Einsteinium | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Einsteinium

Ogólne zasady zapraszania naukowców w ramach Einsteinium Short-Term Incoming Visits:

 1. W ramach Programu możliwe jest sfinansowanie kosztów krótkoterminowych wizyt od 1 tygodnia do 2 miesięcy renomowanych naukowców zagranicznych na Politechnice Gdańskiej;
   
 2. Finansowanie kosztów wizyty zagranicznego naukowca obejmuje część wypłacaną mu po przyjeździe – diety pobytowe w wysokości 300 PLN/dzień, natomiast podróż (bilety: lotnicze, kolejowe, autobusowe) oraz zakwaterowanie organizowane i pokrywane bezpośrednio przez uczelnię.
   
 3. Wniosek o przyznanie grantu sporządzany jest według wzoru ( zał.Wniosek). Nabór wniosków w ramach Programu ma charakter ciągły.
   
 4.  Wniosek składany jest drogą elektroniczną oraz w wersji papierowej w trybie ciągłym zgodnie z instrukcjami opublikowanymi na stronie internetowej Uczelni Badawczej.
   
 5.  DMWA przeprowadza weryfikację formalną wniosku i w razie potrzeby zaleca jego odpowiednią modyfikację lub uzupełnienie. Następnie, w ciągu 5 dniu roboczych od wpłynięcia przekazuje wniosek do zaopiniowania przez radę Centrum POB właściwą dla obszaru działalności naukowej Gościa i zespołu badawczego Opiekuna. Rada Centrum POB wydaje opinię w ciągu 20 dni roboczych od daty otrzymania wniosku.
   
 6. Wniosek po zaopiniowaniu przez Radę kierowany jest do rektora, który podejmuje decyzję o przyznaniu albo odmowie finansowania. W przypadku skierowania przez rektora wniosku do korekty Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia skorygowanego wniosku w ciągu 5 dni roboczych.
   
 7.  DMWA przekazuje informacje o przyznaniu finansowania oraz wszystkie niezbędne dane Wnioskodawcy oraz informacyjnie do Zespołu ds. realizacji projektu IDUB.
   
 8. W przypadku pozytywnej decyzji o przyznaniu grantu Wnioskodawca zostaje Opiekunem wizytującego naukowca.
   
 9. W terminie 10 dni roboczych od daty zakończenia pobytu Gościa, Opiekun składa sprawozdanie (zgodnie ze wzorem – zał. Sprawozdanie), ze szczególnym odniesieniem do spełnienia celów Centrum POB. DMWA uzupełnia sprawozdanie o dane finansowe, a następnie w ciągu 3 dni od wpłynięcia sprawozdania, przekazuje je do rady właściwego Centrum POB. Sprawozdanie powinno być zaopiniowane przez dziekana wydziału, na którym zrealizowano wizytę.


Wzory dokumentów: