POWER 3.5 (Moduł I) | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

POWER 3.5 (Moduł I)


Ogólne zasady zapraszania naukowców w ramach POWER 3.5 „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej " na studiach magisterskich (Moduł I)

 1. Przygotowanie wniosku o przyjazd (zał. Wniosek).
   
 2. Po akceptacji przez Koordynatora Merytorycznego Projektu przekazanie do Biura Projektu formularza danych niezbędnych do podpisania umowy o dzieło (zał. Dane do Umowy).
   
 3. Po przygotowaniu umowy (uzupełnieniu o dane dot. prowadzącego oraz tematu zajęć i liczby godzin zajęć do przeprowadzenia) wraz z załącznikami, Biuro Projektu przekazuje umowę do koordynatora wydziałowego. 
   
 4. Przyjęta stawka godzinowa to 900,00 zł brutto (zajęcia w trybie stacjonarnym) i 667,00 zł brutto (zajęcia w trybie zdalnym). Projekt nie finansuje pozostałych kosztów poniesionych przez profesorów wizytujących, w tym kosztów: diety, zakwaterowania, przejazdu i innych. Umowa powinna być zawarta najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć na min. 15 godzin dydaktycznych (zmiana dotyczy zajęć, które będą przeprowadzane zdalnie - nie musi to być 15 godzin, ich liczba może być mniejsza). Godziny dydaktyczne mogą zostać zrealizowane w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, laboratoriów, projektów. Jedynym ograniczeniem są konsultacje.
   
 5. Po weryfikacji poprawności danych umowa jest drukowana, podpisywana przez profesora wizytującego i przekazywana do podpisu do Kierownika Organizacyjnego Projektu – dr Kajetana Lewandowskiego oraz Kierownika Projektu – prof. dr hab. inż. Janusza Cieślińskiego, prof. zw. PG.
   
 6. Zajęcia organizowane są przez poszczególne wydziały w uzgodnionych terminach w formie e-learningu na platformie udostępnianej przez Politechnikę Gdańską. Do zadań wydziałów należy także udokumentowanie realizacji zajęć. Kursy muszą zawierać informację, że zajęcia są realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”.
   
 7. Po zakończeniu zajęć wystawia się: protokół zdawczo-odbiorczy oraz rachunek do umowy wraz z oświadczeniem do celów podatkowych. Profesor wizytujący drukuje je, wypełnia i podpisuje w dniu zakończenia zajęć, następnie przekazuje podpisane skany drogą e-mailową.
   
 8. W celu udokumentowania wizyty i zajęć przekazuje się listę obecności studentów na zajęciach do Biura Projektu (zał. Lista obecności dla uczestników zajęć) - wymagana liczba to min. 8 studentów studiów magisterskich kierunków modyfikowanych.

Ścieżka postępowania uczestnika projektu POWER 3.5 _ profesorowie wizytujący (forma zdalna)


Wzory dokumentów: