Dlaczego Hydrotechnika Morska?

Studia podyplomowe z Hydrotechniki Morskiej są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy, którego rozwój podąża równolegle z koniecznością przebudowy portów oraz strategicznym dla rozwoju Polski i Europy sektorem offshore. Wszechobecna dynamika prac portowych oraz prężny rozwój sektora energetycznego przykuwają uwagę inwestorów oraz przede wszystkim potencjalnych pracowników. Nie da się więc zaprzeczyć, że hydrotechnika to branża przyszłości, która zapewnia pracę na lata, dając bardzo rozległe możliwości zatrudnienia. Pracownicy tej specjalizacji są pożądanymi kandydatami dla pracodawców takich jak generalni wykonawcy, biura projektowe, firmy specjalistyczne czy urzędy.

Informacje dotyczące programu studiów

Hydrotechnika Morska to jedyne studia podyplomowe w Polsce oferujące specjalistyczną wiedzę dotyczącą wykonawstwa, projektowania oraz zarządzania inwestycją hydrotechniczną. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Politechniki Gdańskiej oraz wybitnych specjalistów-praktyków pracujących na co dzień w branży budowlanej, posiadających wysokie kwalifikacje merytoryczne i dydaktyczne, odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć. Zakres studiów to kompleksowo przedstawiona wiedza obejmująca zarówno podstawy, takie jak rodzaje i przeznaczenie budowli hydrotechnicznych, jak i zaawansowane aspekty dotyczące na przykład wymiarowania konstrukcji czy harmonogramowania prac hydrotechnicznych. Wiedza słuchacza zostanie wzbogacona o informacje zdobyte na zajęciach dotyczących podłoża gruntowego, ochrony brzegów morskich, oddziaływań na konstrukcje hydrotechniczne oraz specjalistycznego sprzętu używanego przy prowadzeniu robót hydrotechnicznych. W programie znalazł się również blok tematyczny poświęcony morskim elektrowniom wiatrowym, który poza omówieniem specyfiki zarządzania inwestycją typu offshore, dotyczyć będzie także procedur związanych z projektowaniem monopali będących najpopularniejszym sposobem posadowienia tego typu konstrukcji. Cykl zajęć uzupełniony będzie o zajęcia z wykorzystaniem technologii BIM (ang. Building Information Modeling) oraz wizytację terenu budowy. Oprócz przedmiotów branżowych studia podyplomowe Hydrotechnika Morska oferują również rozwój kompetencji miękkich, takich jak praca zespołowa i efektywna komunikacja czy negocjacje w projektach. Ma to na celu pokazanie słuchaczom, jak ważna dla przebiegu inwestycji jest wzajemna współpraca wszystkich uczestniczących w niej podmiotów. Zaproponowane połączenie wiedzy branżowej i kompetencji miękkich to idealna recepta na przygotowanie do pracy zawodowej.

Profil słuchacza – do kogo skierowane jest studium?

Słuchaczami studiów mogą zostać osoby, które ukończyły studia wyższe (magisterskie, inżynierskie, licencjackie; kierunek budownictwo, architektura, inżynieria środowiska lub inne pokrewne. Studium rozpocznie się w październiku 2024 r., trwać będzie 2 semestry i zakończy się egzaminem w czerwcu 2025 r. Zajęcia odbywać się będą z częstotliwością raz lub dwa razy w miesiącu: w soboty i niedziele w godzinach 9:00-17:00. Opiekę merytoryczną i naukową nad studiami podyplomowymi sprawuje Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Przed rozpoczęciem zajęć każdy słuchacz otrzyma szczegółowy program oraz harmonogram zajęć. W trakcie studiów słuchacze będą mieli dostęp do uczelnianej platformy eNauczanie (https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle), na której zamieszczone zostaną materiały do zajęć. Po pomyślnym zaliczeniu egzaminu końcowego, słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Planowany termin rozpoczęcia studiów:

październik 2024 r.

Termin zakończenia studiów:

czerwiec 2025 r.

Liczba godzin:

176 godzin, na które składają się wykłady, ćwiczenia, warsztaty oraz zajęcia terenowe

Opłata za studia:

9000 PLN jednorazowo za całość studiów lub w dwóch ratach w wysokości 4500 PLN każda płatnych semestralnie. Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN i jest wliczana do opłaty za studia. Dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej należy załączyć do zgłoszenia na studia. Numer konta bankowego, na które należy dokonać opłaty wpisowej:

30 1090 1098 0000 0001 5610 2881

W tytule przelewu należy zamieścić informacje dotyczące numeru projektu, nazwy studium oraz imię i nazwisko osoby dokonującej opłaty według wzoru: 037088, HM2, Imię_Nazwisko

Rekrutacja prowadzona jest od dnia 6.05.2024 r. do dnia 16.09.2024 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki uczestnictwa:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą zostać osoby, które:

  1. Ukończyły studia wyższe magisterskie, inżynierskie lub licencjackie, przede wszystkim kierunek budownictwo, inżynieria środowiska, architektura lub inny pokrewny
  2. Dokonają zgłoszenia przez system elektroniczny Moja PG (https://moja.pg.edu.pl/)
  3. Wniosą opłatę za studia
  4. Złożą dyplom, odpis lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z dowodem dokonania opłaty rekrutacyjnej wynoszącej 300 PLN. Poświadczenia za zgodność dokonać może organ wydający dyplom lub pracownik Politechniki Gdańskiej na podstawie oryginału.
  5. Zaakceptują warunki umowy w formie elektronicznej

Procedura postępowania dla kandydata starającego się o przyjęcie na studia:

  1. Kandydat wypełnia formularz udziału w rekrutacji za pośrednictwem systemu Moja PG - zgodnie z wymaganiami zapisanymi w paragrafie 3 pkt. 5 Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 47/2021 z 26 lipca 2021 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 50/2020 z 23 lipca 2020 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 17/2019 z 10 czerwca 2019 r. w sprawie: Regulaminu studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń prowadzonych na Politechnice Gdańskiej oraz przyjęcia jego wersji anglojęzycznej
  2. Wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości 300 PLN przelewem zatytułowanym jak opisano wyżej
  3. Po zakończeniu procesu rekrutacji kandydat otrzymuje powiadomienie drogę e-mailową o przyjęciu na studia
  4. Kandydat, który zostanie przyjęty na studia jest zobowiązany w wyznaczonym terminie dostarczyć do sekretariatu studiów następujące dokumenty: dyplom, odpis lub kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczoną za zgodność z oryginałem przez organ wydający lub pracownika Politechniki Gdańskiej, dowód dokonania opłaty za całe studia (9000,00 PLN) lub za pierwszy semestr (4500,00 PLN) z potrąceniem opłaty rekrutacyjnej). Szczegółowe informacje zostaną przesłane po zakończeniu procesu rekrutacji.
  5. W przypadku, gdy osoba przyjęta na studia nie złoży wymaganych dokumentów w terminie zostanie skreślona z listy słuchaczy przyjętych na studia.