Prace magisterskie (studenci niestacjonarni) | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Prace magisterskie (studenci niestacjonarni)

dr hab. inż. DREWNOWSKI Jakub

 • Analiza porównawcza wybranych materiałów instalacyjnych na podstawie projektu sieci i instalacji sanitarnych dla budynków mieszkalnych jedno/wielorodzinnych
 • Porównanie programów branżowych na podstawie projektu sieci i instalacji sanitarnych dla budynków mieszkalnych jedno/wielorodzinnych
 • Analiza możliwości wykorzystania wód opadowych na podstawie projektu instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej dla budynków mieszkalnych jedno/wielorodzinnych

dr hab. inż. FUDALA-KSIĄŻEK Sylwia

 • Projekt koncepcyjny instalacji grzewczej dla budynku jednorodzinnego z biwalentnym źródłem ciepła
 • Projekt koncepcyjny sieci kanalizacyjnej i deszczowej z podczyszczaniem wód opadowych
 • Gospodarka wodami opadowymi w mieście – sposób ich wykorzystania oraz analiza opłacalności
 • Wykorzystanie wody opadowej w budownictwie jednorodzinnym – analiza opłacalności 
 • Odnawialne źródła energii 

dr inż. KOWAL Przemysław

 • Projekt koncepcyjny instalacji wodociągowej/kanalizacyjnej dla wybranego obiektu
 • Możliwość dobrania indywidualnego tematu pracy dyplomowej w zakresie instalacji. wodociągowo-kanalizacyjnych oraz systemów oczyszczania ścieków komunalno-przemysłowych
 • Analiza funkcjonalna i opłacalności systemów dualnych (recyrkulacja wody szarej do spłukiwania toalet) oraz wykorzystania wód opadowych na potrzeby gospodarstw domowych w zabudowie jedno-lub wielorodzinnej

dr inż. MAJTACZ Joanna

 • Prace laboratoryjne dotyczące nowych procesów oczyszczania ścieków
 • Zagospodarowanie wód opadowych dla osiedla mieszkaniowego
 • Przegląd metod oczyszczania wody basenowej wraz z projektem basenu oraz analizą kosztów zastosowania dwóch rozwiązań uzdatniania wody basenowej dla krytego basenu
 • Porównanie metody wykopowej z wybranymi metodami bezwykopowymi dla projektowanego odcinka sieci
 • Projekt instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z analizą porównawczą wpływu zastosowanego materiału na parametry pracy instalacji wodociągowej 
 • Możliwość wybrania indywidualnego tematu pracy w zakresie instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej, instalacji c.o. oraz prac związanych z tematyka oczyszczania ścieków  

prof. dr hab. inż. MĄKINIA Jacek

 • Badana laboratoryjne nowych procesów oczyszczania ścieków
 • Analiza pracy oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem programu komputerowego GPS-X
 • Projektowanie instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej (z uwzględnieniem zagospodarowania wód opadowych i ścieków szarych)

dr inż. ORŁOWSKA-SZOSTAK Maria

 • Bezwykopowe metody budowy infrastruktury podziemnej (porównanie metod, opis przykładowych realizacji)
 • Systemy wykorzystujące wody opadowe do zminimalizowania zużycia wody wodociągowej
 • Projekt instalacji wodociągowej dwustrefowej dla wysokiego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
 • Projekt instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z analizą porównawczą wpływu zastosowanego materiału na parametry pracy instalacji wodociągowej
 • Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego; analiza porównawcza normy PN-EN 12056-2 z normami i przepisami krajowymi
 • Problemy techniczne instalacji związane ze zmianami zużycia wody wodociągowej w gospodarstwach domowych
 • Projekt instalacji wod.-kan. i p. poż. dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
 • Projekt koncepcyjny kanalizacji grawitacyjno-tłocznej dla osiedla mieszkaniowego wraz z analizą parametrów hydraulicznych sieci w programie
 • Symulacja pracy sieci wodociągowej programem Epanet

dr inż. ORŁOWSKI Ryszard

 • Projekt wybranych instalacji sanitarnych dla wysokiego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
 • Projekt instalacji sanitarnych dla wysokiego budynku mieszkalnego z zastosowaniem mieszkaniowych węzłów c.w.u. typu LOGOTHERM
 • Projekt kompletnych instalacji sanitarnych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego temat „dwuosobowy”
 • Projekt instalacji wod.-kan. dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego (w.z., c.w.u., k.s., k.d. – „quick stream”)
 • Projekt instalacji wod.-kan. dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego (w.z., c.w.u., k.s., k.d. – „Pluvia”)
 • Projekt kanalizacji ciśnieniowej dla osiedla domów jednorodzinnyc
 • Modelowanie przepływów w wodociągu średniej wielkości z wykorzystaniem programu EPANET
 • Wybór koncepcji odprowadzenia wód deszczowych i projekt dla osiedla mieszkaniowego

doc. dr inż. OSTOJSKI Arkadiusz

 • Projekt instalacji ogrzewczej budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z kotłownią dwufunkcyjną
 • Projekt instalacji ogrzewczej budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z dwufunkcyjnym węzłem cieplnym
 • Projekt instalacji ogrzewczej budynku użyteczności publicznej wraz z kotłownią dwufunkcyjną
 • Projekt instalacji ogrzewczej budynku użyteczności publicznej wraz z dwufunkcyjnym węzłem cieplnym

dr inż. SIUZDAK Zbigniew

 • Projekt instalacji kanalizacyjnej dla wielorodzinnego budynku mieszkalnego
 • Projekt instalacji wod.-kan. dla wielorodzinnego budynku mieszkalnego

prof. dr hab. inż. SULIGOWSKI Ziemowit

 • Projekt koncepcyjny: systemu zaopatrzenia w wodę/kanalizacji sanitarnej/ zagospodarowania wód opadowych dla miejscowości/wybranego dużego obiektu
 • Praca analityczno – opisowa dotycząca wybranych elementów systemów zaopatrzenia w wodę/kanalizacji sanitarnej/ zagospodarowania wód opadowych
 • Projekt koncepcyjny: instalacji zaopatrzenia w wodę/kanalizacji sanitarnej/zagospodarowania wód opadowych dla wybranego dużego obiektu
 • Zagadnienia związane z systemem zaopatrzenia w wodę/kanalizacji sanitarnej/zagospodarowania wód opadowych/sieci i urządzeń gazowych związane z działalnością zawodową (tematy z zakładu pracy)

dr hab. inż. TUSZYŃSKA Agnieszka

 • Koncepcja projektowa instalacji wewnętrznej budynku z rozdziałem ścieków żółtych i szarych
 • Renaturalizacja ścieków komunalnych z zastosowaniem systemów naturalnych
 • Oczyszczanie ścieków na terenach o zabudowie rozproszonej – wielowariantowy projekt przydomowej oczyszczalni ścieków
 • Indywidualne (przydomowe) systemy unieszkodliwiania ścieków
 • Oczyszczanie ścieków deszczowych
 • Zagrożenia, zbieranie i oczyszczanie ścieków opadowych z aglomeracji miejskiej
 • Projekt koncepcyjny instalacji wod.-kan. dla budynku wielorodzinnego/budynku użyteczności publicznej

prof. dr hab. inż. WOJCIECHOWSKA Ewa

 • Projekt koncepcyjny systemu kanalizacji sanitarnej/ zagospodarowania wód opadowych dla osiedla
 • Projekt koncepcyjny kanalizacji ciśnieniowej dla miejscowości (teren wiejski)
 • Analiza i porównanie metod obliczeniowych przepływów ścieków dla kanalizacji sanitarnej/ deszczowej
 • Zanieczyszczenia spływów deszczowych i metody ich usuwania – praca teoretyczno-projektowa

dr inż. ZABOROWSKA Ewa

 • Porównanie rozwiązań projektowych instalacji ogrzewczych i/lub źródeł ciepła w budynku 
 • Analiza/optymalizacja zaopatrzenia budynku w energię z uwzględnieniem różnych kryteriów (opcjonalnie z częścią projektową)
 • Analiza zaopatrzenia w energię oczyszczalni ścieków