są obowiązkowe dla studentów VI sem. I stopnia studiów:

 • stacjonarnych w wymiarze 2 tygodni;
 • niestacjonarnych w wymiarze 4 tygodni;
Zasady realizacji praktyk:
 • Praktyka w oparciu o umowę między uczelnią a firmą.

lub:

 • Praktyka w oparciu o umowę o tzw. staż absolwencki.
  Umowa indywidualna między firmą a studentem, zgodnie z którą pracodawca, u którego student odbył praktykę, jest zobowiązany na wniosek studenta wystawić na piśmie zaświadczenie o wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki – zaświadczenie to wraz z terminem odbycia praktyki będzie stanowiło podstawę jej zaliczenia.

lub:

 • Praktyka na podstawie pracy udokumentowanej umową (o pracę, zlecenie, dzieło itp., również z ubiegłych lat).

Praktyka w oparciu o umowę między uczelnią a firmą – kolejność działań:

 1. Znalezienie miejsca w firmie. Dokumenty do wypełnienia i podpisania przez firmę:
  karta rejestracji praktyk; (załącznik nr 1 do Regulaminu praktyk zawodowych WILIŚ )
 2. Przekazanie karty rejestracji praktyk pełnomocnikowi ds. praktyk w terminie do 15 maja. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony, ale kartę należy dostarczyć najpóźniej 2 tygodnie przez datą rozpoczęcia praktyk. Karta rejestracji praktyki (KRP) zawodowej musi zawierać:
  - zgodę na przyjęcie studenta na praktykę,
  - termin praktyki (dokładne daty !!!),
  - informację o wymaganych przez firmę badaniach lekarskich,
  - dane przedsiębiorstwa: dokładną nazwę, pełny adres oraz NIP,
  - dane kontaktowe osoby, która będzie w firmie odpowiedzialna za organizację praktyk.
 3. Na podstawie danych zawartych w KRP pełnomocnik ds. praktyk sporządza umowę i po podpisaniu jej przez przedstawiciela Wydziału jest ona przesyłana do firmy;  jeden, podpisany przez firmę egzemplarz wraca na uczelnię.
 4. Odbiór skierowania na badania i/lub na praktykę.
 5. Realizacja praktyki.
 6. Dostarczenie na uczelnię dokumentów ukończenia praktyki.

Wymiar praktyki:

Studia stacjonarne: 80 h w czasie nie krótszym niż 2 tygodnie.

Studia niestacjonarne: 160 h w czasie nie krótszym niż 4 tygodnie.

Termin praktyki:

w okresie wakacyjnym lipiec – wrzesień lub w innym, uzgodnionym terminie.

Zaliczenie praktyki:

Wymagane dokumenty:

 1. Zaświadczenie ukończenia praktyki
 2. Sprawozdanie z praktyk

Termin zaliczenia:

Do końca sesji poprawkowej (zgodnie z kalendarzem roku akademickiego).

Możliwe jest przedłużenie terminu za zgodą dziekana.

Wszystkie wzory dokumentów są dostępne (do pobrania) na stronach aktualnych kursów praktyk.