Rezerwa rektora | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Rezerwa rektora

Zasady przyznawania dotacji do finansowania wizyt profesorów z zagranicy:

 1. Na Politechnice Gdańskiej tworzony jest corocznie, w ramach rezerwy rektora, centralny fundusz wsparcia wizyty profesorów z zagranicy, którzy realizują minimum 60 godzin zajęć dydaktycznych.
   
 2. Fundusz jest przeznaczony na dofinansowanie pobytu profesorów prowadzących podczas wizyty na PG minimum 60 godzin zajęć dydaktycznych.
   
 3. Dofinansowanie dotyczy maksymalnie 40 osób rocznie. Całkowite dofinansowanie dla jednej osoby nie może przekroczyć równowartości kwoty 5 500 EUR, max. 5 os. rocznie / wydział.
   
 4. Dziekan zgłasza prorektorowi d.s. nauki propozycje wizyt profesorów prowadzących zajęcia dydaktyczne z kosztorysem wizyty.
   
 5. Propozycje kandydatur są składane w sekretariacie prorektora ds. nauki w terminie do 31 marca każdego roku (w związku z pandemią możliwe jest składanie wniosków, poza wyznaczonym terminem).
   
 6. Kandydatury profesorów są przedstawione na kolegium rektorskim, celem zaopiniowania.
   
 7. Rektor podejmuje decyzję o dofinansowaniu, po zasięgnięciu opinii kolegium rektorskiego.
   
 8. Wydział może uzyskać rocznie dofinansowanie maksymalne dla pięciu osób, których kandydatury są zgłaszane w przewidzianym terminie do 31 marca (w związku z pandemią możliwe jest zgłaszanie kandydatur poza wyznaczonym terminem).
   
 9. W przypadku niewykorzystania środków przeznaczonych na sfinansowanie wniosków złożonych w terminie do 31 marca, dopuszcza się rozpatrzenie wniosków złożonych po tym terminie, według kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania środków finansowych na dany rok.


Wzory dokumentów: